En­nen vaa­le­ja pe­rus­suo­ma­lai­set van­noi­vat lait­ta­van­sa val­ti­on­ta­lou­den kun­toon. Vie­lä­pä niin, et­tä vain toi­sar­voi­sia me­no­ja kar­si­taan. Vaa­lien jäl­keen jäl­ki on tyys­tin toi­sen­lais­ta. Sen seu­rauk­se­na pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus lui­suus ala­mä­keä. Ko­koo­mus on tois­tai­sek­si säi­lyt­tä­nyt kan­na­tuk­sen yl­lät­tä­vän­kin hy­vin leik­kauk­sis­ta ja ay-vas­tai­suu­des­ta huo­li­mat­ta. Se kie­lii vah­vas­ti ko­koo­muk­sen ole­van vain suu­ri­tu­lois­ten asi­al­la.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat me­net­tä­neet kan­na­tus­ta kai­kis­sa vä­es­tö­ryh­mis­sä. SDP:n kan­na­tus on nous­sut eri­to­ten työ­vä­es­tön ja elä­ke­läis­ten kes­kuu­des­sa. Sii­tä voi­daan teh­dä pää­tel­miä Pur­ran hyök­käys­ten ja kie­len­käy­tön seu­rauk­sis­ta.

– Kun hal­li­tuk­sen leik­kauk­set vai­kut­ta­vat täy­si­te­hoi­ses­ti, PS:n lui­su sy­ve­nee.

Po­li­tii­kan pe­rus­sään­tö on, et­tä kun sen vai­ku­tus nä­kyy ja tun­tuu omas­sa kuk­ka­ros­sa, et­si­tään uu­sia vaih­to­eh­to­ja. Ar­von­li­sä­ve­ron nos­to oli hal­li­tuk­sel­le hel­poin ja vaa­rat­to­min, vai­ke­am­mik­si tu­le­vat osoit­tau­tu­maan asu­mis­tu­en leik­kaus, lääk­kei­den kal­lis­tu­mi­nen ja opis­ke­lun vai­keut­ta­mi­nen. Suo­ma­lais­ten oi­keus­ta­ju on edel­leen ole­mas­sa, ve­rot ja mak­sut kan­to­ky­vyn mu­kaan toi­mii yhä.

– Kun hal­li­tuk­sen leik­kauk­set vai­kut­ta­vat täy­si­te­hoi­ses­ti, PS:n lui­su sy­ve­nee. Pur­ra jou­tuu miet­ti­mään, mik­si jät­ti suu­ri­tu­loi­set ja lis­taa­mat­to­mat yri­tyk­set rau­haan. Hän jou­tuu ko­ven­ta­maan pu­hei­ta maa­han­muu­tos­ta, et­tä ikä­vät asi­at unoh­tui­si­vat. Vaan ei­vät unoh­du. Per­su­jen pi­tää muut­taa ta­voit­tei­taan. Vaa­ti­mus­ten ko­ven­ta­mi­nen on tie hal­li­tuk­ses­ta ulos, peh­men­tä­mi­nen vä­hen­tää kan­na­tus­ta. Suo siel­lä, ve­te­lä tääl­lä, hy­mäh­ti kah­vi­po­ruk­ka.

Ve­ron­ki­ris­tyk­set ja pu­hu­mi­nen elä­ke­leik­kauk­sis­ta lii­kut­ta­vat koh­de­ryh­miä heti, kun ne osu­vat koh­dal­le. Sen si­jaan häm­mäs­tyt­tä­vän vä­hän on vai­kut­ta­nut ay-liik­keen lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen ja pai­kal­li­seen so­pi­mi­seen pa­kot­ta­mi­nen. Eh­kä nii­den ai­ka tu­lee TES-kier­rok­sen yh­tey­des­sä.

– Laa­jo­ja ja kal­lii­ta vai­ku­tuk­sia tu­lee ole­maan yh­dis­tys­ten avus­tus­ten leik­kauk­sel­la. Se vai­kut­taa niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti, kom­men­toi kah­vi­po­ruk­ka. Kym­pin sääs­tö yh­dis­tyk­sil­tä li­sää sa­ta­sen me­non hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Asu­mis­tu­en leik­kauk­sen vai­ku­tus nä­kyy jo vuok­ra­räs­tien kas­vu­na. Nä­en­näi­sen sääs­tön vii­saut­ta voi jo­kai­nen ar­vi­oi­da.

Käy­pä ää­nes­tä­mäs­sä, se on to­del­la tar­peel­lis­ta!

Ari Tie­li­nen