Joensuussa ABC Siihtala on jatkossa avoinna joka päivä kello 05–23. Ympäri­vuo­ro­kau­tisesta aukiolosta on toistaiseksi luovuttu.

– ABC Siih­ta­lan au­ki­o­lo muu­tet­tiin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sek­si ke­sä­kuus­sa 2021 kun meil­le tuli pal­jon toi­vei­ta au­ki­o­lon laa­jen­ta­mi­ses­ta. Tuol­loin il­moi­tim­me seu­raa­vam­me asi­oin­ti­mää­riä ja te­ke­väm­me pää­tök­siä au­ki­o­lo­a­jois­ta asi­oin­ti­mää­rien mu­kai­ses­ti. Yö­a­si­oin­nin mää­rä on vilk­kaan alun jäl­keen Siih­ta­las­sa vä­hen­ty­nyt, jo­ten pa­laam­me ai­em­min hy­väk­si ha­vait­tui­hin pal­ve­lu­ai­koi­hin eli kel­lo 05–23. Asi­oin­tiin on osal­taan var­mas­ti vai­kut­ta­nut se, et­tä mar­ras­kuus­ta 2021 läh­tien S-mar­ket Nii­ni­vaa­ra on pal­vel­lut ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti, ABC-kent­tä­pääl­lik­kö Kari Tuo­mai­nen sa­noo.

ABC Siih­ta­las­sa on polt­to­nes­teen tank­kauk­sen li­säk­si ruo­ka­kaup­pa sekä ra­vin­to­la­pal­ve­lut.