Vuonna 1974 toimintansa aloittanut Kontiolahden lukio viettää 50-vuotis­juh­la­vuottansa, joka huipentuu lauantaina 18.5. vietettävään pääjuhlaan.

Kon­ti­o­lah­den lu­kio juh­lis­taa 50-vuo­tis­juh­la­vuot­tan­sa lau­an­tai­na 18.5.2024 klo 10 al­ka­val­la pi­ha­juh­lal­la, osoit­tees­sa Kes­kus­ka­tu 11. Juh­lan oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa opis­ke­li­joi­den esi­tyk­siä, mu­siik­kia sekä juh­la­pu­hei­ta. Lu­ki­on si­säl­lä pää­see tu­tus­tu­maan van­han ja uu­den ajan luok­ka­huo­nei­siin, va­lo­ku­va­näyt­te­lyyn ja työ­pa­jaan. Juh­la­päi­vä­nä pal­jas­te­taan yh­tei­söl­li­ses­ti to­teu­tet­tu tai­de­te­os lu­ki­on au­las­sa. Juh­las­sa on tar­jol­la kou­lu­ruo­kai­lu ja juh­la­kah­vit.

Pi­ha­juh­la lau­an­tai­na 18.5.2024 klo 10
Kes­kus­ka­tu 11, Kon­ti­o­lah­ti

Lu­ki­on 50-vuo­tis­juh­las­sa jul­kais­taan myös Kon­ti­o­lah­den lu­kio 1974–2024 -his­to­riik­ki­kir­ja­nen, jo­hon on tal­len­net­tu Kon­ti­o­lah­den lu­ki­on his­to­ri­aa ja sen eri vai­hei­ta. His­to­rii­kin toi­mit­ta­mi­ses­ta vas­taa lu­ki­on reh­to­ri Il­po Saa­re­lai­nen ja tai­tos­ta vas­taa lu­ki­on en­ti­nen opis­ke­li­ja TM Päi­vi Ke­kä­läi­nen.

50-vuo­tis­juh­la­vuo­den pää­juh­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki Kon­ti­o­lah­den lu­ki­on ny­kyi­set ja en­ti­set opis­ke­li­jat sekä hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­jat. Pää­juh­lan yh­tey­des­sä lu­ki­om­me eri ikä­luok­kien op­pi­laat voi­vat ha­lu­tes­saan jär­jes­tää ko­koon­tu­mi­sia lu­ki­on ti­lois­sa.