Valtio­va­rain­mi­nisteri Riikka Purran lausunnot (IS ja HS 28.3.2024) perussuomalaisten politiikan ytimestä, maahanmuuton ja "halpamaahanmuuton" vastustaminen, osoittavat kuinka kapealta ja vääristyneeltä pohjalta armaan isänmaamme asioita hoidetaan.

Kun ha­lu­taan ran­gais­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, siir­to­lai­sia ja maa­han­muut­ta­jia leik­kaa­mal­la so­si­aa­li- ja työt­tö­myys­tur­vaa, is­kee kir­ves pa­has­ti kaik­kiin suo­ma­lai­siin pie­ni­tu­loi­siin, vä­hä­o­sai­siin ja avun tar­pees­sa ole­viin. Si­vis­ty­neek­si hy­vin­voin­ti­val­ti­ok­si kut­su­vas­sa jär­jes­tel­mäs­sä tämä on kai­ken ta­sois­ten ih­mi­soi­keuk­sien, yh­den­ver­tai­suu­den ja de­mok­ra­ti­an vas­tais­ta.

Olen 70-vuo­ti­aa­na jo tar­peek­si van­ha sa­no­maan, et­tä mi­nul­le ei va­leh­del­la enää.

Kun tä­hän li­sä­tään elin­kei­no­e­lä­män eli pää­o­man edus­ta­jien vaa­ti­mus am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen ha­jot­ta­mi­ses­ta ja työn­te­ki­jöi­den ase­man to­taa­li­ses­ta hei­ken­tä­mi­ses­tä, on ai­van sel­vää, et­tä yh­teis­kun­nan to­del­li­suus ja ih­mis­ten ar­ki on täy­sin val­lan­pi­tä­jien kä­si­tyk­sen ja vas­tuul­li­sen val­ti­o­na­si­oi­den hoi­ta­mi­sen ulot­tu­mat­to­mis­sa.

Hal­li­tus ei ole osoit­ta­nut ky­kyä ei­kä tah­toa luot­sa­ta Suo­mi-val­ti­o­ta koh­taa­mis­sam­me tur­val­li­suu­den ul­koi­sis­sa ja si­säi­sis­sä krii­seis­sä ei­kä sii­tä ole py­säyt­tä­mään raa­is­tu­vaa eri­ar­vois­tu­mis­ta, vaan päin­vas­toin: ra­ja­po­li­tiik­ka pe­rus­tuu mie­li­val­tai­siin spe­ku­laa­ti­oi­hin, ase­va­rus­te­lu ja mi­li­ta­ris­mi ku­kois­ta­vat ja hy­vin­voin­ti­a­lu­eet rap­peu­tu­vat, kun hal­li­tus ajaa yh­teis­kun­nan va­kaut­ta alas. Val­ti­on ve­lan vä­hen­tä­mi­sel­lä tai ben­san hin­nal­la ei täs­sä ole mi­tään mer­ki­tys­tä.

Olen 70-vuo­ti­aa­na jo tar­peek­si van­ha sa­no­maan, et­tä mi­nul­le ei va­leh­del­la enää.

An­ne Kaa­ri­na Ke­ro­nen

yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, kou­lut­ta­ja, eläk­keel­lä

Jo­en­suu