Avoin työttömyyskassa toteutti 2023 loppuvuodesta kyselyn työlli­syys­pal­ve­luista, joita kassa voisi tulevaisuudessa tarjota jäsenilleen.

Ky­se­lyn mu­kaan suu­rin haas­te työl­lis­ty­mi­sel­le on po­ten­ti­aa­lis­ten työ­paik­ko­jen vä­hyys tai lii­an pit­kä työ­mat­ka. Vas­tauk­sis­sa ko­ros­tui myös syr­jin­tä (ikä, su­ku­puo­li tai muu omi­nai­suus) sekä oman osaa­mi­sen tai kou­lu­tuk­sen puu­te.

Myös SAK viit­ta­si tam­mi­kuun tie­dot­tees­saan sii­hen, kuin­ka työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa usein vaa­di­taan lii­al­lis­ta osaa­mis­ta ja täs­tä syys­tä ha­ki­jat jät­tä­vät ha­ke­mat­ta paik­ko­ja.

Ky­se­lyn mu­kaan suu­rin haas­te työl­lis­ty­mi­sel­le on po­ten­ti­aa­lis­ten työ­paik­ko­jen vä­hyys tai lii­an pit­kä työ­mat­ka.

Ky­se­lyyn vas­ta­si hie­man yli 900 Avoi­men työt­tö­myys­kas­san jä­sen­tä. Vas­taa­jis­ta 89 pro­sent­tia oli ol­lut jos­kus työt­tö­mä­nä. Useim­mi­ten vas­taa­jien työl­lis­ty­mi­nen oli ta­pah­tu­nut ot­ta­mal­la yh­teyt­tä suo­raan työ­pai­kal­le (33 pro­sent­tia) tai lä­het­tä­mäl­lä ha­ke­mus avoi­meen teh­tä­vään (28 pro­sent­tia), myös suh­tei­den mer­ki­tys ko­ros­tui vas­tauk­sis­sa (16 pro­sent­tia).

Vas­taa­jien mu­kaan ylei­sim­min työt­tö­myys oli kes­tä­nyt 1–3 kuu­kaut­ta (34 pro­sent­tia), 3–6 kuu­kaut­ta (17 pro­sent­tia) tai 6–12 kuu­kaut­ta (14 pro­sent­tia). Eni­ten työn­ha­ku­ja teh­tiin se­laa­mal­la avoi­mia työ­paik­ko­ja verk­ko­a­lus­toil­la, mut­ta moni oli myös suo­raan yh­tey­des­sä työ­pai­koil­le ja myös suh­tei­den ja omien kon­tak­tien hyö­dyn­tä­mi­nen oli yleis­tä. Vas­taa­jien mu­kaan tar­vet­ta oli­si eri­tyi­ses­ti hen­ki­lö­koh­tai­sel­le neu­von­nal­le.

Työt­tö­myys­kas­so­jen mah­dol­li­suus tar­jo­ta työl­li­syys­pal­ve­lui­ta on osa hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä työt­tö­myys­kas­sa­lain muut­ta­mi­sek­si niin, et­tä työt­tö­myys­kas­sat voi­si­vat jat­kos­sa tar­jo­ta jä­se­nil­leen työ­voi­ma­pal­ve­lui­ta työl­lis­ty­mi­sen ja työs­sä py­sy­mi­sen tu­ke­mi­sek­si.

Työt­tö­myys­kas­sa­lain muu­tok­sil­la kas­sat voi­si­vat tar­jo­ta esi­mer­kik­si työn­vä­li­tys­tä, tie­toa-, neu­von­ta- ja oh­jaus­pal­ve­lui­ta, asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oin­te­ja sekä val­men­nuk­sia jä­sen­ten­sä työl­li­syy­den tu­ke­mi­sek­si. Kas­so­jen tar­jo­a­mat pal­ve­lut oli­si­vat yk­si­tyi­siä työ­voi­ma­pal­ve­lu­ja, jot­ka ei­vät kor­vaa jul­ki­sia työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta.

Vie­lä ei voi­da ker­toa tar­kem­min, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja A-kas­sa jä­se­nil­leen tu­li­si tar­jo­a­maan, kos­ka la­ki­muu­tos­ta ei ole vie­lä hy­väk­syt­ty. Joka ta­pauk­ses­sa jo nyt use­at A-kas­san taus­ta­lii­tot tar­jo­a­vat jä­se­nil­leen eri­lai­sia työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­viä pal­ve­lu­ja, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää osa­na A-kas­san mah­dol­li­ses­ti laa­je­ne­vaa pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta.