Hui­pul­la tuu­lee, sa­no­taan, ja se nä­kyy pi­tä­vän paik­kan­sa ai­na­kin kun­nal­li­se­lä­mäs­sä. Vä­hän pääs­tä nä­kyy leh­dis­sä uu­ti­sia kun­ta­joh­ta­jien ero­a­mi­sis­ta tai erot­ta­mi­sis­ta luot­ta­mus­pu­lan ta­kia.

Kun­tia oli ai­kai­sem­min kol­mea sort­tia: oli kau­pun­ke­ja, kaup­pa­loi­ta ja maa­lais­kun­tia. Maa­lais­kun­taan ei en­nen vuon­na 1948 ta­pah­tu­nut­ta kun­nal­lis­lain muu­tos­ta voi­tu va­li­ta ny­kyi­sen­lais­ta kun­nal­lis­joh­ta­jaa. Lain­muu­tok­sen jäl­keen­kin maa­lais­kun­nat ei­vät ol­leet eri­tyi­sen in­nok­kai­ta va­lit­se­maan it­sel­leen kun­nan­joh­ta­jia, joi­den ase­ma oli vuo­den 1948 kun­nal­lis­lais­sa teh­ty vah­vak­si. Kun­nan­joh­ta­ja toi­mi kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, hä­net oli va­lit­ta­va vir­kaan­sa mää­rää­mät­tö­mäk­si ajak­si ja hä­net voi­tiin erot­taa vain pe­rus­tel­lus­ta syys­tä ja sil­loin­kin vain val­tuus­ton kah­den kol­ma­so­san ol­les­sa erot­ta­mi­sen kan­nal­la

Maa­lais­kun­tien kun­nan­joh­ta­jat oli­vat yleen­sä kou­lu­tuk­sel­taan Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kor­ke­a­kou­lus­sa ja sen muu­tut­tua Tam­pe­reen yli­o­pis­tok­si sen jul­ki­sen hal­lin­non ope­tus­ja­os­tos­sa kun­nal­lis­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­ta mie­hiä. Enoon va­lit­tiin en­sim­mäi­nen kun­nan­joh­ta­ja vuon­na 1953 ja ko­ti­kun­taa­ni Män­ty­har­juun vas­ta vuon­na 1963. Nai­nen va­lit­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran kun­nan­joh­ta­jak­si vas­ta vuon­na 1976, jol­loin Uu­rais­ten kun­ta va­lit­si kun­nan­sih­tee­rin­sä Sir­pa Rau­ti­on kun­nan­joh­ta­jak­si.

Eräs en­ti­nen kol­le­ga kir­joit­ti ke­sä­mö­kil­le lo­man­viet­toon läh­ties­sään: ”kun ajat­te ohi, niin aja­kaa ohi”.

Muis­tan, kun vuo­den 1977 kun­nan­joh­ta­jien neu­vot­te­lu­päi­vil­lä kun­nan­joh­ta­jien yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja aloit­ti pu­heen­vuo­ron­sa sa­no­en: ”Hy­vät vir­ka­vel­jet”, piti sit­ten pit­kän tau­on ja jat­koi: ”sekä vir­ka­si­sar”.

Kaup­pa­lat lak­ka­si­vat ole­mas­ta, kun ne kaik­ki muu­tet­tiin ker­ta­hei­tol­la kau­pun­geik­si, ja ny­kyi­sin mikä ta­han­sa kun­ta voi it­se päät­tää ryh­tyä kau­pun­gik­si kel­tään ky­sy­mät­tä. Vaik­ka kun­nal­lis­joh­ta­jien ase­maa on vuo­sien var­rel­la pal­jon hei­ken­net­ty, kun kun­nan ja kau­pun­gin­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­juus on pa­lau­tet­tu luot­ta­mus­hen­ki­löil­le, erot­ta­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sek­si yk­sin­ker­tai­sel­la enem­mis­töl­lä ja por­mes­ta­rei­den va­lin­ta on teh­ty mah­dol­li­sek­si, näyt­tää luot­ta­mus­pu­la kun­nal­lis­joh­ta­jia koh­taan ole­van kas­vus­sa. Mikä lie­nee sit­ten ti­lan­ne vuo­den 2023 alus­sa, kun kun­tien toi­mi­a­lue ka­ven­tuu hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den aloit­ta­es­sa toi­min­tan­sa.

Riip­pu­ma­ton ri­vi­mies läh­tee ju­han­nuk­sen jäl­keen viet­tä­mään ke­sää Män­ty­har­juun. Ve­sak­ko­tiel­le. Eräs en­ti­nen kol­le­ga kir­joit­ti ke­sä­mö­kil­le lo­man­viet­toon läh­ties­sään: ”kun ajat­te ohi, niin aja­kaa ohi”. Jos ajat­te Män­ty­har­jun suun­nal­la, niin Ve­sak­ko­tiel­lä so­pii kyl­lä poi­ke­ta.

Mat­ti Toh­ka­nen

Jul­kais­tu 16.6. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa