Joensuun kaupunki sopeuttaa talouttaan konsulttiyhtiö FCG:n luotsaamana.

Kau­pun­gil­le teh­dyn esi­tyk­sen mot­to­na voi­si ol­la: ”tii­vis­tä­mäl­lä sääs­te­tään”. Pe­rus­tus­la­ki mää­rää pe­ru­soi­keu­det, kau­pun­gin oma stra­te­gia oh­jaa asu­kas­läh­töi­seen ke­hi­tyk­seen, koh­ti vih­re­ää ta­lout­ta, lap­siys­tä­väl­li­ses­ti. So­peu­tu­se­si­tys viis vä­lit­tää la­eis­ta ja stra­te­gi­ois­ta, eh­dot­ta­en suu­ria ra­ken­nusp­ro­jek­te­ja ja kou­lu­jen sekä päi­vä­ko­tien yh­dis­tä­mis­tä. Tämä huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä kaik­kien tie­dos­sa on se seik­ka, et­tä lap­set voi­vat huo­nos­ti suu­ris­sa yk­si­köis­sä.

Et­sit­tä­es­sä sääs­tö­jä on aloi­tet­tu pie­nis­tä pu­rois­ta ja pie­nis­tä ih­mi­sis­tä. Hy­viä esi­merk­ke­jä: Tuu­po­vaa­ras­ta lo­pe­te­taan yli 20 vuot­ta hy­vin toi­mi­nut oh­jat­tu ve­si­lii­kun­ta, jot­ta sääs­tyi­si 6 000–7 000 € vuo­des­sa. Min­kä­lai­sia me­no­ja koi­tuu sii­tä, et­tä ih­mi­sil­tä, jot­ka pys­ty­vät asu­maan it­se­näi­ses­ti, vie­dään ai­noa heil­le mah­dol­li­nen lii­kun­ta­muo­to? Tä­män suu­rui­sia leik­kauk­sia tar­vi­taan 3 333 kap­pa­let­ta jot­ta pääs­täi­siin 20 mil­joo­nan eu­ron sääs­töön.

Kau­pun­gin hy­vin toi­mi­vien pal­ve­lu­pis­tei­den avul­la mo­net di­gi­ra­joit­tei­set hen­ki­löt pys­ty­vät avus­tet­tu­na hoi­ta­maan asi­oi­taan. Mi­ten hei­dän käy, sääs­te­tään­kö to­del­la, jos he me­net­tä­vät esi­mer­kik­si asu­mis­tu­ki­aan ja jou­tu­vat ha­ke­maan toi­meen­tu­lo­tu­kia? Mut­ta mi­ten­pä ha­ke­vat­kaan, kun ei ole sitä ys­tä­väl­lis­tä hen­ki­löä pal­ve­lu­pis­tees­sä aut­ta­mas­sa. Löy­tyi­si­kö kir­jas­tos­ta apua? Ei eh­kä on­nis­tu, kun on ole­mas­sa tie­to­suo­ja­la­ki… Ja sit­ten kou­lut ja päi­vä­ko­dit, suo­ras­taan lain­vas­tai­sia esi­tyk­siä!

Ly­kä­tään isot ra­ken­nusp­ro­jek­tit tuon­nem­mak­si, nos­te­taan ve­rop­ro­sent­tia.

Sen si­jaan, et­tä oli­si aloi­tet­tu lap­sis­ta ja haa­voit­tu­vis­sa olois­sa ole­vis­ta ih­mi­sis­tä, oli­si voi­nut, ja voi vie­lä­kin, aloit­taa toi­ses­ta pääs­tä: ly­kä­tään isot ra­ken­nusp­ro­jek­tit tuon­nem­mak­si, nos­te­taan ve­rop­ro­sent­tia. Vie­lä eh­dit­täi­siin et­siä myön­tei­sem­pi suun­ta. Jo­en­suu voi­si roh­ke­as­ti näyt­tää, et­tä huo­leh­dim­me en­sin asuk­kai­den hy­vin­voin­nis­ta. Pi­däm­me huol­ta lap­sis­ta ja per­heis­tä. Et­sim­me po­si­tii­vis­ta jul­ki­suut­ta ja paik­kaam­me jo syn­ty­nei­tä mai­ne­hait­to­ja.

Tuu­po­vaa­ras­ta löy­tyy myön­teis­tä jul­ki­suut­ta. Ari Va­ta­nen ja Sai­ja Tuu­pa­nen ovat ol­leet myön­tei­siä esi­ku­via vuo­sia. Vuon­na 2023 Ou­ne­va Group oy va­lit­tiin Suo­men vuo­den yrit­tä­jäk­si ja yri­tyk­sel­le myön­net­tiin Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan ke­hit­tä­jä­pal­kin­to. Ou­ne­van pää­kont­to­ri on Tuu­po­vaa­ras­sa. Täl­lä het­kel­lä Tuu­po­vaa­ras­sa on kak­si nuor­ta tai­tei­li­jaa, jot­ka vai­kut­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti: ku­va­tai­tei­li­ja Ou­ti Pii­roi­nen ja jal­ki­ne­mes­ta­ri Han­na Piip­po­nen. Jo­en­suun kau­pun­gin suun­ni­tel­mat uh­kaa­vat vie­dä hei­dän (ja mo­nen muun) elä­män­työn.

On teh­ty iso­ja ja pie­niä in­ves­toin­te­ja Tuu­po­vaa­raan, us­ko­en sii­hen, et­tä kau­pun­gin stra­te­gi­aan ja mai­non­taan voi luot­taa. Mi­ten käy näi­den in­ves­toin­tien? Tämä kos­kee tie­ten­kin mei­tä kaik­kia, mut­ta eri­tyi­sen epä­oi­keu­den­mu­kai­nen tämä ti­lan­ne on osu­es­saan hen­ki­löi­hin, jot­ka ovat me­nes­tyk­sel­lään edus­ta­neet Jo­en­suu­ta. Jos joku yri­tys mai­nos­tai­si: ”tul­kaa tän­ne, ra­ken­ta­kaa, yrit­tä­kää, in­ves­toi­kaa!” ja sit­ten kun on tul­tu, ra­ken­net­tu, in­ves­toi­tu, tu­li­si il­moi­tus: ”ei sit­ten­kään, men­kää vaan pois”, pu­hut­tai­siin har­haan­joh­ta­mi­ses­ta.

Nyt voi­si vie­lä (kun ei ole teh­ty pää­tök­siä so­peu­tuk­sis­ta) ot­taa ai­ka­li­sän, miet­tiä uu­del­leen, ra­ken­taa myön­tei­sem­piä ta­po­ja lä­hes­tyä tätä on­gel­maa. Poh­tia, mis­tä isois­ta ra­han­rei’is­tä voi­si luo­pua tai siir­tää tuon­nem­mak­si.

Ca­ro­li­ne Kamp­pi­la

Jo­en­suun Tuu­po­vaa­ran pi­tä­jän Ko­ve­ron ky­läs­tä