Usein päihdeongelmien yhteydessä puhutaan ylisukupolvisuuden teemasta.

Päih­tei­den käy­töl­le al­tis­ta­via te­ki­jöi­tä ovat muun mu­as­sa huo­not so­si­aa­li­set olot, lap­suu­den tur­vat­to­muus ja päih­tei­den käy­tön aloit­ta­mi­sen var­hai­nen ikä. Päih­de­on­gel­mien taus­tal­la on usein sekä pe­rin­nöl­li­siä et­tä so­si­aa­li­siin kas­vuo­lo­suh­tei­siin kiin­nit­ty­viä te­ki­jöi­tä. Päih­tei­den käyt­tö on tun­ne-elä­män häi­riö.

Lap­sen ja nuo­ren lä­hel­lä ole­vien ai­kuis­ten teh­tä­vä­nä on suo­jel­la nuor­ta, sekä hä­nen omal­ta, et­tä lä­hi­pii­rin ai­kuis­ten ja ikä­to­ve­rei­den päih­tei­den­käy­töl­tä. Päih­tei­den­käy­tön ris­kit pi­täi­si tun­nis­taa ajois­sa ja nuo­ret oh­jau­tui­si­vat hoi­toon mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Po­lii­sin ank­ku­ri­toi­min­ta on tu­le­vai­suu­des­sa nos­tet­ta­va kes­ki­öön.

Nuo­ril­la on myös tai­pu­mus jou­tua ri­kol­li­sel­le tiel­le päih­tei­den käy­tön li­säk­si. Olem­me kuul­leet pal­jon ar­jen on­gel­mis­ta ka­duil­la, jos­sa nuo­ret ryös­te­le­vät jen­gi­nä jopa vaat­tei­ta tois­ten pääl­tä. Ri­ko­soi­rei­lua on yhä nuo­rem­mil­la muun mu­as­sa päih­tei­den ja­ka­mi­nen ja jäl­leen myyn­ti, sekä nyt il­men­nyt ryös­te­ly ja jen­giy­ty­mi­nen, joka on li­sään­ty­nyt. Tä­hän ar­jen tur­val­li­suu­teen tar­vi­taan toi­men­pi­tei­tä. Lap­sia ja nuo­ria täs­tä syy­te­tään, vaik­ka en­nal­ta­eh­käi­se­vät toi­men­pi­teet on­tu­vat ja per­heen tuki tu­lee lii­an myö­hään.

Sik­si po­lii­sin ank­ku­ri­toi­min­ta on tu­le­vai­suu­des­sa nos­tet­ta­va kes­ki­öön. Se on yk­si­se­lit­tei­ses­ti hyvä kei­no en­nal­ta­eh­käis­tä nuor­ten ri­kok­sia, päih­tei­den käy­tön le­vi­ä­mis­tä ja nii­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja.

Las­ten ri­ko­soi­rei­lu tu­lee tun­nis­taa ajois­sa. Ank­ku­ri­tii­min toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on var­hai­nen puut­tu­mi­nen alai­käis­ten ri­kol­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen. Las­ten ja nuor­ten tar­peet tu­lee huo­mi­oi­da myös ti­lan­teis­sa, jois­sa päih­tei­den käyt­tä­jä ja ri­ko­soi­rei­li­ja on per­heen van­hem­pi.

Ank­ku­ri­toi­min­taa tar­vi­taan alu­eel­lam­me li­sää­mään si­säis­tä tur­val­li­suut­ta En­nen kaik­kea en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­o­tet­ta.

Tan­ja Ai­rak­si­nen,

kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas (sd)

SDP:n si­säi­sen tur­val­li­suu­den työ­ryh­män jä­sen