– Kuntien talous on kuralla, tulot ei kata menoja. Siitä nousee kaksi kysymystä ylitse muiden. Miksi ja miten tähän on päädytty ja toiseksi se suurin kysymys, mistä karsitaan, mistä säästetään, aloitti kahviporukka.

Vas­taus sii­hen, et­tä mi­ten tä­hän on pää­dyt­ty on ai­ka yk­sin­ker­tai­nen. Päät­tä­jät ovat tie­toi­ses­ti teh­neet niin pal­ve­luis­sa kuin in­ves­toin­neis­sa pää­tök­siä, joi­den seu­rauk­se­na kun­ta­ta­lous ajau­tui um­pi­ku­jaan. Toi­nen puo­li täs­tä on se, mik­si näin on pääs­tet­ty käy­mään, vaik­ka seu­rauk­set ovat ol­leet tie­dos­sa. Se­li­tyk­siä lie­nee yh­tä mon­ta kuin on päät­tä­jiä. Joil­le­kin ur­hei­lu­py­hä­töt ovat ol­leet huip­pu­tär­kei­tä, toi­sil­le kou­lut, kol­man­sil­le hy­vät ka­dut ja tiet, nel­jän­sil­le kult­tuu­ri-ilot.

– Kaik­ki pal­ve­lut ovat hy­viä, mut­ta kun tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä ei ole saa­tu yh­teis­tä nä­ke­mys­tä, niin on py­kät­ty jo­kai­sel­le jo­ta­kin. Jo­en­suus­sa ur­hei­lu­puo­lue ja eri­tyi­ses­ti huip­pu-ur­hei­lun ni­miin van­no­va on ve­tä­nyt pi­sim­män kor­ren. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een tulo jou­dut­ti pää­tök­siä, oli­han sen tuo­mat muu­tok­set kun­ta­ta­lou­teen tie­dos­sa jo vuo­sia. Eh­kä kaik­ki päät­tä­jät­kään ei­vät oi­val­ta­neet kun­nil­le ai­heu­tu­van muu­tok­sen suu­ruut­ta. Pää­tök­siä teh­tiin “hy­vän sään ai­ka­na”. Nyt nau­ti­taan sen kar­vais­ta he­del­mis­tä, oli kah­vi­po­ru­kan pää­tel­mä.

Nyt ky­sy­tään sitä osal­lis­tu­mis­ta ja myös osal­lis­ta­mis­ta, joka ei ole saa­nut vie­lä täyt­tä tu­kea joh­dol­ta.

Kon­sul­tit esit­tä­vät ra­ju­ja leik­kauk­sia Jo­en­suun kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­verk­koon. Ole­vien ovel­le pön­kiä ja uu­sia ra­ken­ta­maan, oli vies­ti. Pi­tä­jä­läi­set ovat si­jais­kär­si­jöi­tä. Suu­rin ky­sy­mys eli se, mis­tä sääs­te­tään, mis­tä kar­si­taan, tu­lee pu­hut­ta­maan niin kun­ta­lai­sia kuin päät­tä­jiä. Ne­li­raa­ja­vas­tus­tus ei ole hy­väk­si, vaan ra­ken­ta­vat ide­at, roh­ke­at nä­ke­myk­set sii­tä, mikä on kun­ta­lai­sil­le tär­ke­ää ja mikä vä­hem­män tär­ke­ää ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta. Nyt ky­sy­tään sitä osal­lis­tu­mis­ta ja myös osal­lis­ta­mis­ta, joka ei ole saa­nut vie­lä täyt­tä tu­kea joh­dol­ta.

– Mis­tä juu­ri Sinä olet val­mis luo­pu­maan, oli­pa kyse pal­ve­luis­ta tai in­ves­toin­neis­ta ja vas­taa­vas­ti mis­tä et mis­sään ni­mes­sä ha­lua luo­pua, tu­lee ole­maan ke­vään pu­hut­ta­va po­liit­ti­nen ky­sy­mys. Poh­di asi­aa ja an­na päät­tä­jil­le pa­lau­tet­ta. Kai­ken­lais­ta pa­lau­tet­ta tar­vi­taan, ke­hot­taa kah­vi­po­ruk­ka.

Ari Tie­li­nen