Kävelen ruutukaava-alueen hiekoitettua jalkakäytävää pitkin. Yhtäkkiä on edessä jalkakäytävän pätkä, jota ei ole hiekoitettu.

Hie­koit­ta­jat te­ke­vät työn­sä sään­tö­jen ja oh­jei­den mu­kaan. He hie­koit­ta­vat nii­den ta­lo­yh­ti­öi­den jal­ka­käy­tä­vät, joka ovat ti­lan­neet heil­tä ky­sei­sen työ­suo­ri­tuk­sen.

En­tä jos muu­tet­tai­siin sään­tö­jä ja ase­tuk­sia niin, et­tä hie­koit­ta­jat te­ki­si­vät työn­sä jär­ke­väs­ti ja hoi­tai­si­vat kun­toon hie­man suu­rem­man ko­ko­nai­suu­den, jol­loin jäi­si pois tyh­jän­päi­väi­nen siir­ty­mi­nen pai­kas­ta toi­seen hie­koit­taak­seen jäl­leen tie­tyn jal­ka­käy­tä­vän pät­kän.

Ny­kyi­nen käy­tän­tö voi ol­la jos­kus jopa vaa­ral­li­nen ja­lan­kul­ki­joil­le.

Ky­sei­nen jär­jes­te­ly edel­lyt­täi­si kes­ki­tet­tyä toi­mi­jaa, joko yk­si­tyis­tä tai kau­pun­gin toi­mie­lin­tä, joka laa­ti­si tie­tyt alu­eet ja kil­pai­lut­tai­si ne eri yri­tyk­sil­le hoi­det­ta­vak­si. Kus­tan­nuk­set las­ku­tet­tai­siin ta­lo­yh­ti­öil­tä tie­o­suuk­sien mu­kaan.

Ky­sei­nen jär­jes­te­ly toi­mi­si myös ke­vääl­lä hie­koi­tus­ten la­kai­sun käy­tän­tö­nä.

En tie­dä, on­ko esi­tyk­ses­sä­ni jär­keä, mut­ta ny­kyi­nen käy­tän­tö voi ol­la jos­kus jopa vaa­ral­li­nen ja­lan­kul­ki­joil­le. Kun kä­ve­lee hä­mä­rän ai­kaan ja yl­lät­tä­en edes­sä on­kin hie­koit­ta­ma­ton jal­ka­käy­tä­vä­o­suus. Lii­an usein sii­nä me­nee nu­rin ja saat­taa ol­la jopa sai­raa­la­reis­su ky­sy­myk­ses­sä.

Pert­ti Myl­ler