JHL:n edustajisto kokoontui torstaina 8. helmikuuta ylimääräiseen kokoukseen valitsemaan liitolle uuden puheenjohtajan ja uuden toimialajohtajan.

Edus­ta­jis­to va­lit­si pu­heen­joh­ta­jak­si ny­kyi­sen va. pu­heen­joh­ta­ja, toi­mi­a­la­joh­ta­ja Hå­kan Ekst­rö­min.

Ekst­röm on hoi­ta­nut teh­tä­vää edel­li­sen pu­heen­joh­ta­jan Päi­vi Nie­mi-Lai­neen erot­tua ja siir­ryt­tyä JHL:n yh­teis­kun­ta­suh­tei­den joh­ta­jak­si mar­ras­kuus­sa 2023. Ekst­röm on toi­mi­nut lii­ton joh­dos­sa vuo­des­ta 2016 al­ka­en ja lii­ton pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 1992.

– Olen kii­tol­li­nen luot­ta­muk­ses­ta. Täl­tä poh­jal­ta on hyvä ede­tä näi­nä haas­ta­vi­na ai­koi­na. Us­kon et­tä pys­tym­me liit­to­na ete­ne­mään yh­teis­työl­lä ai­em­paa yh­te­näi­sem­pä­nä, Ekst­röm sa­noo.

Uu­te­na toi­mi­a­la­joh­ta­ja­na aloit­taa Mari Ke­tu­ri, joka on vii­mek­si työs­ken­nel­lyt Jul­ki­sa­lan kou­lu­tet­tu­jen neu­vot­te­lu­jär­jes­tö JUKO ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na. Hän on ai­em­min ol­lut JHL:n pal­ve­luk­ses­sa lä­hes 14 vuot­ta niin jul­ki­sen kuin yk­si­tyi­sen sek­to­rin so­pi­mu­se­dun­val­von­nas­sa, jois­ta rei­lut kuu­si vuot­ta esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä neu­vot­te­lu­joh­ta­ja­na ja JHL:n laa­jan joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä.

– Ha­lu­an kiit­tää edus­ta­jis­toa suu­res­ta luot­ta­muk­ses­ta osaa­mi­see­ni ja ky­kyi­hi­ni toi­mia lii­ton edun­val­von­nan ja jär­jes­tö­toi­min­nan lin­jan toi­mi­a­la­joh­ta­ja­na. Tu­len omal­ta osal­ta­ni te­ke­mään työ­ni niin, et­tä uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tu Hå­kan Ekst­röm saa par­haan mah­dol­li­sen tuen ja me­nes­tyy vaa­ti­vas­sa teh­tä­väs­sään, Ke­tu­ri sa­noo.

Sai­la Ruuth jat­kaa teh­tä­väs­sään toi­se­na toi­mi­a­la­joh­ta­ja­na. Va­lin­nat teh­tiin jäl­jel­lä ole­vak­si edus­ta­jis­to­kau­dek­si, ke­sään 2027 saak­ka.