Viime viikolla Petteri Orpon hallitus täytti sata päivää, ja jo nyt sen jäljet hirvittävät.

Val­ti­o­neu­vos­ton yl­lä­pi­tä­män Kan­sa­lais­puls­si-ky­se­lyn mu­kaan kan­sa­lais­ten luot­ta­mus maan hal­li­tuk­seen on ro­mah­ta­nut 41 pro­sent­tiin, kun se Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ai­ka­na vaih­te­li 60-75 pro­sen­tin vä­lil­lä.

Ja las­kua tu­lee var­mas­ti li­sää. Ihan en­si töik­seen Or­pon hal­li­tus lyk­kä­si ke­vääl­lä yk­si­mie­li­ses­ti hy­väk­sy­tyn vam­mais­pal­ve­lu­lain voi­maan­tu­loa eli käy­tän­nös­sä leik­ka­si kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­ta. Seu­raa­vak­si tuo­daan edus­kun­nan pää­tet­tä­väk­si työ­eh­to­jen hei­ken­nyk­set. Ir­ti­sa­no­mis­ta hel­po­te­taan, luot­ta­mus­mies­ten ase­maa hei­ken­ne­tään, lak­ko-oi­keut­ta ra­joi­te­taan ja lait­to­maan lak­koon osal­lis­tu­mi­ses­ta ai­o­taan sää­tää sak­ko jo­kai­sel­le lak­koi­li­jal­le. Näis­tä käy­dään niin sa­not­tu­ja neu­vot­te­lu­ja kol­mi­kan­nas­sa, vaik­ka to­si­a­si­as­sa hal­li­tus on päät­tä­nyt to­teut­taa ne joka ta­pauk­ses­sa.

So­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set koh­dis­tu­vat muun mu­as­sa an­si­o­si­don­nai­seen työt­tö­myys­tur­vaan, asu­mis­tu­keen ja ai­kuis­kou­lu­tus­tu­keen. Työt­tö­myys­tur­van lap­si­ko­ro­tuk­set ja suo­ja­o­sa pois­te­taan ja kan­sa­ne­lä­kein­dek­siin si­dot­tu­jen tu­kien in­dek­sit jää­dy­te­tään. Inf­laa­tio nos­taa hin­to­ja, mut­ta tuet ei­vät nou­se.

Näi­tä sa­no­taan ra­ken­teel­li­sik­si uu­dis­tuk­sik­si, jot­ka kan­nus­ta­vat ot­ta­maan vas­taan työ­tä ja tuot­ta­vat jopa 100 000 uut­ta työ­paik­kaa. To­si­a­si­as­sa ne tuot­ta­vat li­sää köy­hyyt­tä. Työ­eh­to­jen hei­ken­tä­mi­sel­lä ei ole min­kään­lais­ta työl­li­syys­vai­ku­tus­ta ei­kä suo­ja­o­sien pois­ta­mi­nen muu­ta osa-ai­kai­sia työ­paik­ko­ja ko­ko­ai­kai­sik­si. Kun tä­hän as­ti työt­tö­myys­tur­val­la elä­mään jou­tu­va on voi­nut an­sai­ta 300 eu­roa il­man et­tä se vai­kut­taa tu­kiin, niin suo­ja­o­san pois­ta­mi­nen muut­taa ti­la­päis­työn vas­taa­not­ta­mi­sen kan­nat­ta­mat­to­mak­si.

Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on hal­li­tuk­sen uh­ma­kas ja jopa rii­taa haas­ta­va asen­ne.

Yk­si­kään leik­kaus ei muu­tu uu­sik­si työ­pai­koik­si. Elo­kuus­sa maas­sa oli 249 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa ja 55 000 avoin­ta työ­paik­kaa. Vaik­ka kuin­ka lei­kat­tai­siin, niin työt­tö­mät ei­vät mah­du nii­hin työ­paik­koi­hin. Suu­rin osa py­syy edel­leen työt­tö­mä­nä ja yhä use­am­pi pu­to­aa toi­meen­tu­lo­tu­en va­raan. Omil­la toi­mil­laan hal­li­tus te­kee li­sää köy­hiä.

Köy­hil­tä lei­ka­taan ja sa­man ver­ran an­ne­taan kan­sa­lai­sil­le ve­ron­ke­ven­nyk­siä. Kos­ka ke­ven­nyk­set ovat pro­sen­tu­aa­li­sia, niin suu­ri­tu­loi­sim­mat saa­vat suu­rim­mat ke­ven­nyk­set. Vel­kaa ote­taan enem­män kuin par­ja­tun Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ai­ka­na, vaik­ka nyt ei ole tie­dos­sa pan­de­mi­aa ja Uk­rai­nan so­dan ai­heut­ta­ma ener­gi­an hin­nan­nou­su on ta­saan­tu­nut.

Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on hal­li­tuk­sen uh­ma­kas ja jopa rii­taa haas­ta­va asen­ne. Op­po­si­ti­on ar­vos­te­luun vas­ta­taan moit­ti­mal­la edel­li­sen hal­li­tuk­sen ve­la­not­toa unoh­ta­en, et­tä niis­tä ve­lois­ta sil­loi­nen op­po­si­tio hy­väk­syi 95 pro­sent­tia ja vaa­ti yri­tys­ten ko­ro­na­tu­kiin jopa li­sää vel­ka­ra­haa. Työ­e­lä­mä­uu­dis­tuk­sia ja leik­kauk­sia vaa­ti­va EK esiin­tyy jat­ku­vas­ti jul­ki­suu­des­sa ikään kuin se oli­si yk­si hal­li­tus­puo­lue.

Ei­kä se ben­sa­kaan hal­pe­ne, vaik­ka niin py­häs­ti lu­vat­tiin. Hin­taa nos­ta­vas­ta ja­ke­lu­vel­voit­tees­ta päät­ti Si­pi­län hal­li­tus, ja Ma­ri­nin hal­li­tus alen­si sitä ti­la­päi­ses­ti. Nyt Or­pon hal­li­tus nos­taa sitä ja keh­taa vie­lä pu­hua au­toi­lun hal­pe­ne­mi­ses­ta. Jo­kai­nen voi tan­ka­tes­saan miet­tiä mi­ten lu­pauk­sen pet­tä­mi­nen edis­tyy. Li­sää voi miet­tiä sit­ten, kun työ­mat­ka­vä­hen­nyk­siä pie­nen­ne­tään.

Ku­ka­han tä­män hal­li­tuk­sen ai­heut­ta­man sot­kun sii­vo­aa?

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.