Heikki Simolan Kolia kehitetään kovalla kädellä -mielipi­de­kir­joi­tuksessa oli lukuisia asiavirheitä, jotka on syytä korjata.

Al­kuun on hyvä to­de­ta seu­raa­va fak­ta.

Ase­tus Ko­lin kan­sal­lis­puis­tos­ta (12.4.1991/674 7 §) Mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­nen -koh­das­sa to­de­taan yk­si­se­lit­tei­ses­ti, et­tä alu­eel­la si­jait­se­vat mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen ja rin­ne­toi­min­to­jen alu­eet ja toi­min­nat tur­va­taan Ko­lin kan­sal­lis­puis­toa to­teu­tet­ta­es­sa. Kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien on siis ol­lut sel­vää, et­tä mat­kai­li­jat pää­se­vät naut­ti­maan kan­sal­lis­puis­ton mai­se­mis­ta. Tämä fak­ta on hyvä pi­tää mie­les­sä ai­hees­ta kes­kus­tel­ta­es­sa, kos­ka se te­kee alu­ees­ta ja sen toi­min­nois­ta oma­lei­mai­sen ko­ko­nai­suu­den.

Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kaup­pa (PKO) ope­roi las­ket­te­lu­rin­tei­den ja Break So­kos Ho­tel Ko­lin toi­min­to­ja ol­len rin­teil­lä ja ho­tel­lin ti­lois­sa Suo­men val­ti­on vuok­ra­lai­se­na. Vuo­des­ta 1996 läh­tien ho­tel­lin ja rin­tei­den ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet on neu­vo­tel­tu ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön, Met­sä­hal­li­tuk­sen sekä PKO:n kes­ken.

Ku­ten Heik­ki Si­mo­la kir­joi­tuk­ses­saan to­te­si­kin, oi­keus on hy­län­nyt luon­non­suo­je­li­joi­den Ipa­tin va­lais­tuk­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä te­ke­män va­li­tuk­sen. Sa­moin puus­ton vä­häi­ses­tä kaa­ta­mi­ses­ta kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten teh­ty ri­ko­sil­moi­tus ei joh­ta­nut toi­men­pi­tei­siin. Toi­men­pi­tei­tä ja me­net­te­ly­ta­po­ja on siis tes­tat­tu myös oi­keu­des­sa ja to­det­tu toi­min­ta asi­an­mu­kai­sek­si.

Toi­men­pi­tei­tä ja me­net­te­ly­ta­po­ja on siis tes­tat­tu myös oi­keu­des­sa ja to­det­tu toi­min­ta asi­an­mu­kai­sek­si.

Kir­joi­tuk­ses­sa on esi­tet­ty väit­tei­tä va­ja­vai­sin tie­doin ja asi­oi­hin sen sy­vem­min pe­reh­ty­mät­tä. Toi­sin kuin Si­mo­la väit­tää, Break So­kos Ho­tel Ko­lil­la teh­dyt ra­ken­ta­mi­su­ra­kat on avoi­mes­ti kil­pai­lu­tet­tu. Ura­koit­si­jat PKO on va­lin­nut tar­jous­kil­pai­lu­jen pe­rus­teel­la.

Kir­joi­tuk­ses­saan Si­mo­la sa­noo, et­tei hä­nel­lä ole tie­toa PKO:n ti­lin­tar­kas­ta­jien suh­tau­tu­mi­ses­ta Ko­lil­la teh­tyi­hin in­ves­toin­tei­hin. Vä­häi­sel­lä tu­tus­tu­mi­sel­la ti­lin­pää­tök­siin oli­si sel­vin­nyt, et­tä ti­lin­tar­kas­ta­jil­la ei ole ol­lut mi­tään huo­mau­tet­ta­vaa asi­oi­den suh­teen. In­ves­toin­nit on käy­ty läpi myös PKO:n luot­ta­mus­hen­ki­lö­e­li­mis­sä, ku­ten hal­lin­to­neu­vos­tos­sa ja edus­ta­jis­tos­sa.

Jos­tain syys­tä Si­mo­la nä­kee eri­koi­se­na sen, et­tä Ko­lin kan­sal­lis­puis­ton ai­em­pi joh­ta­ja tuli va­li­tuk­si PKO:n hal­lin­to­neu­vos­toon. Muis­tu­tan Si­mo­laa sii­tä fak­tas­ta, et­tä PKO:n hal­lin­to­neu­vos­ton jä­se­niä ei va­lit­se PKO:n ope­ra­tii­vi­nen joh­to vaan hal­lin­to­neu­vos­ton jä­se­net va­lit­see PKO:n edus­ta­jis­to. Edus­ta­jis­to koos­tuu de­mok­raat­ti­sil­la vaa­leil­la va­li­tuis­ta PKO:n jä­se­nis­tön edus­ta­jis­ta eli ta­val­li­sis­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Vih­jai­lut kor­rup­ti­os­ta ovat niin ala-ar­voi­sia, et­tä ne on syy­tä jät­tää omaan ar­voon­sa.

PKO:n puo­lel­ta niin ovi kuin mi­nun hen­ki­lö­koh­tai­set yh­tey­de­not­to­ka­na­vat ovat ai­na avoin­na kun­ni­oit­ta­vaan kes­kus­te­luun.

Kun­ni­oit­ta­vas­ti ja ys­tä­väl­li­ses­ti PKO­lais­ten puo­les­ta, vies­tin­tä- ja vas­tuul­li­suus­joh­ta­ja

Pet­ri Vähä

Lue Heik­ki Si­mo­lan kir­joi­tus ohes­ta: Mie­li­pi­de: Ko­lia ke­hi­te­tään ko­val­la kä­del­lä