Monessa asiassa perussuomalaisten ja Putinin Venäjän politiikka ja mielipiteet ovat yhteneväiset. Molemmat esimerkiksi vähättelevät tai kieltävät ilmastonmuutoksen.

Ve­nä­jän ta­lous no­jaa fos­sii­li­seen ener­gi­aan ja sii­tä saa­tui­hin vien­ti­tu­loi­hin. Öl­jy- ja kaa­su­tu­lot ovat ta­lou­den pe­rus­ta. Hiil­tä­kin kai­ve­taan.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat hen­ki­ses­ti si­tou­tu­nei­ta fos­sii­li­seen ben­saan ja die­se­liin. Säh­kö­au­to­ja vas­tus­te­taan. He ei­vät il­mei­ses­ti ole kuul­let­kaan, et­tä bi­o­kaa­su on jo tätä päi­vää ja tu­le­vai­suu­des­sa ovat myös syn­teet­ti­set polt­to­ai­neet tu­los­sa. Itä-Suo­mes­sa moni pe­rus­suo­ma­lai­nen muis­te­lee kai­hol­la ai­ko­ja, jol­loin ra­jan ta­kaa sai tan­kat­tua al­le eu­ron lit­ra­hin­nal­la die­se­liä ja ben­saa.

Koh­tuus kai­kes­sa. Mie­les­tä­ni vä­hän aja­van elä­ke­läi­sen ei tule tur­haan au­toa vaih­del­la. Pa­rem­pi ajaa käy­pä peli lop­puun, kuin käyt­tää luon­non­va­ro­ja uu­den te­ke­mi­seen.

Ve­nä­jän ny­ky­hal­lin­to ja pe­rus­suo­ma­lai­set pel­kää­vät ja vie­ras­ta­vat tuu­li- ja au­rin­ko­e­ner­gi­an kas­vua. Ve­nä­jän hal­lin­nol­le ener­gi­a­siir­ty­mä on elä­män ja kuo­le­man ky­sy­mys. Vien­ti­tu­lot vä­he­ne­vät. Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le tuu­li- ja au­rin­ko­e­ner­gi­an vie­rok­su­mi­nen on nos­tal­gi­aa ja muu­tos­vas­ta­rin­taa. Puo­lu­e­joh­dol­le se on tak­ti­nen ky­sy­mys. Vas­tus­ta­mal­la vält­tä­mä­tön­tä muu­tos­ta voi­daan ka­las­tel­la pe­rä­pei­liin kat­so­via.

Ydinenergia

Ve­nä­jä ja pe­rus­suo­ma­lai­set van­no­vat ydin­voi­man ni­meen. Pe­rus­suo­ma­lai­set ei­vät ole huo­man­neet kuin­ka riip­pu­vai­sia mo­net van­hat ydin­voi­ma­lat ovat ve­nä­läi­ses­tä polt­to­ai­nees­ta. Mi­ten Lo­vii­sa 1:n ja Lo­vii­sa 2:n polt­to­ai­ne saa­daan kor­vat­tua län­si­mai­sel­la polt­to­ai­neel­la? Ny­kyi­set so­pi­muk­set ve­nä­läi­sen toi­mit­ta­jan kans­sa ovat voi­mas­sa vuo­den 2027 ja 2030 lop­puun as­ti. Uu­den toi­mit­ta­jan löy­ty­mi­nen län­nes­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu (Tuu­la Laa­ti­kai­nen, Kaup­pa­leh­ti 4.1.2024).

Ve­nä­jäl­lä on hal­lus­saan lä­hes 50 pro­sent­tia maa­il­man uraa­nin ri­kas­tus­ka­pa­si­tee­tis­ta, mut­ta sen mark­ki­na­o­suus on 20–25 pro­sent­tia (Kaup­pa­leh­ti 27.11.2022). Jos uut­ta ydin­voi­maa ra­ken­ne­taan suu­rem­mas­sa mää­rin, ol­laan äk­kiä nai­mi­sis­sa Ve­nä­jän kans­sa polt­to­ai­ne­toi­mi­tuk­sis­sa.

Ve­nä­jän etu on mah­dol­li­sim­man ha­ja­nai­nen ja heik­ko EU.

Pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat li­sää ydin­voi­maa. Kuka sen mak­saa? Yk­si­tyi­nen pää­o­ma kart­taa ydin­voi­maa. Se si­joit­taa tuu­li- ja au­rin­ko­voi­maan. Ydin­voi­mas­sa tar­vi­taan val­ti­o­ta mak­sa­jak­si. Nyt Eng­lan­nis­sa ra­ken­teil­la ole­vien Hin­ley Point re­ak­to­rien kus­tan­nuk­set ovat ka­ran­neet. Ra­ken­ta­mi­nen al­koi vuon­na 2018. Hin­ta-ar­vio oli 21 mil­jar­dia eu­roa. Val­mis­tu­mi­nen on siir­ty­nyt vuo­des­ta 2027 vuo­teen 2030 tai sen jäl­keen. Hin­ta-ar­vio on nyt lä­hes 40 mil­jar­dia ( Tuu­la Laa­ti­kai­nen, Kaup­pa­leh­ti 25.1.2024).

Mi­tä­hän lop­pu­las­ku mah­taa ol­la? Ver­taa ko­ke­muk­siin Ol­ki­luo­to kol­mo­ses­ta. Ydin­voi­man kan­na­tus on usein lä­hel­lä us­kon­nol­lis­ta he­rä­tys­tä. Ele­tään toi­ve­a­jat­te­lus­sa.

Venäjä, perussuomalaiset ja EU

Ve­nä­jän etu on mah­dol­li­sim­man ha­ja­nai­nen ja heik­ko EU. Pe­rus­suo­ma­lai­set kan­nat­ta­vat myös heik­koa ja ha­ja­nais­ta Eu­roo­pan Uni­o­nia tai ai­na­kin ovat kan­nat­ta­neet. It­se kan­na­tan Eu­roo­pan liit­to­val­ti­o­ta. Se mah­dol­lis­taa pär­jää­mi­sen ag­g­res­sii­vi­sen Ve­nä­jän, au­to­ri­tää­ri­sen Kii­nan ja de­mok­ra­ti­as­sa hor­ju­van Yh­dys­val­to­jen kans­sa.

Pe­rus­suo­ma­lai­suus on pe­rä­pei­liin kat­so­mis­ta, pel­ko­jen luo­mis­ta ja po­lii­si­val­ti­on ihan­noin­tia. Suo­mi ja suo­ma­lai­suus saa kuol­la vaik­ka su­ku­puut­toon, kun­han vain ol­laan puh­das­ve­ri­siä. Esi­mer­kik­si so­pii vaik­ka Jus­si Hal­la-ahon eh­do­tus syn­ty­pe­räi­sen Suo­men kan­sa­lai­suu­den vaa­ti­mi­ses­ta kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta ja mi­nis­te­reil­tä. Ven­na­mo­lai­suu­des­ta on kul­jet­tu pit­kä mat­ka.

Suo­mes­sa on suu­ri jouk­ko elin­kei­no­e­lä­män ih­mi­siä ja yri­tyk­siä, jot­ka ovat luo­mas­sa Suo­mel­le me­nes­tys­ta­ri­naa fos­sii­lit­to­mas­ta ener­gi­as­ta ja sen mah­dol­lis­ta­mas­ta uu­des­ta te­ol­li­suu­des­ta. Kun tämä ke­hi­tys ete­nee, se aut­taa suu­res­ti saa­maan kan­san­ta­lou­den ta­sa­pai­noon. Jär­ki on pi­det­tä­vä kä­des­sä ja pää kyl­mä­nä. Kan­sa­ne­dus­ta­jien on hil­lit­tä­vä lii­al­lis­ta ra­han­ja­koa. Sa­mal­la on muis­tet­ta­va ym­pä­ris­tön sa­ne­le­mat reu­na­eh­dot.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten olo hal­li­tuk­ses­sa on sot­ke­nut vält­tä­mä­tön­tä ener­gi­a­siir­ty­mää. Hal­li­tuk­sen ajat­te­lun ja te­ke­mi­sen kah­lit­se­mi­nen pil­kun­tark­kaan hal­li­tu­soh­jel­maan on saa­nut maan asi­at täy­sin se­kai­sin. Toi­vot­ta­vas­ti se sii­tä sel­vi­ää. Mie­les­tä­ni oli­si pa­rem­pi men­nä eteen­päin il­man pe­rus­suo­ma­lai­sia, vaik­ka por­va­ril­li­sen vä­hem­mis­tö­hal­li­tuk­sen voi­min.

Tep­po Jal­li

yh­teis­kun­nan seu­raa­ja

ener­gi­a­tie­don har­ras­ta­ja