Metsähallituksen luontopalveluiden uutisoidut suunnitelmat purkaa olemassa olevaa retkei­lyinf­rast­ruk­tuuria osana säästöjä ovat huolestuttavia.

Erä-leh­den (14.11.) mu­kaan suun­ni­tel­mis­sa on pur­kaa jopa yk­si kol­ma­so­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mis­tä tau­ko­pai­kois­ta eli nuo­ti­o­pai­kois­ta, keit­to­ka­tok­sis­ta, telt­tai­lu­a­lu­eis­ta ja käy­mä­löis­tä. Nu­me­roi­na tämä tar­koit­tai­si Suo­mes­sa jopa nel­jän­sa­dan tau­ko­pai­kan vä­hen­tä­mis­tä.

Pu­ret­ta­vat vir­kis­tys­koh­teet va­li­koi­tai­siin suun­ni­tel­mien mu­kaan käyt­tä­jä­mää­rän eli ky­syn­nän pe­rus­teel­la. Tämä is­ki­si luul­ta­vas­ti eri­tyi­ses­ti vä­ki­mää­räl­tään vä­häi­sem­mil­le alu­eil­le, ku­ten osaan Poh­jois-Kar­ja­las­ta. Tämä on uh­ka maa­kun­tam­me ret­kei­lyl­le, luon­to­mat­kai­lul­le ja luon­non kan­to­ky­vyl­le. Luon­to­ret­kei­lyn suo­si­on kas­va­es­sa vie­ra­li­joi­ta on syy­tä oh­ja­ta mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti eri koh­teil­le, jot­tei ret­kei­ly ku­lu­ta luon­toa vir­kis­tys­koh­teis­sa lii­kaa.

Vä­hem­män käy­tet­ty­jen ret­kei­ly­koh­tei­den pur­ka­mi­nen päin­vas­toin oh­jaa käyt­töä suo­si­tuim­mil­le alu­eil­le, jois­sa luon­non kan­to­ky­ky vaa­ran­tuu ja koh­teet ruuh­kau­tu­vat. Sa­mal­la ret­kei­lyn on­gel­mat ku­ten reit­tien ku­lu­mi­nen, ros­kaa­mi­nen ja vi­ral­lis­ten tu­len­te­ko­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­le teh­dyt nuo­ti­ot tu­le­vat luul­ta­vas­ti li­sään­ty­mään.

Sa­mal­la suun­nit­te­lut koh­tei­den vä­hen­nyk­set hei­ken­tä­vät ih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia naut­tia ai­dos­ta luon­non rau­has­ta.

Sa­mal­la suun­nit­te­lut koh­tei­den vä­hen­nyk­set hei­ken­tä­vät ih­mis­ten mah­dol­li­suuk­sia naut­tia ai­dos­ta luon­non rau­has­ta. Luon­to­ret­kei­lyl­lä on to­dis­tet­tu­ja hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sia: luon­nos­sa ajan viet­tä­mi­nen pa­ran­taa ih­mis­ten mie­li­a­laa ja li­sää tyy­ty­väi­syyt­tä elä­mään. Luon­to­koh­tei­den inf­rast­ruk­tuu­ril­la on mer­kit­tä­vä roo­li tä­män mah­dol­lis­ta­mi­ses­sa.

Hy­vin hoi­de­tut rei­tit, le­väh­dy­sa­lu­eet ja muut pal­ve­lut te­ke­vät luon­nos­sa liik­ku­mi­ses­ta help­poa ja hou­kut­te­le­vaa. Tur­val­li­set po­lut ja es­teet­tö­mät rei­tit mah­dol­lis­ta­vat osal­lis­tu­mi­sen eri ikä­ryh­mil­le ja liik­ku­mis­ra­joit­tei­sil­le ih­mi­sil­le. Laa­du­kas inf­rast­ruk­tuu­ri myös suo­jaa herk­kää luon­toa lii­al­li­sel­ta ku­lu­mi­sel­ta, edis­tä­en kes­tä­vää käyt­töä.

Esi­tys on myös ris­ti­rii­das­sa val­ti­o­neu­vos­ton vii­me vuon­na hy­väk­sy­män Kan­sal­li­sen luon­non vir­kis­tys­käy­tön stra­te­gi­an kans­sa, jos­sa tär­keik­si ta­voit­teik­si nos­te­taan lä­hi­luon­non saa­vu­tet­ta­vuus, vir­kis­tys­käy­tön mo­ni­muo­toi­suus sekä luon­non kes­tä­vyy­den vaa­li­mi­nen vir­kis­tys­käy­tös­sä.

Luon­to­koh­tei­den saa­vu­tet­ta­vuus on kes­kei­nen te­ki­jä nii­den käy­tet­tä­vyy­den kan­nal­ta. On kes­tä­mä­tön­tä, jos vir­kis­tys­koh­tei­ta on vain suu­rien kau­pun­kien lä­het­ty­vil­lä tai siel­lä, mis­sä on on jo nyt pal­jon ret­kei­li­jöi­tä. Kun luon­to­koh­teet ovat kai­kil­le hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, ih­mi­sil­lä on pa­rem­pi mah­dol­li­suus tu­tus­tua nii­hin.

Tämä pait­si tu­kee yk­si­lön hy­vin­voin­tia myös vah­vis­taa luon­to­suh­det­ta ja li­sää luon­non ar­vos­tus­ta yh­teis­kun­nas­sa.

Ant­ti Saa­re­lai­nen

toi­min­nan­joh­ta­ja

Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri ry