Teollisuuden, kuljetusalan ja palvelualojen palkkaneuvottelut ovat kiihkeimmillään. Antaa liittojen ja työnantajapuolen sopia palkat rauhassa. Kaikki muistaa soten työtaistelun, palkka sovitaan työmarkkinapöydässä.

On kui­ten­kin asi­oi­ta, joi­hin kan­nat­taa vai­kut­taa neu­vot­te­lu­jen ul­ko­puo­lel­ta­kin. Työ­tur­val­li­suus ja työ­hy­vin­voin­ti ovat sel­lai­sia asi­oi­ta, joi­ta pi­tää edis­tää. Lii­ken­neinf­ran ke­hit­tä­mi­ses­tä mei­tä kir­joit­ta­jia on vaa­lien al­la ol­lut jo use­am­pi­kin. Var­sin­kin kul­je­tu­sa­lal­le kun­nos­sa ole­va ties­tö on työ­tur­val­li­suu­sa­sia. Elin­kei­no­e­lä­män puo­lel­ta on esi­tet­ty, et­tä usei­ta kor­jaus­koh­tei­ta on. Meil­lä Poh­jois-Sa­vos­sa Lep­pä­vir­ta-Kuo­pio väli on pri­o­ri­soi­ta­va. Poh­jois-Kar­ja­lan puo­lel­la ai­na­kin pe­rus­väy­län­pi­don ra­hoi­tus­ta pe­rään­kuu­lu­te­taan. Suu­ria rai­dein­ves­toin­te­ja tar­vi­taan eten­kin te­ol­li­suu­den tar­pei­siin. Näi­hin tar­vi­taan alu­eel­lis­ta edun­val­von­taa.

Suo­mes­sa hal­li­tus on kir­jan­nut usei­ta ta­voit­tei­ta työ­e­lä­män laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si.

Myös psy­ko­so­si­aa­li­nen kuor­mi­tus ja vä­ki­val­lan uh­ka ovat li­sään­ty­neet sote-alan li­säk­si te­ol­li­suu­den­kin pa­ris­sa. Nyky-yh­teis­kun­nan kuva: vä­he­ne­vät re­surs­sit ja kas­va­vat tuot­ta­vuus­vaa­ti­muk­set vaa­ti­vat vas­ta­pai­nok­si toi­mi­vaa työ­suo­je­lua. Psy­ko­so­si­aa­li­nen kuor­mi­tus ai­heut­taa pa­him­mil­laan on­gel­mia mie­len­ter­vey­teen, mikä on mer­kit­tä­vä sai­raus­pois­sa­o­lo­jen ai­heut­ta­ja. Myös vä­ki­val­lan uh­ka on li­sään­ty­nyt osas­sa työ­paik­ko­ja. Täs­sä pi­tää ol­la nol­la­to­le­rans­si, ke­nen­kään ei pidä pe­lä­tä työ­pai­kal­la!

Suo­mes­sa hal­li­tus on kir­jan­nut usei­ta ta­voit­tei­ta työ­e­lä­män laa­dun ke­hit­tä­mi­sek­si. Työ­hy­vin­voin­ti Suo­mes­sa ha­lu­taan nou­se­van maa­il­man par­haak­si vuo­teen 2030 men­nes­sä. Työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si on pe­rus­tet­tu Työ2030-oh­jel­ma, jos­sa työn­te­ki­jät, työ­nan­ta­jat ja val­ti­o­val­ta yh­des­sä et­si­vät kei­no­ja pääs­tä ta­voit­tee­seen. Tätä kol­mi­kan­tais­ta työ­tä tu­lee jat­kaa myös seu­raa­val­la vaa­li­kau­del­la.

Heik­ki Miet­ti­nen,

per­fuu­si­o­tek­nik­ko-sai­raan­hoi­ta­ja, TtM

PSHVA:n va­ra­val­tuu­tet­tu

Savo-Kar­jan Sdp:n edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas