Kun muutama vuosikymmen valmistellaan suurta sote-uudistusta ja saadaan aikaa palvelu- ja resurssikriisi tavoitellun hyvinvoinnin sijaan, kannattaa nykytilanne kyseenalaistaa.

Täs­tä pari esi­merk­kiä:

– Ter­vey­soi­keu­den pro­fes­so­ri Las­se Leh­to­nen to­te­si YLE Per­jan­tais­sa muun mu­as­sa, et­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­to on on­nis­tut­tu ”sös­si­mään”. Ra­haa ter­vey­den­huol­toon me­nee koko ajan enem­män ja enem­män ja sil­lä saa­daan hir­ve­än vä­hän lää­kä­ris­sä­käyn­te­jä ai­kaan.

– Kan­sa­ne­dus­ta­ja, per­he­te­ra­peut­ti Tuu­la Vää­täi­nen kir­joit­ti Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa, et­tä ”Las­ten­suo­je­lu ei ole vain py­kä­liä, las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia, vaan en­nen kaik­kea puut­tu­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja kan­sa­lais­roh­keut­ta.” Eri­tyi­ses­ti hän pai­not­taa las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien ky­kyä ja mah­dol­li­suuk­sia tun­nis­taa kal­toin­koh­te­lu ja muut­kin per­heen on­gel­mat. Ei vaan näy­tä to­teu­tu­van las­ten­suo­je­lus­sa.

– Ete­lä-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een joh­ta­ja Sal­ly Les­ki­nen puut­tui nuor­ten pa­hoin­voin­tiin ja mi­ten sii­hen on Is­lan­nin mal­li vas­tan­nut. Sen aja­tuk­se­na­han on val­men­taa ai­kui­sia van­hem­muu­teen ja vä­hen­tää tätä kaut­ta nuor­ten on­gel­mia; en­nal­ta­eh­käi­syä ja on­gel­ma­rat­kai­sua yk­sit­täis­pal­ve­lu­jen si­jaan. Nyt mal­lin so­vel­tu­vuut­ta tes­ta­taan koko alu­et­ta kos­ke­vas­sa muu­tos­työs­sä. Les­ki­nen us­koo, et­tä, ”Kun kaik­ki pe­laa, maa­le­ja syn­tyy myös hy­vin­voin­ti­a­lue- ja kun­ta­ken­täl­lä.”

Mi­tä­pä jos päät­tä­jät ky­syi­si­vät sote-am­mat­ti­lai­sil­ta, et­tä mi­ten työt hoi­tui­si­vat pa­rem­min?

Jos yri­tys to­te­aa, et­tä ra­haa me­nee enem­män kuin tu­lee, se tus­kin läh­teen rat­kai­se­maan asi­aa or­ga­ni­soi­mal­la hal­lin­toa. Rat­kai­sut et­si­tään ti­lan­ne­a­na­lyy­sin kaut­ta, vai­ku­te­taan syi­hin ja teh­dään koko tuo­tan­top­ro­ses­sin vaa­ti­mat rat­kai­sut. Näin ei me­ne­tel­ty pää­tet­tä­es­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­eis­ta, vaik­ka­kin po­liit­ti­set ta­hot oli­vat yk­si­mie­li­siä sii­tä, et­tä pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus on on­gel­ma ja ra­ken­ta­mal­la ”van­kem­mat har­tia” saa­daan ai­kaan ke­vy­em­pi hal­lin­to ja pu­ret­tua by­rok­ra­ti­aa.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­ken­ta­mi­sen mars­si­jär­jes­tys oli uu­dis­tuk­sen mas­sii­vi­suu­teen ja ta­voit­tei­siin näh­den nu­rin­ku­ri­nen. Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä on­gel­ma­ken­täs­tä ei­kä mah­dol­li­sis­ta rat­kai­su­mal­leis­ta ol­lut. Peli piti saa­da poik­ki, jo­ten to­teu­tet­tiin vält­tä­mät­tö­mä­nä or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tus ajat­te­le­mat­ta enem­mäl­ti muu­tosp­ro­ses­sin vaa­ti­vuut­ta. Pe­rin­tei­ses­ti rat­kai­su­mal­li on li­sän­nyt kiin­teis­tö- ja hal­lin­to­ku­lu­ja. Niin nyt­kin. Ra­ha­pu­las­sa me­not ka­te­taan ”ke­ven­tä­mäl­lä” pal­ve­lu­ja.

Var­sin hy­väk­syt­ty on sel­lai­nen ter­veys­nä­ke­mys, et­tä hyvä ja vai­kut­ta­va pe­rus­ter­vey­den­huol­to vä­hen­tää eri­tyis­sai­raan­hoi­to­ku­lu­ja ja on näin laa­ja-alai­ses­ti­kin kus­tan­nus­te­ho­kas. Nii­den, joil­le nä­ke­mys ei käy, on luon­nol­lis­ta vas­tus­taa aja­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta tu­ke­vaa po­li­tiik­kaa.

Ai­van vas­taa­vas­ti las­ten­suo­je­lus­sa tie­de­tään, et­tä no­pea asi­a­kas­ti­lan­tei­seen puut­tu­mi­nen ja per­heen ti­lan­teen hal­tuu­not­to li­sää pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuut­ta, vä­hen­tää eri­tyis­pal­ve­lu­jen tar­vet­ta (esim. si­jais­huol­to) ja voi­maan­nut­ta per­het­tä oman elä­män­sä hal­lin­taan. Täl­lä sek­to­ril­la pe­rus­työn te­ke­mis­tä jar­rut­ta­via hal­lin­nol­li­sia es­tei­tä on syy­tä rai­va­ta ja ke­hit­tää vai­kut­ta­vuus­mit­ta­rei­ta ke­hi­tys­työn tu­ek­si. Yk­sin­ker­tai­ses­ti: hal­lin­non on tu­et­ta­va ja mah­dol­lis­tet­ta­va pe­rus­työ ei­kä päin­vas­toin.

Leh­ti­nen pu­hui sös­si­mi­ses­tä. Sa­maa miel­tä. ”Rys­sit­ty” oli­si hyvä sy­no­nyy­mi. Vää­täi­sen nä­ke­myk­set ovat ar­vok­kai­ta po­lii­ti­kon ja per­he­te­ra­peu­tin sa­no­ma­na. Hyvä. Les­ki­sen aja­tus ”Is­lan­nin mal­lin” ko­kei­lus­ta on to­del­la rai­kas ja ter­ve­tul­lut. Yh­teis­vas­tuul­li­suus on ka­to­a­mas­sa, yk­si­lö­vas­tuu ylit­tä­mäs­sä kan­to­ky­vyn. Täl­lä me­nol­la eri­tyis­pal­ve­lu­jen tar­ve vain kas­vaa. On­ko täs­sä ter­veen jär­jen käy­tön vain ide­o­lo­gi­sen ”so­dan” paik­ka?

Mi­tä­pä jos päät­tä­jät ky­syi­si­vät sote-am­mat­ti­lai­sil­ta, et­tä mi­ten työt hoi­tui­si­vat pa­rem­min, oli­si­vat kiin­nos­ta­vam­pia, eri sek­to­rit tu­ki­si­vat toi­si­aan ja kas­vat­tai­si­vat jopa tu­los­palk­ki­oi­ta?

Mat­ti Le­hes­nie­mi

so­si­o­no­mi, las­ten­suo­je­lun eri­tyis­suun­nit­te­li­ja evp.