Petteri Orpon hallitus ei ole antanut vielä yhtään lakiesitystä, mutta silti se horjuu sekä sisältä että ulkoa tulevasta paineesta.

En­sin elin­kei­no­mi­nis­te­ri Vil­helm Jun­ni­la jou­tui ero­a­maan nat­si­kyt­kös­ten­sä ta­kia, ja hä­nen seu­raa­jan­sa Wil­le Ryd­man on hyö­kän­nyt avoi­mes­ti me­di­aa vas­taan sen pal­jas­tet­tua hä­nen ra­sis­ti­set yk­si­tyis­vies­tin­sä. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra näyt­tää sel­vin­neen oman ra­sis­ti­sen men­nei­syy­ten­sä pal­jas­tu­mi­ses­ta, ja si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen en­nät­ti sii­vo­ta Fa­ce­book-pos­tauk­sen­sa en­nen kuin nii­den ra­sis­ti­suus tuli kun­nol­la jul­ki­suu­teen.

Ko­huis­ta piit­taa­mat­ta hal­li­tus on lo­mail­lut, ja ai­na vä­lil­lä pää­mi­nis­te­ri on il­mes­ty­nyt ker­to­maan, et­tä ra­sis­mil­l­le on nol­la­to­le­rans­si ja et­tä ra­sis­mis­ta kes­kus­te­le­mi­nen on saa­ta­va lop­pu­maan. It­se ra­sis­mia hän ei näy­tä pi­tä­vän on­gel­ma­na, vaan hän si­vuut­taa sen toi­vo­en hal­li­tuk­sel­le työ­rau­haa, jot­ta se pää­see to­teut­ta­maan eri­no­mais­ta hal­li­tu­soh­jel­maa.

Jos hal­li­tus sel­vi­ää ke­sä­tau­on jäl­keen tu­los­sa ole­vis­ta luot­ta­mu­sää­nes­tyk­sis­tä, niin sit­ten vai­keu­det vas­ta al­ka­vat. Mi­nis­te­ri­öis­sä val­mis­tel­laan täyt­tä pää­tä la­kie­si­tyk­siä, joil­la hei­ken­ne­tään työn­te­ki­jöi­den ase­maa. Ir­ti­sa­no­mis­ta ai­o­taan hel­pot­taa sää­tä­mäl­lä se mah­dol­li­sek­si asi­al­li­ses­ta syys­tä ny­kyi­sen pai­na­van ja asi­al­li­sen syyn si­jaan. En­ti­nen oi­keus­käy­tän­tö saa väis­tyä, ja työ­tuo­mi­ois­tuin jou­tuu aloit­ta­maan tul­kin­nan alus­ta. Kun myös lak­ko-oi­keut­ta ai­o­taan ra­joit­taa ja sää­tää lait­to­mas­ta la­kos­ta työn­te­ki­jöil­le­kin sak­ko, niin se työl­lis­tää tuo­mi­ois­tui­mia li­sää.

Ai­na­kin pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta tu­lee ole­maan ko­vas­ti työl­lis­tet­ty.

Pie­ni­tu­loi­sil­le ja tuil­la ko­ko­naan elä­mään jou­tu­vil­le hal­li­tus tar­jo­aa pelk­kää kep­piä. Asu­mis­tu­kea tul­laan leik­kaa­maan, kaik­kiin tu­kiin tu­lee koko vaa­li­kau­den kes­tä­vä in­dek­si­jää­dy­tys ja toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vien mää­rä ai­o­taan puo­lit­taa. Hal­li­tus sel­vit­tää jopa toi­meen­tu­lo­tu­en pois­ta­mis­ta ko­ko­naan työs­tä kiel­täy­ty­mi­sen ta­pauk­sis­sa. Tätä ei tar­vit­se edes sel­vit­tää, sil­lä se tu­lee tör­mää­mään pe­rus­tus­la­kiin. Niin tu­lee tör­mää­mään myös ai­ko­mus alen­taa maa­han­muut­ta­jien toi­meen­tu­lo­tu­kea. Sitä Si­pi­län hal­li­tus jo yrit­ti keh­noin tu­lok­sin. Sen si­jaan pe­rus­tus­la­ki ei es­tä kaik­kien toi­meen­tu­lo­tu­en alen­ta­mis­ta, jo­ten aie to­teu­tuu sitä kaut­ta.

Ih­met­te­len tuo­ta ha­lua lei­ka­ta toi­meen­tu­lo­tu­kea. Sen osuus so­si­aa­li­tur­van ko­ko­nais­me­nois­ta on vain 0,98 pro­sent­tia, mut­ta sil­ti sen kim­pus­sa ol­laan ai­na. Leik­kaa­mis­ta pe­rus­tel­laan töi­hin kan­nus­ta­mi­sel­la ajat­te­le­mat­ta, et­tä suu­ri osa tu­kea saa­vis­ta on jo töis­sä, mut­ta hei­dän palk­kan­sa ei rii­tä ih­mi­sar­voi­seen elä­mään. Sa­moin unoh­tuu se to­si­a­sia, et­tä osa tu­kea saa­vis­ta ei ky­ke­ne töi­hin, mut­ta ei pää­se eläk­keel­le­kään. Ai­na pu­hu­taan tuil­la elä­mi­sen help­pou­des­ta, mut­ta pu­hu­jil­la ei ole mi­tään kä­si­tys­tä enem­pää tu­kien mää­ris­tä kuin nii­den ha­ke­mi­sen by­rok­ra­ti­as­ta­kaan.

Hal­li­tus ai­koo myös lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en ja lei­ka­ta Ylen bud­jet­tia, vaik­ka kum­paa­kaan ei ra­hoi­te­ta val­ti­on bud­jet­ti­va­rois­ta. Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki mak­se­taan työ­nan­ta­jien ja työn­te­ki­jöi­den työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sus­ta, ja Yle-ve­ros­ta on sää­det­ty eril­lis­la­ki. Täl­lai­set esi­tyk­set pis­tä­vät epäi­le­mään, et­tä hal­li­tus ei oi­kein it­se­kään tie­dä mitä te­kee.

Ai­na­kin pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta tu­lee ole­maan ko­vas­ti työl­lis­tet­ty.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.