Euroopan parlamentissa toimivat poliittiset ryhmät ovat monikansallisia ja perustuvat europuolueisiin.

Jo­kai­nen jä­sen­maa lä­het­tää edus­ta­jan­sa par­la­ment­tiin, mut­ta nämä edus­ta­jat ei­vät is­tu kan­sal­li­suu­den mu­kaan vaan po­liit­tis­ten aat­tei­den ja kan­to­jen mu­kai­ses­ti. Suo­ma­lai­set ME­Pit ei­vät siis is­tu par­la­men­tis­sa yh­te­nä ryh­mä­nä, vaan ku­kin toi­mii oman Eu­roo­pan par­la­men­tin po­liit­ti­sen ryh­män­sä kans­sa. Näi­den ryh­mien taus­tal­la ovat niin kut­su­tut eu­ro­puo­lu­eet, jot­ka koos­tu­vat kan­sal­li­sis­ta puo­lu­eis­ta.

Po­liit­ti­set ryh­mät muo­dos­tu­vat yleen­sä yh­den tai use­am­man eu­ro­puo­lu­een poh­jal­ta. Yk­sit­täi­nen MEP voi toi­mia vain yh­des­sä po­liit­ti­ses­sa ryh­mäs­sä tai ol­la si­tou­tu­ma­ton. Eu­ro­puo­lu­eet ovat py­sy­viä or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, mut­ta Eu­roo­pan par­la­men­tin po­liit­ti­set ryh­mät voi­vat muut­tua jopa kes­ken vaa­li­kau­den.

Täl­lä het­kel­lä Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa toi­mii seit­se­män po­liit­tis­ta ryh­mää:

Eu­roo­pan kan­san­puo­lu­een ryh­mä (EPP): Kris­til­lis­de­mok­raat­ti­nen ryh­mä.

Eu­roo­pan par­la­men­tin so­si­a­lis­tien ja de­mok­raat­tien ryh­mä (S&D): So­si­a­li­de­mok­raat­ti­nen ryh­mä.

Re­new Eu­ro­pe -ryh­mä (RE): Li­be­raa­li­de­mok­raat­ti­nen ryh­mä.

Vih­re­ät / Eu­roo­pan va­paa al­li­ans­si (Greens/EFA): Vih­reä ryh­mä.

Iden­ti­teet­ti ja de­mok­ra­tia (ID): Kan­sal­lis­mie­li­nen ryh­mä.

Eu­roo­pan kon­ser­va­tii­vit ja re­for­mis­tit (ECR): Kon­ser­va­tii­vi­nen ryh­mä.

Eu­roo­pan yh­ty­nyt va­sem­mis­to / Poh­jois­mai­den vih­reä va­sem­mis­to (GUE/NGL): Va­sem­mis­to­lai­nen ryh­mä.

Näi­den ryh­mien vä­lil­lä käy­dään jat­ku­vas­ti ku­lis­si­pe­liä, ja tu­le­vien vaa­lien jäl­keen nä­em­me, mi­ten ne lo­pul­li­ses­ti muo­dos­tu­vat ja mil­lai­sia liit­tou­mia syn­tyy. Suu­rim­mat ryh­mät, ku­ten EPP ja S&D, ovat kui­ten­kin va­kiin­tu­nei­ta ja vai­kut­ta­vat par­la­men­tin pää­tök­sen­te­os­sa.

Iso­jen ky­sy­mys­ten ää­rel­lä olem­me: Jat­kuu­ko EPP:n, S&D:n, RE:n ja Vih­rei­den yh­teis­työ? Vai liit­tou­tuu­ko suu­rim­mak­si en­nus­tet­tu EPP-ryh­mä ECR:n kans­sa? Ky­ke­ne­vät­kö kan­sal­lis­mie­li­set ID ja ECR löy­tä­mään yh­tei­sen sä­ve­len? Ai­ka näyt­tää! Jo riit­tää, on ai­ka ää­nes­tää pa­rem­man Eu­roop­pa­lai­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta. Me pys­tym­me pa­rem­paan.

Eu­ro­vaa­lieh­do­kas, va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja Tan­ja Ai­rak­si­nen nu­me­rol­la 123