Hue Vo pa­laa ko­ti­seu­dul­leen Jo­en­suu­hun ja ot­taa vas­tuul­leen nel­jä K-Mar­ke­tia syys­kuun alus­ta. K-Mar­ke­tit ovat Ait­ta­ran­ta, Ham­mas­lah­ti, Ran­ta-Mu­ta­la ja Nol­jak­ka.

– Us­kon, et­tä tu­le­vis­sa kau­pois­sa on mi­nul­la mah­dol­li­suus ke­hit­tyä kaup­pi­aa­na ja yh­des­sä hen­ki­lö­kun­nan ja asi­ak­kai­den kans­sa ke­hit­tää ky­sei­siä kaup­po­ja vie­lä pa­rem­mik­si, ker­too Hue Vo.

Kou­lu­tuk­sel­taan Hue Vo on kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri ja hän on val­mis­tu­nut Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­ta pää­ai­nee­na yri­ty­soi­keus ja -ta­lous. Työ­u­raa hä­nel­tä löy­tyy vä­hit­täis­liik­keen yrit­tä­jä­nä ja kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen kir­jan­pi­don ja ta­lous­hal­lin­non työ­teh­tä­vis­sä.

Jo­en­suu­hun Hue pa­laa Son­ka­jär­vel­tä, mis­sä hän on toi­mi­nut K-Mar­ket Mar­ja­pai­kan kaup­pi­aa­na vuo­des­ta 2018 saak­ka.

– On kiva pa­la­ta ko­tiin Jo­en­suu­hun nel­jän vuo­den jäl­keen, vaik­ka olen viih­ty­nyt erit­täin hy­vin Poh­jois-Sa­vos­sa ja en vaih­tai­si sitä ai­kaa muu­hun. Olen kii­tol­li­nen ajas­ta­ni Son­ka­jär­vel­lä ja eten­kin sy­dä­mel­li­sis­tä ih­mi­sis­tä, joi­hin olen saa­nut tu­tus­tua ja ys­tä­vys­tyä. Mar­ja­pai­kan hen­ki­lö­kun­nal­le myös läm­min kii­tos, sil­lä he oli­vat mi­nul­le kuin per­he nel­jän vuo­den ajan, sa­noo Hue.

Huen per­hee­seen kuu­luu puo­li­so, joka työs­ken­te­lee omal­la alal­laan, mut­ta aut­taa mie­lel­lään kau­pan ar­jes­sa va­paa-ajal­laan.

– Sään­nöl­li­nen ja mo­ni­puo­li­nen lii­kun­ta on tär­keim­piä asi­oi­ta hy­vin­voin­nil­le­ni. Lii­kun­ta on vas­ta­pai­noa työl­le ja pi­tää ter­vee­nä niin fyy­si­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin. Sa­lil­la tree­naa­mi­sen li­säk­si har­ras­tan ten­nis­tä, jää­kiek­koa ja maan­tie­pyö­räi­lyä, lis­taa Hue har­ras­tuk­si­aan.