Hakematta paras -kampanja on käynnistynyt Pohjois-Karjalassa. Kampanjan tavoitteena on ehkäistä päihteiden välittämistä alaikäisille.

Kou­lu­jen ja op­pi­lai­tos­ten päät­tä­jäi­set lä­hes­ty­vät, jo­ten ai­he al­kaa ol­la näin tou­ko­kuus­sa ajan­koh­tai­nen – päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pua edel­leen juh­lis­te­taan myös al­ko­ho­lin voi­min. Ha­ke­mat­ta pa­ras -kam­pan­jan sa­no­ma on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti alai­käis­ten las­ten ja nuor­ten huol­ta­jil­le sekä nuo­ren lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le täy­si-ikäi­sil­le ka­ve­reil­le ja si­sa­ruk­sil­le.

Ha­ka­mat­ta pa­ras -kam­pan­ja muis­tut­taa, et­tei al­ko­ho­lia tai mui­ta­kaan päih­tei­tä pidä vä­lit­tää alai­käi­sil­le. Päih­tei­den vä­lit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä tie­dois­sa vai­kut­taa edel­leen ole­van auk­ko­ja, joi­ta nyt ha­lu­taan täyt­tää.

– Vas­tuu­ta ja vä­lit­tä­mi­sen seu­rauk­sia ei ai­na ym­mär­re­tä, var­sin­kaan jos vä­lit­tä­jä on it­se­kin nuo­ri. Al­ko­ho­lin tai ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den vä­lit­tä­mi­nen alai­käi­sel­le on kui­ten­kin ai­na ri­kos. Laki suo­je­lee lap­sia ja nuo­ria al­ko­ho­lin ja ni­ko­tii­ni­tuot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sil­ta, edel­lyt­tä­en et­tä kaik­ki täy­si-ikäi­set nou­dat­ta­vat sitä, ker­too en­nal­ta­eh­käi­se­vän päih­de­työn asi­an­tun­ti­ja El­li­noo­ra Oja­la Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta – Siun so­tes­ta.

Tut­ki­mus­ten va­los­sa nuo­ri saa al­ko­ho­lia juu­ri per­he­pii­ris­tä, huol­ta­jil­ta, täy­si-ikäi­sil­tä si­sa­ruk­sil­ta tai ka­ve­reil­taan, vaik­ka so­si­aa­li­sen me­di­an roo­li päih­tei­den han­kin­nan ka­na­va­na on­kin kas­va­nut. Ha­ke­mat­ta pa­ras -kam­pan­ja nä­kyy Siun so­ten, Poh­jois-Kar­ja­lan kun­tien ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den vies­tin­tä­ka­na­vis­sa 15.5.–4.6.2023.