Joensuun kaupunginjohtaja on jäämässä eläkkeelle ja virka on julistettu haettavaksi.

Tä­hän ai­kaan pi­täi­si sit­ten ol­la käyn­nis­sä vilk­kaat puo­lu­ei­den vä­li­set neu­vot­te­lut sii­tä, mi­hin po­liit­ti­seen ryh­mään tu­le­van joh­ta­jan tu­li­si kuu­lua. Mis­tään täl­lai­ses­ta ei kui­ten­kaan ole tih­ku­nut tie­toa. Po­liit­ti­set puo­lu­eet ovat päin­vas­toin il­moit­ta­neet, et­tä va­lit­ta­van joh­ta­jan po­liit­ti­sel­la kan­nal­la tai jopa sen ko­ko­naan puut­tu­mi­sel­la ei ole mer­ki­tys­tä va­lin­taa teh­tä­es­sä.

Oli­si­ko­han tuo­hon us­ko­mis­ta? En­tä­pä jos oli­si­kin käy­mäs­sä niin, et­tä sa­mal­la mie­tit­täi­siin por­mes­ta­ri­jär­jes­tel­mään siir­ty­mis­tä. Oli­si tie­tys­ti jär­ke­vää, et­tä juu­ri nyt puo­lu­eet so­pi­si­vat mil­le puo­lu­eel­le kuu­lui­si kau­pun­gin­joh­ta­jan ja mil­le por­mes­ta­rin vir­ka. Kau­pun­gin­joh­ta­jan tu­li­si edus­taa jat­ku­vuut­ta ja por­mes­ta­ri oli­si sel­ke­äs­ti joh­ta­va mää­rä­a­jak­si va­lit­ta­va po­liit­ti­nen joh­ta­ja. Kak­si kun­ta­vaa­leis­sa par­hai­ten me­nes­ty­nyt­tä puo­lu­et­ta so­pi­si­vat näi­den va­lin­nas­ta. Ja kol­man­nel­le jäi­si val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan pro­to­kol­las­sa en­sim­mäi­se­nä ole­va lä­hin­nä edus­tus­teh­tä­viä hoi­ta­va teh­tä­vä.

Kun kun­tien teh­tä­vät ovat mer­kit­tä­vä­si vä­hen­ty­neet, tul­tai­siin täl­lai­sel­la joh­to­kol­mi­kol­la tu­le­vai­suu­des­sa mai­ni­os­ti toi­meen.

Kun kun­tien teh­tä­vät ovat mer­kit­tä­vä­si vä­hen­ty­neet, tul­tai­siin täl­lai­sel­la joh­to­kol­mi­kol­la tu­le­vai­suu­des­sa mai­ni­os­ti toi­meen. Por­mes­ta­rin vir­ka oli­si kyl­lä Jo­en­suun kau­pun­gis­sa­kin jo syy­tä pe­rus­taa, kun vah­vo­jen kun­nal­lis­joh­ta­jien ai­ka al­kaa ol­la ohi. Tä­män huo­maa jo sii­tä­kin, et­tä kun­nal­lis­joh­ta­jien vi­ras­sa vaih­tu­vuus täl­lä het­kel­lä on var­sin suur­ta. Pie­neh­kös­sä Tai­val­kos­ken kun­nas­sa­kin on vuo­den si­säl­lä kun­nan­joh­ta­ja vaih­tu­nut nel­jä ker­taa.

Kan­sa­ne­dus­ta­jien vaa­lit­kin ovat tu­los­sa jo va­jaan kol­men vii­kon ku­lut­tua. Hil­jais­ta tun­tuu ole­van täl­lä­kin rin­ta­mal­la, min­kä nyt mi­nis­te­ri Lin­ti­lä on jou­tu­nut Hel­sin­gin Sa­no­mien ja il­mei­ses­ti omien kes­kus­ta­lais­ten­sa ajo­jah­din koh­teek­si. On pe­rä­ti juo­nut pul­lol­li­sen lon­ke­roa il­ma­voi­mien len­to­ko­nees­sa.

Jos­kus ta­ka­vuo­si­na kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaat jul­kai­si­vat pit­kiä kan­nat­ta­jien­sa ni­mi­lis­to­ja. Olin­pa sitä mi­nä­kin Kar­ja­lai­sen etu­si­vul­la lis­tal­la, jon­ka en­sim­mäi­se­nä oli vuo­ri­neu­vos S.A. Ter­vo ja minä sit­ten vii­mei­se­nä. Nämä lis­tat saat­toi­vat kyl­lä he­rät­tää myös pa­haa ver­ta, kun ai­na­kin edel­lä mai­ni­tun lis­tan hen­ki­lö, use­am­man kau­den is­tu­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja pu­to­si, mut­ta pa­la­si sit­ten seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa ta­kai­sin il­man mi­tään lis­to­ja. Tär­kein­tä vaa­leis­sa on kui­ten­kin ää­nes­tys­vilk­kaus.

Oli­pa ker­ran eräis­sä vaa­leis­sa eh­do­kas pu­hu­mas­sa van­hain­ko­dis­sa ja puhe meni oi­kein hy­vin. Lo­pus­sa kui­ten­kin tun­nel­ma äk­kiä las­ki. Kun eh­do­kas ky­syi tu­ki­mie­hel­tään, et­tä mikä täs­sä lo­pus­sa nyt meni vi­kaan, oli vas­taus: ”No kun sinä sii­nä lo­pus­sa sa­noit, et­tä uur­nil­la ta­va­taan”.

Mat­ti Toh­ka­nen