KUO­PIO / Ar­to Miet­ti­nen

AKT:n tuore puheenjohtaja Ismo Kokko peräänkuuluttaa liiton toimintaan avoimuutta ja erilaisia näkemyksiä. Politiikkaakaan ei työpaikoille tarvitse kavahtaa, koska sitä tarvitaan yhteiskunnallisen tilan haltuunottamiseen.

Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n Itä-Suo­men ak­tii­vit ko­koon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na Kuo­pi­oon lin­ja-au­to- ja kuor­ma-au­to­a­lo­jen TES-kou­lu­tuk­sen mer­keis­sä.

Pai­kal­la esit­täy­ty­mäs­sä ja kes­kus­te­le­mas­sa oli myös lii­ton uu­si pu­heen­joh­ta­ja Is­mo Kok­ko, joka tuli va­li­tuk­si teh­tä­vään­sä vii­me mar­ras­kuus­sa edel­tä­jän­sä Mar­ko Pii­rai­sen siir­ryt­tyä SAK:n teh­tä­viin. AKT:n edus­ta­ja­ko­kouk­ses­sa ke­sä­kuus­sa Ko­kon pu­heen­joh­ta­jan pes­tiä jat­ket­tiin tu­le­val­le ne­li­vuo­tis­kau­del­le.

Vaik­ka Kok­ko, 51, on­kin pal­jas­jal­kai­nen hel­sin­ki­läi­nen, hän sa­noo kier­tä­vän­sä mie­luus­ti maa­kun­nis­sa.

– On pa­ras­ta, kun pää­see kier­tä­mään Suo­mea ja saa pa­lau­tet­ta eri kul­mis­ta, Kok­ko to­te­aa Kuo­pi­on vi­sii­til­lään.

AKT:n toi­min­ta­ta­vat ei­vät ole Ko­kol­le si­nän­sä uu­sia, sil­lä hän on työs­ken­nel­lyt noin 20 vuo­den ajan pal­kan­saa­ja­liik­kees­sä, muun mu­as­sa Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PA­Min, Suo­men Am­mat­ti­liit­to­jen Kes­kus­jär­jes­tön SAK:n sekä Te­ol­li­suu­den Pal­kan­saa­jien ja In­si­nöö­ri­lii­ton joh­to- tai asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä.

– Yk­si­tyis­koh­dis­sa ja toi­mi­a­lois­sa on ai­na opit­ta­vaa, mut­ta suu­ri kuva on hal­lus­sa ja toi­min­ta­lo­giik­ka sama, Kok­ko mää­rit­tää toi­men­ku­vaan­sa.

Ay-liikkeen koulima

Taus­tois­taan joh­tu­en Kok­ko myös tun­tee AKT:n haas­teet, jot­ka ovat mo­nis­ta muis­ta am­mat­ti­jär­jes­töis­tä tut­tu­ja.

– Nuor­ten ta­voit­ta­mi­nen ja pu­hut­te­lu on meil­le­kin haas­ta­vaa, kos­ka me kil­pai­lem­me mui­den nor­maa­lien ajan­viet­to­ta­po­jen kans­sa. It­se ha­lu­ai­sin ma­dal­taa nuor­ten kyn­nys­tä osal­lis­tua tuo­mal­la lii­ton toi­min­taan li­sää avoi­muut­ta, sel­lais­ta vies­tiä et­tei tämä ole mi­tään mys­tiik­kaa tai sa­la­seu­ra vaan ajam­me ih­mis­ten ko­koi­sia asi­oi­ta, Kok­ko sa­noo.

Jos duu­na­rit ei­vät sii­tä puhu ja ää­nes­tä, niin joku muu sen ti­lan vie ja jät­tää duu­na­rit pait­si­oon.

Puo­lu­e­po­li­tii­kan Kok­ko nä­kee am­mat­ti­lii­tois­sa kak­si­te­räi­se­nä asi­a­na.

