Luonnon monimuotoisuudesta on pidettävä huolta.

Ajan­koh­tai­nen ky­sy­mys alu­eel­lam­me juu­ri nyt on Pa­lo­kin kos­kien en­nal­lis­ta­mi­nen, jon­ka sel­vi­tys­työ­tä te­ke­vät Poh­jois-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan ely-kes­kuk­set. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön toi­mek­si­an­nos­ta teh­tä­vä sel­vi­tys luo­vu­te­taan mi­nis­te­ri­öön maa­lis­kuun lo­pus­sa.

Hei­nä­ve­den ja Tuus­nie­men kun­tien ti­laa­man sel­vi­tyk­sen mu­kaan Pa­lo­kin kos­kien va­paut­ta­mi­nen on pa­ras konk­reet­ti­nen kei­no heik­ko­jen tai­men­kan­to­jen ja Sai­maan jär­vi­lo­hen pe­las­ta­mi­sek­si. Ve­too­muk­sen kos­kien va­paut­ta­mi­sek­si ovat teh­neet myös Itä-Suo­men ka­la­ta­lous­kes­kuk­set. Sil­lä edis­tet­täi­siin Sai­maan lo­hi­ka­lo­jen sur­ke­aa ti­lan­net­ta. Eri­tyi­ses­ti jär­vi­loh­ta uh­kaa suo­ra­nai­nen su­ku­puu­ton ris­ki, el­lei ka­lo­jen luon­tais­ta elin­kier­toa on­nis­tu­ta pa­laut­ta­maan.

Val­ti­o­val­lan on otet­ta­va Pa­lo­kin kos­kien en­nal­lis­ta­mi­ses­ta ve­to­vas­tuu.

Pa­lo­kin kos­ket kah­lit­tiin rei­lu kuu­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten, ja voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­ni al­kaa ol­la käyt­töi­kän­sä pääs­sä. Voi­ma­lai­tok­sen omis­taa Poh­jois-Kar­ja­lan Säh­kö. Sen tuo­tan­to on muu­ta­ma pro­mil­le koko maan säh­kön­tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tis­ta. En­nal­lis­ta­mi­ses­ta koi­tu­va hyö­ty on suu­rem­pi uha­na­lai­sil­le ka­la­kan­noil­le ja koko Itä-Suo­men elin­voi­mai­suu­del­le sekä luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le, to­te­aa sel­vi­tys­mies Mat­ti Vii­a­lai­nen.

Meil­lä on tääl­lä Jo­en­suun seu­dul­la hy­vää ko­ke­mus­ta Pie­lis­jo­en kär­ki­hank­kees­ta, jos­sa uha­na­lai­sel­le jär­vi­lo­hel­le luo­tiin pal­jon uut­ta li­sään­ty­mis- ja poi­ka­sa­lu­et­ta Kuur­nan voi­ma­lai­tok­sen yh­tey­des­sä si­jait­se­vaan tul­vau­o­maan. Jär­vi­lo­hen li­sään­ty­mis­paik­ko­ja ai­o­taan kun­nos­taa Jo­en­suus­sa myös kes­kel­le kau­pun­kia, kau­pun­gin­kos­kien alu­eel­le. Pa­lo­kin en­nal­lis­ta­mi­nen ni­me­no­maan jär­vi­lo­hel­le so­pi­vak­si eli­nym­pä­ris­tök­si oli­si asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan myös hyvä re­fe­rens­si Pie­lis­jo­en en­nal­lis­ta­mis­ta aja­tel­len.

Jär­vi­lo­hen pa­laut­ta­mi­nen luon­nos­sa li­sään­ty­väk­si ka­lak­si on pit­kä, vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen pro­jek­ti, joka vaa­tii kaik­kien osa­puol­ten tah­toa. Val­ti­o­val­lan on otet­ta­va Pa­lo­kin kos­kien en­nal­lis­ta­mi­ses­ta ve­to­vas­tuu, yh­teis­työs­sä mui­den osa­puo­lien kans­sa. Se ei ole help­poa ei­kä il­mais­ta. Mut­ta se pi­tää teh­dä, Suo­men luon­non ja tu­le­vien su­ku­pol­vien hy­väk­si.

San­na Ris­sa­nen,

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (sd.), Li­pe­ri