Suorituskeskeisyys, yksinäisyys, ilmastoahdistus, ulkonäköpaineet, kiusaaminen, väsymys ja vielä mitä? Ei ihme, että nuorillamme on paha olla. Seuraava työikäisten sukupolvi on heikoissa kantimissa, jos asiat eivät pian muutu.

Pa­hoin­voin­ti il­me­nee muun mu­as­sa häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mi­se­nä, vä­ki­val­ta­na ja uu­pu­muk­se­na. Vii­me vuo­si­na tyt­tö­jen pa­hoin­voin­ti on nous­sut sel­väs­ti. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­sä tyt­tö­jen il­moit­ta­ma uu­pu­mus on ol­lut jat­ku­vas­ti poi­kia kor­ke­am­mal­la, mut­ta eri­tyi­ses­ti vuo­den 2017 paik­keil­la se on läh­te­nyt pai­su­maan.

Olen pan­nut mer­kil­le YLE:n tänä syk­sy­nä te­ke­mät lu­kui­sat ju­tut kos­kien nuor­ten pa­hoin­voin­tia ja opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­den heik­koa mi­toi­tus­ta. Tä­män vuo­den alus­sa voi­maan tul­leen opis­ke­lu­huol­to­lain muu­tok­sen mu­kaan esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa sekä toi­sel­la as­teel­la pi­tää ol­la vä­hin­tään yk­si ku­raat­to­ri 670 op­pi­las­ta koh­den ja yk­si psy­ko­lo­gi 780 op­pi­las­ta koh­den.

THL:n Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn edel­li­ses­tä mit­tauk­ses­ta kävi il­mi, et­tä joka kol­mas tyt­tö (ylä­as­teel­la, lu­ki­os­sa tai am­mat­ti­kou­lus­sa opis­ke­le­vis­ta) ko­kee ah­dis­tu­nei­suut­ta. En­tä jos ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien kiin­ti­öis­tä joka kol­mas op­pi­las on pian enem­män tai vä­hem­män tuen tar­pees­sa?

Kou­lup­sy­ko­lo­gien työ on niin kuor­mit­ta­vaa, et­tä vaih­tu­vuus on yleis­tä.

Nuo lu­vut kuu­los­ta­vat to­del­la huo­les­tut­ta­vil­ta, ei­kä ti­lan­net­ta hel­po­ta yh­tään se, et­tä kou­lu­ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien palk­kaa­mi­nen ei suju. Käy­tän­nös­sä siis, edes ai­em­min mai­ni­tut kiin­ti­öt ei­vät to­teu­du. Kou­lup­sy­ko­lo­gien työ on niin kuor­mit­ta­vaa, et­tä vaih­tu­vuus on yleis­tä.

Mi­nun mat­kaa­ni seu­ran­neet tie­tä­vät, et­tä opet­ta­ja­na ja äi­ti­nä kan­nan huol­ta lap­sis­ta ja nuo­ris­ta, myös oman ko­din ul­ko­puo­lel­la. “Jot­ta maa­il­maa voi muut­taa, täy­tyy ra­kas­taa kaik­kia lap­sia, ei vain omi­aan.”, sa­noi ai­koi­naan pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­nen ja to­kai­si tie­tä­mät­tään mi­nul­le oh­je­nuo­ran elä­mään.

Ah­dis­tu­neis­ta nuo­ris­ta ei kas­va on­nel­li­sia ai­kui­sia. Mi­nun mie­les­tä­ni nuor­ten oi­rei­luun tu­lee et­siä rat­kai­sua pi­kai­ses­ti päät­tä­jien ta­sol­ta. Mi­ten voim­me li­sä­tä re­surs­se­ja op­pi­las­huol­toon? Syyn sel­vit­tä­mi­nen on te­hok­kaam­paa kuin oi­rei­den hoi­to. Mikä yh­teis­kun­nas­sam­me ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­sä on nyr­jäh­tä­nyt näin huo­noon asen­toon? Mei­dän on teh­tä­vä pa­rem­paa po­li­tiik­kaa ja pe­las­tet­ta­va nuo­ret. Hei­dän on­gel­man­sa pi­täi­si tun­nis­taa ja nii­hin puut­tua jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Sy­väs­ti myös toi­von, et­tä ko­deis­sa he­rät­täi­siin näi­den huo­les­tut­ta­vien uu­ti­soin­tien myö­tä. Kat­so­taan mi­ten oma per­he voi ja py­säh­dy­tään kuun­te­le­maan ja viet­tä­mään ai­kaa yh­des­sä. Paha olo ei ai­na näy ulos­päin ja nuo­ren ih­mi­sen on vai­kea tuo­da sitä esil­le. Tur­val­li­nen ai­kui­nen voi tar­jo­ta nuo­rel­le loh­tua ja kei­no­ja kä­si­tel­lä omia aja­tuk­sia.

Vaih­dan mie­lel­lä­ni aja­tuk­sia täs­tä ai­hees­ta. Mi­ten sinä läh­ti­sit rat­kai­se­maan suo­ma­lais­ten nuor­ten pa­hoin­voin­nin sol­mu­ja?

San­na Ris­sa­nen

edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (sd.), Li­pe­ri