JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

PAM järjesti Joensuussa ja Kuopiossa toritempauksen, jolla osoitettiin solidaarisuutta ja tukea poliittisille työtaistelutoimille Orpon hallituksen toimia vastaan.

Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM jär­jes­ti tors­tai­na 21.3. Jo­en­suus­sa ja Kuo­pi­os­sa to­ri­ti­lai­suu­det, jois­sa tar­jol­la oli lak­ko­sop­paa sekä mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la työ­mark­ki­na­ti­lan­tees­ta ja osoit­taa tu­ken­sa työn­te­ki­jöi­den työ­tais­te­luil­le hal­li­tuk­sen työ­eh­toi­hin sekä so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­siin koh­dis­tu­via hei­ken­nyk­siä vas­taan.

Ai­na­kin Jo­en­suun to­ril­la PA­Min tem­paus ke­rä­si tel­tal­le rän­tä­sa­tei­ses­ta sääs­tä huo­li­mat­ta mu­ka­vas­ti vä­keä. Ih­mi­sil­lä oli tel­tal­la mah­dol­li­suus kel­tai­sin tai pu­nai­sin hel­min ää­nes­tää joko hal­li­tuk­sen toi­mien tai työn­te­ki­jöi­den lak­ko­jen puo­les­ta. Pu­nai­sia työ­läis­ten hel­miä ker­tyi purk­kiin sel­väs­ti ri­pe­äm­pään tah­tiin.

Pu­nai­sia työ­läis­ten hel­miä ker­tyi purk­kiin sel­väs­ti ri­pe­äm­pään tah­tiin.

PA­Min alu­e­toi­mit­si­ja Nii­na Ber­gin mu­kaan halu osoit­taa so­li­daa­ri­suut­ta ja tu­kea työ­tais­te­li­joil­le on ol­lut vie­rai­li­joil­la vah­va. Osa on ky­sel­lyt mah­dol­li­suut­ta lah­joit­taa ra­haa­kin. Huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en mo­net hal­li­tuk­sen leik­kauk­set as­tu­vat voi­maan ja pu­rai­se­vat pie­ni­tu­lois­ten kuk­ka­ros­ta muun mu­as­sa asu­mis­tu­en, työt­tö­myys­tur­van sekä suo­ja­o­san leik­kauk­sen myö­tä.

– Osa-ai­ka­työl­lä ei tule toi­meen vaik­ka te­ki­si työ­tä kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa. Ja jat­ku­vas­ti pyy­de­tään li­sää työ­tun­te­ja, mut­ta nii­tä ei saa, ku­vaa Berg ti­lan­net­ta ja ve­to­aa, et­tä hal­li­tus voi­si tul­la asi­as­sa vas­taan esi­mer­kik­si sää­tä­mäl­lä eh­don, et­tä vain ko­ko­ai­kais­ta työ­tä voi tar­jo­ta el­lei työn­te­ki­jä ha­lua ly­hen­net­tyä viik­koa.

Lakot jatkuvat

Kes­ki­viik­ko­na 20.3. myös PAM tie­dot­ti mui­den SAK:n liit­to­jen rin­ta­mas­sa jat­ka­van­sa työ­tais­te­lu­toi­mia myös en­si vii­kol­la.

PA­Min liit­to­hal­li­tuk­ses­sa poh­jois­kar­ja­lai­se­na edus­ta­ja­na ole­va PAM Poh­jois-Kar­ja­lan osas­to 721:n pu­heen­joh­ta­ja Han­na Pu­hak­ka toi­voo, et­tä hal­li­tus miet­ti­si vie­lä uu­del­leen rat­kai­su­jaan.

– Hi­tu­nen on vie­lä toi­veis­sa, et­tä ai­dot oi­ke­at neu­vot­te­lut käyn­nis­tyi­si­vät vie­lä hal­li­tus­pöy­däs­sä. Ko­vaa pe­liä pe­la­taan, Pu­hak­ka ku­vaa

Tu­kea Pu­ha­kan toi­veil­le tu­lee mo­nel­ta ohi­kul­ki­jal­ta, mut­ta vie­rai­lee tel­tal­la muu­ta­mia van­hem­man pol­ven edus­ta­jia, jot­ka kat­so­vat kaik­kien Suo­men ta­lou­den on­gel­mien ole­van nuor­ten ja maa­han­muut­ta­jien sekä va­sem­mis­ton syy­tä. Tut­tu levy edus­kun­nan ky­se­ly­tun­neil­ta.