Näin sanoo vanha suomalainen sananlasku. Se myös kuvastaa pitkälle kansan ja kansalaisten käsitystä oikeuden­mu­kai­suudesta ja oikeudesta.

Suo­men met­sien yli­hak­kuus­ta va­roi­tet­tiin jo vuo­sia sit­ten, kun Suo­meen ol­tiin pe­rus­ta­mas­sa usei­ta uu­sia yli­suu­ria sel­lu­teh­tai­ta, muun mu­as­sa Ää­ne­kos­ki ra­ken­net­tiin, mut­ta Kuo­pio ei saa­nut lu­paa. Sa­moin on tie­det­ty vuo­si­kau­sia auk­ko­hak­kui­den tu­hoi­sa mer­ki­tys puus­ton pit­kän ai­ka­vä­lin ta­sai­sel­le ja mo­ni­puo­li­sel­le kas­vul­le ja luon­non mo­ni­puo­li­suu­del­le.

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten met­sä­pat­ruu­nat ot­ti­vat elä­män­teh­tä­väk­seen jär­jes­täy­ty­neen ay-liik­keen murs­kaa­mi­sen, me­ne­tyk­set kan­san­ta­lou­teen oli­vat mil­jar­di­luok­kaa, mut­ta ei­vät pat­ruu­nat sil­loin va­lit­ta­neet, kun oli­vat it­se on­gel­man ai­heut­ta­neet.

Vuo­si sit­ten sa­mai­set pat­ruu­nat esiin­tyi­vät ”tak­ki au­ki” ke­hu­mas­sa, kuin­ka hei­dän joh­ta­man­sa met­sä­te­ol­li­suus sai ti­lin­pää­tök­siin­sä mil­jar­dien voi­tot.

Il­moi­tan jo nyt, et­tä en ha­lua osal­lis­tua nii­hin mak­su­tal­koi­siin.

Met­sien hak­kuu­ker­ty­mä oli vuon­na 2021 76,3 mil­joo­naa kuu­ti­o­met­riä, kas­vua vuo­des­ta 2020 oli 11 pro­sent­tia. Met­sä­te­ol­li­suu­den ve­ro­ker­ty­mä oli 2,7 mil­jar­dia eu­roa, joka oli 3,6 pro­sent­tia koko Suo­men ve­ro­ker­ty­mäs­tä ja met­sä­sek­to­rin osuus ta­va­ra­vien­nis­tä vuon­na 2021 oli 19,2 pro­sent­tia ja koko BKT:stä 6,2 pro­sent­tia. Toi­sin sa­no­en Suo­mi ei sei­so puu­ja­loil­la. Tänä vuon­na Kes­ki-Suo­mes­sa teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa pal­jas­tui, et­tä met­sä­hak­kuis­ta 0 pro­sent­tia oli teh­ty suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti, 28 pro­sen­tis­sa oli huo­mau­tet­ta­vaa ja 58 pro­sen­tis­sa oli teh­ty met­sä­lain vas­tai­ses­ti. Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan koko maan ti­lan­ne on to­den­nä­köi­ses­ti vie­lä huo­nom­pi.

Kai­ken tä­män seu­rauk­se­na Suo­mi on tu­le­vai­suu­des­sa saa­mas­sa mil­jar­dien mak­sut hii­li­nie­lu­jen muut­tu­mi­ses­ta hii­li­pääs­töik­si.

Suo­men laki tun­tee kä­sit­teet ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen kor­vaa­mi­ses­ta sekä va­ro­vai­suus- ja ai­heut­ta­mis­pe­ri­aat­teet.

Tu­le­vis­sa ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa va­lit­ta­vat KAN­SA­NE­DUS­TA­JAT, tu­let­te­ko te va­li­tuik­si ”mö­kin Hil­man”, si­nun tai mi­nun ja kaik­kien mui­den pie­ni- ja kes­ki­tu­lois­ten edus­ta­jik­si vai sal­lit­te­ko sen, et­tä pat­ruu­nat mil­jar­di­voit­toi­neen pää­se­vät taas kuin koi­rat ve­rä­jäs­tä ja kor­vauk­set mak­sa­vat asi­aan syyt­tö­mät pal­kan­saa­jat ja elä­ke­läi­set. Jos asia vaa­tii lain­sää­dän­nön muu­tos­ta, niin toi­mi­kaa asi­as­sa ak­tii­vi­ses­ti. Il­moi­tan jo nyt, et­tä en ha­lua osal­lis­tua nii­hin mak­su­tal­koi­siin.

Pek­ka Kont­ka­nen

”huru-uk­ko” Ou­to­kum­mus­ta