– Vaik­ka mei­dät var­mas­ti yh­dis­te­tään jul­ki­suu­des­sa va­sem­mis­to­puo­lu­ei­siin, ha­lu­an it­se ai­dos­ti vä­lit­tää sel­lais­ta vies­tiä, et­tei meil­lä ole kyt­kyä mi­hin­kään tiet­tyi­hin puo­lu­ei­siin – vaan kaik­ki ja kai­ken­lai­set mie­li­pi­teet ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan, Kok­ko to­te­aa.

– Mut­ta sa­mal­la toki toi­von, et­tä työ­pai­koil­la pu­hut­tai­siin enem­män po­li­tii­kas­ta. Jos duu­na­rit ei­vät sii­tä puhu ja ää­nes­tä, niin joku muu sen ti­lan vie ja jät­tää duu­na­rit pait­si­oon, Kok­ko li­sää.

Neuvottelut edessä

Kuo­pi­on ko­koon­tu­mi­ses­sa pu­heen­joh­ta­ja Kok­ko pää­si kes­kus­te­le­maan muun mu­as­sa Uk­rai­nan so­dan vai­ku­tuk­sis­ta, inf­laa­ti­os­ta, ener­gi­an ja polt­to­ai­nei­den hin­to­jen nou­sus­ta sekä li­säk­si alaa ko­et­te­le­vas­ta työ­voi­ma­pu­las­ta, tie­ver­kon hei­kos­ta kun­nos­ta ja muun mu­as­sa niin sa­not­tu­jen pit­kien HCT-yh­dis­tel­mien työ­eh­dois­ta. Muu­ta­mia mai­ni­tak­se­ni.

Pääl­lim­mäi­sek­si kes­kus­te­lus­sa tun­tui nou­se­van kui­ten­kin TES-neu­vot­te­lut, ovat­han AKT:llä lä­hes kaik­ki so­pi­mu­sa­lat kat­kol­la tam­mi­kuus­sa 2023. Kok­ko ei en­nus­ta neu­vot­te­luis­ta help­po­ja, sil­lä jul­ki­suu­des­sa esil­lä ol­leet työ­an­ta­ja­lei­rin pal­kan­ko­ro­tus­tar­jouk­set ovat ol­leet ma­ta­lia huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä inf­laa­tio on hui­del­lut 6–7 pro­sen­tis­sa. Tar­jo­tuil­le ve­ro­na­len­nuk­sil­le­kaan Kok­ko ei läm­piä, sil­lä nii­den vai­ku­tus AKT:läi­sen kuk­ka­ros­sa oli­si vä­häi­nen. Sen si­jaan so­si­aa­li­tur­va­mak­su­jen siir­to ta­kai­sin työ­an­ta­jil­le so­pi­si.

– Meil­lä on mo­lem­mil­la ku­mi­pyö­rä­a­loil­la to­del­la kova työ­voi­ma­pu­la ja mei­dän ana­lyy­sin mu­kaan se joh­tuu työ­eh­dois­ta, Kok­ko sa­noo ja huo­maut­taa, et­tä esi­mer­kik­si Hol­lan­nin rau­ta­teil­lä so­vit­tiin juu­ri yli 9 pro­sen­tin pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta 18 kuu­kau­del­le sekä 1000 eu­ron eril­li­ses­tä li­säs­tä.

Ky­sy­myk­siä jä­se­nis­tön kes­kuu­des­sa he­rät­tää täl­lä het­kel­lä myös jul­ki­sen alan pal­kan­ko­ro­tuk­sien vai­ku­tus sekä se, voi­si­ko sote-alan la­kois­sa näh­ty tur­vaa­mis­pak­ko­la­ki yleis­tyä muil­le­kin aloil­le. Ko­kon nä­ke­myk­sen mu­kaan tämä ei ole to­den­nä­köis­tä, el­lei la­kol­la vaa­ran­ne­ta ih­mis­ten hen­keä tai ter­veyt­tä.

– Kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­sis­tä ei saa tul­la au­to­maa­tio, jo­hon yri­tyk­set ve­to­a­vat ai­na työ­tais­te­lu­toi­mien käyn­nis­ty­es­sä, Kok­ko sum­maa.