Kun sähkö vuosi sitten maksoi 60-70 senttiä kilowattitunnilta, niin silloisen opposition mielestä tilanne oli sietämätön.

Ko­koo­mus vaa­ti hal­li­tuk­sel­ta hä­tä­toi­mia ja pe­rus­suo­ma­lai­set esit­ti­vät säh­kö­las­ku­jen mak­sa­mi­sen siir­tä­mis­tä osit­tain val­ti­on vas­tuul­le. Ma­ri­nin hal­li­tus an­toi kai­kil­le ku­lut­ta­jil­le tu­kea. Kun säh­kön pörs­si­hin­ta vii­me vii­kol­la ylit­ti kak­si eu­roa, niin ny­kyi­nen hal­li­tus neu­voi ku­lut­ta­jia sääs­tä­mään säh­köä. Sen mie­les­tä hin­ta­tu­es­ta on lii­an ai­kais­ta pu­hua.

Pak­ka­suu­ti­set jät­ti­vät var­joon­sa hal­li­tuk­sen aja­mat työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­set ja nii­tä vas­tus­ta­vat työ­tais­te­lut. Ny­kyi­sis­tä hal­li­tus­puo­lu­eis­ta eri­tyi­ses­ti pe­rus­suo­ma­lai­set ajoi­vat sam­mu­te­tuin lyh­dyin edus­kun­ta­vaa­lei­hin lu­va­ten puo­lus­taa työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mää ja työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia. Nyt hal­li­tus on mah­dol­lis­ta­mas­sa työ­eh­to­so­pi­mus­ten kier­tä­mi­sen pai­kal­li­sil­la so­pi­muk­sil­la, jot­ka teh­täi­siin il­man liit­toi­hin kuu­lu­via luot­ta­mus­mie­hiä. Tämä uh­kaa joh­taa hal­pa­työ­mark­ki­noi­den syn­tyyn, kun ul­ko­mail­ta tu­le­vat lä­he­te­tyt työn­te­ki­jät te­ke­vät heti Suo­meen saa­pu­es­saan ”pai­kal­li­sen so­pi­muk­sen”, jol­la suo­ma­lai­set työ­eh­to­so­pi­muk­set ali­te­taan.

Vas­tauk­se­na ai­ot­tui­hin työ­tais­te­lu­toi­miin hal­li­tus ha­lu­aa ra­joit­taa lak­ko-oi­keut­ta ja val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri vaa­tii maa­han ro­tia ja jär­jes­tys­tä. Elin­kei­no­mis­te­ri sa­noi oi­keuk­si­aan puo­lus­ta­via työn­te­ki­jöi­tä ma­fi­ak­si. Hal­li­tuk­sel­la on kuu­lem­ma kan­san man­daat­ti ja mi­nis­te­rit pu­hu­vat lait­to­mis­ta la­kois­ta, vaik­ka pe­rus­tus­la­ki ta­kaa oi­keu­den myös po­liit­ti­siin lak­koi­hin.

En­nen vaa­le­ja pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat mo­neen ker­taan, et­tä kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta ei lei­ka­ta. Juu­ri en­nen jou­lua edus­kun­nas­sa ää­nes­tet­tiin hal­li­tuk­sen esit­tä­mis­tä en­nä­tys­suu­ris­ta leik­kauk­sis­ta kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta, ja hal­li­tuk­sen esi­tyk­set hy­väk­syt­tiin sel­vin nu­me­roin.

Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lu­eet sai­vat vaa­li­voi­ton kat­teet­to­mil­la lu­pauk­sil­la, joi­ta ei ol­lut tar­koi­tus­kaan pi­tää.

Työt­tö­mil­tä ja hei­dän per­heil­tään lei­ka­taan yh­teen­sä 250 mil­joo­naa eu­roa useil­la eri hei­ken­nyk­sil­lä. An­si­o­si­don­nai­sen pii­riin pää­see jat­kos­sa vas­ta 12 kuu­kau­den jäl­keen ny­kyi­sen 6 kuu­kau­den si­jas­ta. Oma­vas­tuu­päi­viä eli päi­viä työt­tö­myy­den alus­sa il­man työt­tö­myys­tur­vaa li­sä­tään kah­des­ta seit­se­mään. Työt­tö­myys­tur­van 300 eu­ron suo­ja­o­san pois­ta­mi­nen vai­keut­taa työn vas­taa­not­ta­mis­ta ja leik­kaa eri­tyi­ses­ti osa-ai­ka­työ­tä te­ke­vien tu­lo­ja. Hal­li­tus pois­taa myös työt­tö­myys­tur­van lap­si­ko­ro­tuk­sen, joka lap­si­lu­vus­ta riip­pu­en on tar­koit­ta­nut työt­tö­mäl­le van­hem­mal­le 150-285 eu­roa li­sää kuus­sa.

Kaik­kein köy­him­mil­le hal­li­tus an­toi jou­lu­lah­jak­si in­dek­si­jää­dy­tyk­sen, jol­la usei­den tu­kien mää­rä jää­dy­te­tään vuo­den 2023 ta­sol­le koko vaa­li­kau­dek­si. Tuet ei­vät nou­se, vaik­ka hin­nat nou­se­vat. In­dek­si­tar­kis­tus­ta ei teh­dä vuo­si­na 2024–2027 työ­mark­ki­na­tu­keen ja pe­rus­päi­vä­ra­haan, las­ten­hoi­don tu­kiin, opin­to­ra­haan, kun­tou­tus­ra­haan, sai­raus­päi­vä­ra­hoi­hin, van­hem­pain­päi­vä­ra­haan ja eri­tyis­hoi­to­ra­haan. Sitä ei teh­dä myös­kään asu­mis­tu­keen.

Lu­pa­si­vat­han ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lu­eet pal­jon muu­ta­kin. Ko­koo­mus lu­pa­si lo­pet­taa ve­la­no­ton, mut­ta sil­ti hal­li­tus ot­taa tänä vuon­na vel­kaa enem­män kuin Ma­ri­nin hal­li­tus. Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat hal­paa ben­saa, mut­ta ve­ro­na­len­nus las­ki hin­taa vain muu­ta­man sen­tin lit­ral­ta. Val­ti­on ve­ro­tu­loi­hin tämä ke­ven­nys te­kee 156 mil­joo­nan eu­ron lo­ven, joka pai­ka­taan li­sä­leik­kauk­sil­la ja ve­la­no­tol­la.

Ja niin edel­leen. Ny­kyi­set hal­li­tus­puo­lu­eet sai­vat vaa­li­voi­ton kat­teet­to­mil­la lu­pauk­sil­la, joi­ta ei ol­lut tar­koi­tus­kaan pi­tää. Nyt hal­li­tuk­sen vies­ti on, et­tä te an­noit­te meil­le man­daa­tin, ja nyt me teem­me mitä ha­lu­am­me.

Tä­tä­kö oi­ke­as­ti ti­lat­tiin?

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.