Nyt se on ohi, jälleen kerran. Vaalit, ihmisen parasta aikaa! Kukahan lie tuonkin lauseen lanseerannut?

Nämä vaa­lit oli­vat säi­den puo­les­ta ko­vin­kin ke­säi­set ver­rat­tu­na pre­si­den­tin­vaa­liin, räk­nä­sin et­tä läm­pö­e­roa oli yli kuu­si­kym­men­tä as­tet­ta. No, vaa­le­ja käy­dään tie­tys­ti sääl­lä kuin sääl­lä. En­tä­pä vaa­lin tu­los, täl­lä ker­taa gal­lu­pit ei­vät osan­neet en­nus­taa lop­pu­tu­los­ta. Il­miö ni­mel­tä Li An­ders­son pyyh­ki pöy­tiä ihan kai­kel­la mah­dol­li­sel­la.

Murs­kaa­va vaa­li­tu­los yl­lät­ti kaik­ki. An­ders­son on osaa­va, te­ke­vä ja tai­ta­va po­lii­tik­ko joka täl­lai­se­na ai­ka­na pys­tyi vas­taa­maan SDP:n eh­dok­kai­ta pa­rem­min mör­kö­oop­pe­ra pel­koi­hin. Mör­kö­oop­pe­ra par­la­men­tis­sa jat­kos­sa ko­koon­tuu­kin, lai­ta­oi­keis­ton nou­su Eu­roo­pas­sa on va­li­tet­ta­vas­ti nyt to­si­a­sia, vaa­lit on käy­ty.

0,2 pro­sen­tin kan­na­tus­nou­su ei kuo­hu­pul­lon kork­kia pa­maut­ta­nut.

Ko­koo­mus rie­muit­si si­sim­mäs­sään pie­nes­tä ää­nes­tysp­ro­sen­tis­ta, se­hän po­vaa pe­rin­tei­ses­ti hy­vää tu­los­ta por­va­reil­le, jot­ka muis­ta­vat ai­na ää­nes­tää omi­aan. SDP:n kah­den pai­kan säi­lyt­tä­mi­ses­tä ei oi­kein mil­lään saa vään­net­tyä voi­ton­ta­pais­ta, haa­veet jopa nel­jäs­tä pai­kas­ta tun­tui ole­van hy­vin lä­hel­lä, mut­ta sit­ten­kin niin kau­ka­na. 0,2 pro­sen­tin kan­na­tus­nou­su ei kuo­hu­pul­lon kork­kia pa­maut­ta­nut.

Lai­ha­na loh­tu­na voi aja­tel­la Suo­men hal­li­tus-op­po­si­tio ase­maa, täs­sä veti op­po­si­tio pi­dem­män ti­kun ai­van rei­lus­ti. Per­su­jen su­kel­lus ja va­sem­mis­to­lii­ton nou­su nä­kyy täs­sä ase­tel­mas­sa. Per­sut ovat po­li­tii­kal­lan­sa ja ta­kin­kään­tä­mi­sel­lä su­kel­luk­sen­sa it­se ai­heut­ta­nut. Lo­pul­ta per­sut suos­tui­vat myön­tä­mään et­tä, lis­tal­le ei tar­vi­ta sel­lais­ta hen­ki­löä, joka ei ole teh­nyt työ­tän­sä. Täs­tä sui­vaan­tu­nut sa­hu­ri liit­tyi sak­si­po­ruk­kaan sak­si­mal­la per­su­jen jä­sen­kort­tin­sa. Va­pau­den­lii­ton eh­dok­kaa­na tie nou­si odo­te­tus­ti pys­tyyn.

Savo-Kar­ja­lan eh­dok­kaat Emi­lia Kan­gas­kolk­ka ja Tan­ja Ai­rak­si­nen ke­rä­si hie­non po­tin ää­niä. Emi­li­an 3472 ja Tan­jan 8005 ään­tä an­taa hy­vän ase­tel­man tu­le­vai­suu­den vaa­lei­hin. Us­koi­sin et­tä nai­sis­ta kuul­laan vie­lä. SDP teki mie­les­tä­ni hy­vän ja nä­ky­vän kam­pan­jan, jo­tain uu­dis­ta­mi­sen tar­vet­ta sii­nä var­mas­ti kui­ten­kin on, laa­jem­pi ana­lyy­si sen myö­hem­min ker­too. Tah­don läm­pi­mäs­ti kiit­tää kaik­kia pai­kal­lis­voi­mia jot­ka ker­ta toi­sen­sa jäl­keen osal­lis­tu­vat vaa­li­työ­hön, ku­kin ta­val­laan. Ja sa­mal­la ha­lu­an kan­nus­taa uu­sia voi­mia tu­le­maan mu­kaan po­ruk­kaan. Ku­kaan e näi­tä hom­mia yk­sin voi teh­dä.

Jo­en­suun työ­vä­e­nyh­dis­tys ry ve­täy­tyy ke­sä­lo­mal­le 17.6. al­ka­en, toi­mis­to on avoin­na jäl­leen 5.8. Ho­pe­a­lah­des­sa on vie­lä va­paa­na jo­tain ajan­koh­tia, joi­ta voi tie­dus­tel­la Ho­pe­a­lah­den torp­pa­ril­ta. Laa­man kämp­pä on myös mitä oi­val­li­sin paik­ka ke­sä­lo­man viet­toon. Tä­hän liit­tyy myös va­roi­tuk­sen sana, hil­jai­suu­den ja kos­ken­ko­hi­nan kuun­te­lu voi ai­heut­taa riip­pu­vuut­ta.

Lep­poi­saa ke­sää kai­kil­le!

Tuo­mas Tah­va­nai­nen

Toi­min­nan­joh­ta­ja

Jo­en­suun Työ­vä­e­nyh­dis­tys ry