Harri Pakarisen teosehdotus Autuas on voittanut presidentti Martti Ahtisaaren hautamuis­to­merk­ki­kil­pailun ensimmäisen palkinnon.

Kil­pai­lun en­sim­mäi­nen pal­kin­non (12 000 eu­roa) voit­ta­neen te­o­seh­do­tuk­sen Au­tu­as idea pe­rus­tuu Raa­ma­tun lau­see­seen ”Au­tu­ai­ta ovat rau­han­te­ki­jät” (Matt. 5:9). Hau­ta­muis­to­mer­kin läh­tö­koh­ta on rau­han sym­bo­li­na jo an­tii­kin ai­ka­na tun­net­tu olii­vin­leh­ti, joka muis­te­taan myös YK:n tun­nuk­ses­ta ja rau­han­kyyh­kyn no­kas­ta. Pal­kin­to­lau­ta­kun­nan ar­vi­on mu­kaan ylä­maan vih­re­äs­tä gra­nii­tis­ta veis­tet­ty yk­sin­ker­tai­nen muis­to­merk­ki ot­taa le­ve­än hau­ta­pai­kan hy­vin hal­tuun ja sen il­mi­a­sus­sa on myös vah­va konk­reet­ti­nen kan­na­not­to rau­han puo­les­ta.

Kil­pai­luun saa­tiin kaik­ki­aan 171 hy­väk­syt­tyä te­o­seh­do­tus­ta. Ah­ti­saa­ren elä­män­työ rau­han­vä­lit­tä­jä­nä oli mo­nen tai­tei­li­jan suun­nit­te­lu­työn läh­tö­koh­ta. Kil­pai­lun tu­lok­sis­ta päät­ti pal­kin­to­lau­ta­kun­ta, jo­hon kuu­lui yh­dek­sän val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an aset­ta­man pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­muis­to­merk­ki­toi­mi­kun­nan jä­sen­tä sekä kak­si Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ran ni­me­ä­mää jä­sen­tä. Kil­pai­lu to­teu­tet­tiin ano­nyy­mis­ti. Kil­pai­lu­eh­do­tuk­ses­sa ei saa­nut ol­la te­ki­jän ni­meä ei­kä muu­ta­kaan mer­kin­tää, jos­ta te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys oli­si pää­tel­tä­vis­sä.

Suun­nit­te­lu­kil­pai­luun saa­tu­ja eh­do­tuk­sia on esil­lä näyt­te­lys­sä Kan­sal­li­sar­kis­tos­sa 14.–28.5. Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­muis­to­merk­ki on tar­koi­tus pal­jas­taa Mar­tin päi­vä­nä 10.11.2024, vuo­si pre­si­den­tin hau­ta­jais­ten jäl­keen. Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia te­kee eril­li­sen so­pi­muk­sen to­teu­tet­ta­vas­ta te­ok­ses­ta kuul­tu­aan asi­as­sa en­sin pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren omai­sia.