Pohjois-Karjalassa käy myrsky monessa vesilasissa. Elinkeino- ja seutuyhteistyö loppui, matkailun yhteistyö on valumassa Pielisjokeen, työllisyyden järjestelystä kiistellään.

Nämä sa­maan ai­kaan, kun maa­kun­taa na­ker­re­taan joka nur­kal­ta. On­ko unoh­tu­nut, et­tä pie­ni maa­kun­ta pär­jää vain sau­mat­to­mal­la yh­teis­työl­lä?

Mat­kai­lu tar­vit­see yh­tei­sen mark­ki­noi­jan. Mi­ten jon­kun kun­nan vii­den ton­nin mat­kai­lu­pa­nok­sel­la saa­daan enem­män kuin maa­kun­nan yh­tei­sel­lä, mo­nin­ker­tai­sel­la pa­nok­sel­la. Ik­ku­noi­ta pi­tää ava­ta ja näh­dä laa­jem­mal­le, näh­dä met­sä puil­ta. Vi­sit­Ka­re­li­as­sa ik­ku­noi­ta avaa am­mat­ti­hen­ki­lös­tö, osa mää­rä­ai­kai­sil­la so­pi­muk­sil­la.

– Kuka tai mikä ha­lu­ai­si ol­la moot­to­ri kaik­kien mat­kai­lu­toi­mi­joi­den yh­teis­työs­sä? Vain yh­tei­sin pon­nis­tuk­sin maa­kun­nas­sa ja maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­le alu­ees­ta syn­tyy kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu. Vas­ta se tuo mat­kai­li­joi­ta ja ra­haa. Se voi­si ol­la en­sim­mäi­nen as­kel sii­hen­kin, et­tä ih­mi­set har­kit­si­si­vat muut­toa maa­kun­taan. Se li­säi­si elin­voi­maa. Jos mat­kai­lu­yh­teis­työ lop­puu, mikä me­nee seu­raa­va­na, Bu­si­ness Jo­en­suu? Siel­lä­kin ovi käy, on­nek­si mo­lem­piin suun­tiin.

Maa­kun­nan mah­ti­puo­lue kes­kus­ta on avai­na­se­mas­sa.

– Kä­den­vään­nös­sä on Vi­sit­Ka­re­li­an omis­ta­ja­kun­nat ja Ko­lin Mat­kai­lu Oy. Sen toi­mi­tus­joh­ta­ja oli ai­em­min Vi­sit­Ka­re­li­an hal­li­tuk­ses­sa. Kiis­tan yti­mek­si hu­hu­taan Ko­lin nä­ky­vyyt­tä maa­kun­nan mat­kai­lus­sa. Pai­kal­li­sen edun aja­mi­nen yh­tei­sen edun kus­tan­nuk­sel­la luo tus­kaa maa­kun­taan ja kai­kil­le mat­kai­lu­y­rit­tä­jil­le. Hei­dän tar­pei­ta ei ole ky­syt­ty, vaik­ka hei­tä var­ten mat­kai­lu­yh­ti­öt ovat.

Maa­kun­nan mah­ti­puo­lue kes­kus­ta on avai­na­se­mas­sa. Lä­hi­a­jat näyt­tää, toi­mii­ko se maa­kun­nan ja mat­kai­lu­y­rit­tä­jien puo­les­ta vai nii­tä vas­taan. Jo­en­suu ot­ti kui­ten­kin ai­ka­li­sän yh­ti­ön tu­le­vai­suu­den poh­din­nas­sa.

PK-yrit­tä­jien jä­sen­ky­se­lyn tu­los on kir­kas: ”Myös PKO:n roo­li nou­see vas­tauk­sis­sa. Pe­rään­kuu­lu­tet­tiin Liek­saa, Ko­lia ja PKOta nöy­räs­ti ta­kai­sin sa­man pöy­dän ää­reen. Ko­lin Mat­kai­lu Oy aloi­tet­tua toi­min­tan­sa al­koi Vi­sit­Ka­re­li­an toi­min­nas­ta ir­tau­tua kun­tia, joil­la on yh­dis­tä­vä­nä te­ki­jä­nä PKO ja sen suo­mat ta­lou­del­li­sen tuen har­ti­at. On syn­ty­nyt ver­tai­lua ja vas­tak­kai­na­set­te­lua Vi­sit­Ka­re­li­an ja Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n vä­lil­le. Vas­taa­jis­sa oli nii­tä, jot­ka ha­lu­ai­si­vat teh­dä yh­teis­työ­tä mo­lem­pien or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa niin Vi­sit­Ka­re­li­an kuin Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n kans­sa.”

– Voi­ko asi­an enää sel­vem­min sa­noa, ky­syy kah­vi­po­ruk­ka?

Koh­ti va­loa, läm­pöä ja ke­sää!

Ari Tie­li­nen