Euroopan parlamentin vaalit käytiin Suomessa sunnuntaina osin yllättävin tuloksin.

Vaa­lien yk­kö­sek­si nou­si vä­hem­män yl­lät­tä­väs­ti ko­koo­mus 24,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan, mut­ta kak­kos­si­jan na­pan­neen va­sem­mis­to­lii­ton me­nes­tys­tä ei­vät tut­ki­mus­toi­mis­tot­kaan osan­neet en­nus­taa, ei­vät lii­oin ää­ni­ha­ra­va Li An­ders­so­nin hä­kel­lyt­tä­vää yli 247 000 hen­ki­lö­koh­tais­ta ään­tä.

SDP yl­si vaa­leis­sa kol­man­nek­si 14,9 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­la ja sai par­la­ment­tiin kak­si paik­kaa. Tämä tus­kin puo­lu­et­ta tyy­dyt­tää, kun kol­mea paik­kaa uu­moil­tiin ja nel­jät­tä­kin toi­vot­tiin. Vaa­leis­sa tois­tui kään­tei­ses­ti sama kuin vuo­si sit­ten edus­kun­ta­vaa­leis­sa: sil­loin SDP:tä syy­tet­tiin va­sem­mis­to­lii­ton ja vih­rei­den ää­nien va­ras­ta­mi­ses­ta, täl­lä ker­taa taas An­ders­son roh­mu­si va­sem­mis­to­lai­set liik­ku­vat.

Uu­si ti­lan­ne voi tuo­da säh­köä myös hal­li­tuk­sen si­säl­le ko­ti­maan po­li­tiik­kaan.

Savo-Kar­ja­lan pii­ris­sä SDP:n eh­dok­kaat Tan­ja Ai­rak­si­nen (8 005) ja Emi­lia Kan­gas­kolk­ka (3 472) lä­hes tup­la­si­vat edus­kun­ta­vaa­lien ää­ni­mää­rään­sä, jo­ten tu­lok­ses­ta ei sovi ol­la pa­hoil­laan, vaik­ka eu­ro­par­la­ment­ti jäi­kin kau­kai­sek­si haa­veek­si. Spe­ku­loi­da toki voi ai­na sil­lä, et­tä esi­mer­kik­si va­sem­mis­to­lii­ton Jus­si Sa­ra­mo meni An­ders­so­nin imus­sa läpi al­le 5 000 ää­nel­lä.

Muu­toin SDP:n osal­ta par­la­ment­tiin läpi men­nei­den eh­dok­kai­den ni­met oli­vat odo­te­tut: sel­keä yk­kö­nen oli run­saal­la 96 000 ää­nel­lä Ee­ro Hei­nä­luo­ma ja kak­konen Ma­ria Gu­ze­ni­na (52 979). Kun­ni­a­mai­nin­nan an­sait­see Te­ra­peut­ti-Vil­le­nä­kin tun­net­tu itä­suo­ma­lais­taus­tai­nen, to­sin Pir­kan­maa­ta ny­kyi­sin edus­ta­va SDP:n kan­sa­e­dus­ta­ja Vil­le Me­ri­nen, joka pää­si run­saal­la 30 000 ää­nel­lä 1. va­ra­si­jal­le.

Po­liit­tis­ten voi­ma­suh­tei­den kan­nal­ta vaa­leis­sa oli Suo­men osal­ta mer­kit­tä­vää va­sem­mis­to­lii­ton me­nes­tyk­sen ohel­la pe­rus­suo­ma­lais­ten ro­mah­dus 7,6 pro­sen­tin kan­na­tuk­seen. Omiin­kin kan­nat­ta­jiin osu­nei­den leik­kaus­ten, leik­kuu­lau­doil­la po­see­raa­mis­ten sekä ra­vin­to­la-am­mus­ke­lu­jen jäl­keen tätä ei voi pi­tää var­si­nai­se­na yl­lä­tyk­se­nä.

Uu­si ti­lan­ne voi tuo­da säh­köä myös hal­li­tuk­sen si­säl­le ko­ti­maan po­li­tiik­kaan. Tämä on vaa­li­me­nes­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta il­man muu­ta on­gel­ma myös ko­koo­muk­sel­le.