Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on erittäin huolissaan puheiden ja tekojen välisestä ristiriidasta.

Käyn­nis­sä ole­van itäi­sen Suo­men oh­jel­man val­mis­te­lun ta­voit­tee­na on vah­vis­taa kuu­den itäi­sen Suo­men maa­kun­nan, myös Poh­jois-Kar­ja­lan, elin­voi­maa ja tu­kea koko Suo­men huol­to­var­muut­ta ja oma­va­rai­suut­ta ny­kyi­ses­sä tur­val­li­suus­po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­hal­li­tus on erit­täin huo­lis­saan pu­hei­den ja te­ko­jen vä­li­ses­tä ris­ti­rii­das­ta. Sii­tä ker­to­vat vii­me viik­ko­jen uu­ti­set.

Ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja kar­si­taan Jo­en­suus­sa ja osa toi­min­nois­ta siir­re­tään Kuo­pi­oon 1.4. al­ka­en. Eri­tyi­ses­ti ul­ko­maa­lai­sen työ­voi­man ar­ki vai­keu­tuu, kun ve­ro­nu­me­ro on ha­et­ta­va huo­no­jen yh­teyk­sien pääs­tä Kuo­pi­os­ta.

Bu­si­ness Fin­land luo­puu alu­eel­li­ses­ta toi­min­nas­ta, ja Itä-Suo­mes­sa hen­ki­lös­tö kes­ki­te­tään Kuo­pi­oon. Tämä hei­ken­tää poh­jois­kar­ja­lais­ten yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä.

Val­ti­on alu­e­hal­lin­tou­u­dis­tuk­sen val­mis­te­lun lop­pu­vai­hees­sa pal­jas­tui yl­lät­tä­en, et­tä tu­le­van elin­voi­ma­kes­kuk­sen pää­toi­mi­pai­kak­si tu­lee Kuo­pio, vaik­ka pää­toi­mi­paik­ko­ja ei alun pe­rin pi­tä­nyt ni­me­tä. Jo­en­suul­le jäi­si täs­sä uu­dis­tuk­ses­sa si­vu­toi­mi­pis­teen roo­li, mikä väis­tä­mät­tä vai­kut­taa mm. seu­dun ve­to­voi­maan kou­lu­te­tun väen sil­mis­sä.

Hal­lin­to­toi­min­nan pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on hy­vin­voin­nin tuot­ta­mi­nen ja sen oi­keu­den­mu­kai­nen ja­ka­mi­nen. Val­ti­on on ol­ta­va läs­nä maa­kun­nis­sa ja täs­sä maa­il­ma­na­jas­sa val­tio ei voi ol­la se toi­mi­ja, joka pa­ke­nee en­sim­mäi­se­nä ra­ja­maa­kun­ta Poh­jois-Kar­ja­las­ta. Myös tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä val­ti­on työ­paik­ko­jen kes­kit­tä­mi­nen li­sää alu­ei­den epä­ta­sa-ar­voa.