Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten aluehallitus päätti kokouksessaan 5.6. esittää aluevaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista palvelustrategian ja palvelu­verk­ko­suun­ni­telman uudelleen­val­mistelua varten.

Ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta kor­vai­si asi­an val­mis­te­lus­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa alu­e­hal­li­tuk­sen. Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ja ti­la­päi­nen va­li­o­kun­ta val­mis­ti­si­vat pal­ve­lu­ver­kon suun­nit­te­lun, ja alu­e­val­tuus­to päät­täi­si esi­tyk­ses­tä yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa lo­ka­kuus­sa 2024.

Alu­e­val­tuus­to ko­koon­tuu 12.6. päät­tä­mään asi­as­ta. Alu­e­val­tuus­tol­le vie­dään sa­mal­la esi­tys hy­vin­voin­ti­a­lu­een päi­vi­te­tys­tä hal­lin­to­sään­nös­tä, jos­sa muun mu­as­sa tar­ken­net­tai­siin pää­tök­sen­te­koa pal­ve­lu­verk­koon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Hal­lin­to­sään­töön on li­sät­ty myös alu­e­val­tuus­ton ja alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät.