Hallituksen viime syksynä tekemät päätökset tuottavat 100 000 uutta toimeen­tu­lo­tu­ki­a­si­akasta ja 17 000 lasta ajautuu köyhyteen.

Huh­ti­kuun alus­sa lei­ka­taan asu­mis­tu­kea ja työt­tö­myys­tur­vaa. Lii­an kal­liik­si kat­so­tuis­sa asun­nois­sa asu­via käs­ke­tään muut­ta­maan hal­vem­paan ikään kuin hal­po­ja asun­to­ja oli­si tar­jol­la joka ok­sal­la. Työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­sa 300 eu­roa pois­tuu. Suo­ja­o­san on saa­nut an­sai­ta il­man et­tä se on vai­kut­ta­nut työt­tö­myys­tur­vaan, ja se on teh­nyt ti­la­päi­set pät­kä­työt kan­nat­ta­vik­si. Myös työ­mark­ki­na­tu­en ja pe­rus­päi­vä­ra­han lap­si­ko­ro­tus pois­tu­vat.

Työt­tö­myys­tur­van leik­kaus­ten seu­rauk­se­na kes­ki­tu­loi­nen suo­ma­lai­nen tu­lee saa­maan an­si­o­si­don­nais­ta päi­vä­ra­haa 800 eu­roa vä­hem­män kuin ruot­sa­lai­nen.

Hal­li­tus on an­ta­nut työ­e­lä­män hei­ken­nyk­siä kos­ke­vat la­kie­si­tyk­set edus­kun­nal­le. En­sim­mäi­ses­tä sai­raus­päi­väs­tä tu­lee pal­ka­ton, ir­ti­sa­no­mi­nen hel­pot­tuu ja lak­koi­lua ra­joi­te­taan.

Li­sää on tu­los­sa. Vii­me vii­kol­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri ker­toi il­mei­ses­ti ope­tus­mi­nis­te­ril­tä ky­sy­mät­tä, et­tä am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta pi­tää ly­hen­tää. Si­pi­län hal­li­tus leik­ka­si am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ra­hoi­tus­ta, ja sen seu­rauk­se­na ope­tuk­sen taso on kär­si­nyt. Ma­ri­nin hal­li­tus li­sä­si mää­rä­ra­ho­ja, mut­ta nyt nii­tä ol­laan taas leik­kaa­mas­sa.

Las­ten­suo­je­lu on jo kau­an ol­lut ali­re­surs­soi­tua, ja sii­tä an­toi su­rul­li­sen esi­mer­kin Jo­en­suus­sa ta­pah­tu­nut lap­sen sur­ma. Kun te­koa kä­si­tel­tiin oi­keu­des­sa, niin so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri piti alu­ei­den kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia las­ten­suo­je­luun oi­ke­an suun­tai­si­na toi­mi­na.

Osa kan­sas­ta on sy­väs­ti huo­lis­saan, mut­ta hal­li­tus ei ole. Se tor­juu kai­ken kri­tii­kin ve­to­a­mal­la kan­san an­ta­maan man­daat­tiin ikään kuin maa­han va­lit­tai­siin nel­jäk­si vuo­dek­si ker­ral­laan dik­ta­tuu­ri, jota vas­taan ei saa pul­li­koi­da. Vie­lä pa­hem­paa on se yli­mie­li­nen ival­li­suus, jol­la jot­kut mi­nis­te­rit suh­tau­tu­vat ar­vos­te­luun.

Näi­nä ai­koi­na kan­san pi­täi­si ol­la yh­te­näi­nen, mut­ta hal­li­tus ja­kaa kan­san toi­vot­tui­hin ja ei-toi­vot­tui­hin kan­sa­lai­siin.

Riik­ka Pur­ra mai­nos­taa so­mes­sa ku­val­laan ja teks­til­lä "nyt on ai­ka lei­ka­ta" va­rus­tet­tu­ja leik­kuu­lau­to­ja. Hä­nen mie­les­tään se on hyvä vit­si. Kun San­na Ma­rin ker­toi os­ta­neen­sa tie­tys­tä liik­kees­tä re­pun, niin sii­tä nou­si val­ta­va kohu ja Ma­ri­nia moi­tit­tiin mai­non­nas­ta. Nyt kan­nat­ta­jat ke­hu­vat Pur­raa ko­ti­mai­sen kä­si­työn mai­nos­ta­mi­ses­ta.

Kun Hel­sin­gin Sa­no­mat aloit­ti muu­tos­neu­vot­te­lut ja toi­nen pää­toi­mit­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui, niin elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­man iloit­si sekä sii­tä et­tä 20 muun toi­mit­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­su­has­ta. Vie­lä tois­tai­sek­si ku­kaan ei ole iloin­nut ra­ken­nu­sa­lal­la li­sään­ty­väs­tä työt­tö­myy­des­tä, mut­ta lie­nee vain ajan ky­sy­mys, kun hei­dät näh­dään ide­o­lo­gi­ses­ti työt­tö­mi­nä, joi­ta pi­tää pa­tis­taa töi­hin tu­kia leik­kaa­mal­la.

Kuka muis­taa vaa­li­lu­pauk­sia, joi­den mu­kaan köy­hil­tä ei lei­ka­ta ja työ­e­lä­mää ei hei­ken­ne­tä? Kuka muis­taa lu­pauk­set hal­vas­ta ben­sas­ta ja tei­den kor­jaa­mi­ses­ta? Kuka muis­taa lu­pauk­set ve­lak­si elä­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta, kun Or­pon hal­li­tus ot­taa en­nä­tys­mää­rän vel­kaa suu­ri­tu­lois­ten ve­ron­ke­ven­nyk­siin?

Oi­keis­to­po­pu­lis­tit lu­paa­vat mitä ta­han­sa pääs­täk­seen val­taan. Stten he te­ke­vät täs­mäl­leen päin­vas­toin ja ivaa­vat ar­vos­te­li­joi­taan. Täl­lai­nen kan­san ja­ka­mi­nen on vaa­ral­lis­ta. Näi­nä ai­koi­na kan­san pi­täi­si ol­la yh­te­näi­nen, mut­ta hal­li­tus ja­kaa kan­san toi­vot­tui­hin ja ei-toi­vot­tui­hin kan­sa­lai­siin.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.