Ennen eduskuntavaaleja moni valituksi tullut hallituspuolueiden kansanedustaja teki vaalityötä teemanaan omaishoitajien asema.

Ra­hal­li­ses­ti kun­ni­oi­tus ei näy. Sen si­jaan mi­nis­te­ri Pur­ra ker­toi A-Stu­di­os­sa 28.8., et­tä omais­hoi­ta­jien ra­hal­lis­ta tu­kea tul­laan leik­kaa­maan täl­lä hal­li­tus­kau­del­la. Tämä sik­si, et­tä omais­hoi­ta­jat ha­keu­tui­si­vat ny­kyis­tä enem­män an­si­o­työ­hön.

Jo­kais­ta näin ajat­te­le­vaa ke­hot­tai­sin tu­tus­tu­maan omais­hoi­ta­jan ar­keen. Työ­tä on joka päi­vä, usein yö­tä päi­vää. Kaik­ki omais­hoi­ta­jat ei­vät ole enää työ­i­käi­siä. Omais­hoi­ta­ja voi ol­la lä­hes yh­tä huo­nos­sa kun­nos­sa ole­va elä­ke­läi­nen kuin hoi­det­ta­va­kin. Työ­i­käi­nen saat­taa toi­mia lap­sen­sa omais­hoi­ta­ja­na, val­vot­tu­jen öi­den jäl­keen­kö hän läh­ti­si an­si­o­työ­hön? Kuka sil­loin hoi­tai­si las­ta?

Jo­kais­ta näin ajat­te­le­vaa ke­hot­tai­sin tu­tus­tu­maan omais­hoi­ta­jan ar­keen.

Täl­lä het­kel­lä­kään omais­hoi­ta­jien saa­ma kor­vaus ei ko­vin mo­nen eu­ron tun­ti­palk­kaan yl­lä. Alim­mil­laan se on noin 2 eu­roa/tun­ti, jos työ­tä oli­si 8 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Mut­ta hoi­det­ta­va on ko­to­na koko vuo­ro­kau­den, jol­loin tun­ti­kor­vaus on 0,73 eu­roa tun­nil­ta.

Sen si­jaan, et­tä tätä pien­tä kor­vaus­ta lei­ka­taan, tu­li­si kor­vaus­ta en­sin­nä­kin nos­taa ja toi­sek­seen tu­kea omais­hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta. Li­säk­si ter­veys­pal­ve­lui­tam­me pi­täi­si pa­ran­taa si­ten, et­tä apua saa sitä tar­vi­tes­saan. Lii­an usein omais­hoi­ta­jat jou­tu­vat tais­te­le­maan saa­dak­seen hoi­toa it­sel­leen tai hoi­det­ta­val­leen.

Mi­kä­li omais­hoi­ta­jat pys­tyi­si­vät käy­mään työ­tais­te­luun ja lak­koon, mei­dän ter­vey­den­huol­tom­me kaa­tui­si krii­siin vä­lit­tö­mäs­ti. Hoi­to­pai­kat ei­vät riit­täi­si tar­vit­se­vil­le ei­kä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus kes­täi­si mois­ta asi­a­kas­mää­rää.

Po­li­tii­kas­sa on kyse ar­vois­ta. Omais­hoi­ta­jat te­ke­vät joka päi­vä ar­vo­kas­ta työ­tä lä­hes il­mai­sek­si. Ei rii­tä, et­tä ar­vos­tus nä­kyy vain pu­heis­sa. Sen on ol­ta­va myös kun­nol­li­nen kor­vaus ko­vas­ta työs­tä.

San­na Kaup­pi­nen,

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu,

SDP, Ii­sal­mi