En­nen vaa­le­ja puo­lu­eet toi­vat esiin ar­von­sa ja nii­den mer­ki­tyk­sen omaan toi­min­taan. Pyr­ki­mys oli erot­tua muis­ta. Kaik­ki il­moit­ti­vat ta­voit­teek­si pie­ni­tu­lois­ten ja hei­kom­pi­o­sais­ten tu­ke­mi­sen ja aut­ta­mi­sen.

En­nä­tys­pit­kis­sä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa sor­vat­tiin 240 si­vun ver­ran luot­ta­mus­ta eli hal­li­tu­soh­jel­maa, to­sin si­vu­mää­rä vies­tii val­ta­vas­ta epä­luot­ta­muk­ses­ta. Neu­vot­te­lu­jen ku­lu­es­sa pu­heet ar­vois­ta vai­me­ni­vat ja ti­lal­le tuli asi­at. Nä­kö­säl­lä on hal­li­tus­puo­lu­ei­den ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den ero. Pää­mi­nis­te­rin sa­noin, ar­vot jou­tui­vat väis­ty­mään asi­oi­den edes­tä.

– Mi­hin ar­vo­ja tar­vi­taan, jos ne ei­vät ole hal­li­tu­soh­jel­man pe­rus­ta­na, ky­syy kah­vi­po­ruk­ka?

Hal­li­tus­kii­ma voit­ti ar­vot. Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set pa­laa­vat ar­voi­hin seu­raa­vien vaa­lien al­la. RKP piti muu­ta­mas­ta ar­vos­ta kiin­ni lä­hin­nä ruot­sin­kie­lis­ten etu­jen aja­mi­ses­sa, luo­pui­vat li­be­ra­lis­mis­ta ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­ses­ta. Kris­til­li­set an­toi­vat toi­sen ihok­kaan rik­kaal­le. Hei­dän ai­noa kiin­ni­pi­det­ty ar­vo oli vii­nien mar­ket­kau­pan es­tä­mi­nen, jos­ta kii­tos heil­le! Ra­sis­mi ja hei­kom­pien ki­vi­tys ei nä­em­mä kris­til­li­siä hait­taa. San­te­ri Al­kio huo­kaa pil­ven reu­nal­la, kun Saa­rik­ko ei osaa päät­tää, ha­lu­aa­ko ol­la Al­ki­on vai Or­pon ka­ve­ri.

– Mi­hin ar­vo­ja tar­vi­taan, jos ne ei­vät ole hal­li­tu­soh­jel­man pe­rus­ta­na, ky­syy kah­vi­po­ruk­ka?

– Uu­den hal­li­tuk­sen täh­ti­a­ja­tus on va­rak­kaim­pia suo­si­va ta­lous­po­li­tiik­ka, ra­haa ra­han luo, pois köy­hil­tä, mi­tä­pä he ra­hal­la te­ki­si­vät. Suu­rim­mat voit­ta­jat ovat mi­nis­te­rin ja kau­pun­gin­joh­ta­jan tu­lo­ta­sol­la. Hal­li­tuk­sen to­del­li­nen ar­vo­poh­ja on häm­mäs­tyt­tä­vän ohut, jopa ole­ma­ton. Ar­vot oli­vat hal­li­tus­puo­lu­eil­le vain vaa­li­temp­pu, ar­vi­oi kah­vi­po­ruk­ka.

Iso ky­sy­mys on, mi­ten pe­rus­suo­ma­lais­ten käy pa­ta­mus­tas­sa hal­li­tuk­ses­sa. Mi­nis­te­rei­den, kan­sa­ne­dus­ta­jien ja mer­kit­tä­vien pai­kal­lis­po­lii­ti­koi­den pi­tää si­tou­tua ra­sis­mi­tie­do­nan­toon ja luo­pua puo­lu­et­ta yl­lä­pi­tä­väs­tä käyn­ti­voi­mas­ta, rää­vit­tö­mäs­tä kie­len­käy­tös­tä, maa­lit­ta­mi­ses­ta, epä­to­tuuk­sien pu­hu­mi­ses­ta ja maa­han­muut­ta­jien kiu­saa­mi­ses­ta. Sil­loin heis­tä siis­tiy­tyy nor­maa­lia kie­len­käyt­töä vil­je­le­vä, puo­lit­tu­va puo­lue. Jos he jat­ka­vat ko­e­tul­la mal­lil­la, hal­li­tus­tai­val päät­tyy lä­hi­ai­koi­na, ei ko­koo­mus­lais­ten­kaan pin­na lo­put­to­miin veny.

Läm­min­tä, sie­ni­ri­kas­ta syk­syä!

Ari Tie­li­nen