Pie­li­sen ve­den­kor­keus on syk­syn ja tal­ven ajan ol­lut rei­lus­ti ajan­koh­dan pit­kä­ai­kais­ta kes­ki­ar­voa ylem­pä­nä. Myös lu­men ve­si­ar­vo Pie­li­sen va­lu­ma-alu­eel­la on ol­lut yli pit­kä­ai­kai­sen kes­ki­ar­von.

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on an­ta­nut Kal­ti­mon voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jal­le UPM Ener­gy Oy:lle ja Kuur­nan voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jal­le Kuur­nan Voi­ma Oy:lle lu­van poi­ke­ta vä­li­ai­kai­ses­ti Pie­lis­jo­es­sa si­jait­se­vien voi­ma­lai­tos­ten pa­do­tus­ta ja juok­su­tus­ta kos­ke­vis­ta lu­pa­mää­räyk­sis­tä.

Poik­keus­juok­su­tus­toi­men­pi­teil­lä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­tää Pie­li­sen tul­vas­ta ai­heu­tu­vaa va­hin­koa.

Juok­su­tus­toi­men­pi­teet to­teu­te­taan Kal­ti­mon voi­ma­lai­tok­sel­ta jous­ta­vas­ti si­ten, et­tä Pie­li­sen pin­nan alen­ta­mi­sek­si juok­su­tus­ta li­sä­tään luon­nol­lis­ta vir­taa­maa suu­rem­mak­si. Juok­su­tus Kuur­nan voi­ma­lai­tok­sel­la on mu­kau­tet­ta­va Kal­ti­mon voi­ma­lai­tok­sen juok­su­tuk­seen. Juok­su­tet­tu vir­taa­ma saa ylit­tää las­ken­nal­li­sen luon­non­mu­kai­sen vir­taa­man seu­raa­vas­ti:

Ai­ka­vä­lil­lä 10.4–21.4.2024 enin­tään 150 m³/s, ai­ka­vä­lil­lä 21.4–28.4.2024 enin­tään 120 m³/s ja ai­ka­vä­lil­lä 29.4–5.5.2024 enin­tään 80 m³/s.

Nyt an­ne­tul­la pää­tök­sel­lä mää­rät­ty vaa­ran­tor­jun­ta­toi­men­pi­de mah­dol­lis­taa luon­non­mu­kai­ses­ta juok­su­tuk­ses­ta poik­ke­a­mi­sen enin­tään 500 m³/s mää­rään, jol­loin vir­taa­man kas­vu ei ai­heu­ta Pie­li­sen ala­puo­li­ses­sa ve­sis­tös­sä mai­nit­ta­vam­pia va­hin­ko­ja. Pie­li­sen poik­keus­juok­su­tus­toi­men­pi­teil­lä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­tää Pie­li­sen tul­vas­ta ai­heu­tu­vaa va­hin­koa ylei­sel­le ja yk­si­tyi­sel­le edul­le. Toi­men­pi­de ei myös­kään en­nal­ta ar­vi­oi­den ai­heu­ta hait­to­ja Pie­li­sen tai Pie­lis­jo­en alu­een ve­sien- ja ran­to­jen­käy­töl­le tai luon­no­nar­voil­le.