Heinäveden hammashoitolan hammas­lää­kä­ri­palvelut ovat saatavilla Siun soten muissa toimipisteissä 12.2.2024 alkaen.

Pal­ve­lut siir­ty­vät Hei­nä­ve­del­tä ham­mas­lää­kä­rei­den saa­ta­vuu­des­sa ole­vien äkil­lis­ten muu­tos­ten vuok­si. Hei­nä­ve­den ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa osa­na pal­ve­lust­ra­te­gi­aa.

Asi­a­kas voi asi­oi­da va­lit­se­mas­saan ham­mas­hoi­to­las­sa, ja lä­him­mät hoi­to­lat ovat Li­pe­ris­sä ja Ou­to­kum­mus­sa. Hei­nä­ve­del­lä las­ten ham­mas­tar­kas­tuk­set on suun­ni­tel­tu to­teu­tet­ta­vak­si lii­ku­tel­ta­van ham­mas­hoi­to­yk­si­kön avul­la kou­luil­la. Toi­min­ta­ta­vas­ta on saa­tu hy­viä ko­ke­muk­sia maa­kun­nan alu­eel­la jo ai­em­min. Ikään­ty­nei­den suun ter­veys­tar­kas­tuk­set ja mah­dol­li­set hoi­dot on suun­ni­tel­tu to­teu­tet­ta­van liik­ku­van yk­si­kön avul­la ikään­ty­vien asu­mi­syk­si­köis­sä.

Hei­nä­ve­den ham­mas­hoi­ta­jia kos­ke­vat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ovat käyn­nis­ty­neet, ja hen­ki­lös­töl­le on pi­det­ty neu­vot­te­lui­hin kuu­lu­va in­fo- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ei­len kes­ki­viik­ko­na 31.1. Neu­vot­te­luis­sa ei ta­voi­tel­la hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä, ir­ti­sa­no­mi­sia tai lo­mau­tuk­sia. Yh­teis­toi­min­nas­sa hen­ki­lös­tön kans­sa käy­dään läpi ole­mas­sa ole­via vaih­to­eh­to­ja ja nii­den vai­ku­tuk­sia työn­te­koon, ja kuu­le­mis­ti­lai­suu­det käy­dään vii­kon 6 lop­puun men­nes­sä.