Hallituksen suunnittelemat leikkaukset terveydenhuoltoon ovat synnyttäneet laajaa huolta ja kritiikkiä kansalaisten keskuudessa, ja syystäkin.

Ter­vey­den­huol­to on yk­si hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan pe­rus­pi­la­reis­ta, jon­ka vah­vuus hei­jas­tuu suo­raan kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tiin ja koko yh­teis­kun­nan toi­min­taan. Sik­si on tär­ke­ää tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti näi­den leik­kaus­ten vai­ku­tuk­sia ja ky­see­na­lais­taa nii­den pe­rus­te­lut.

En­sin­nä­kin, ter­vey­den­huol­lon leik­kauk­set joh­ta­vat pal­ve­lui­den hei­ken­ty­mi­seen ja saa­vu­tet­ta­vuu­den vä­he­ne­mi­seen. Pit­kät jo­no­tu­sa­jat ja re­surs­sien puu­te pa­hen­ta­vat ter­vey­son­gel­mia ja joh­ta­vat va­ka­viin seu­rauk­siin kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­nil­le. Tämä ei ole ai­no­as­taan epäin­hi­mil­lis­tä, vaan myös ta­lou­del­li­ses­ti ly­hyt­nä­köis­tä, sil­lä en­nal­ta­eh­käi­se­vän hoi­don lai­min­lyön­ti joh­taa suu­rem­piin kus­tan­nuk­siin pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Toi­sek­si, ter­vey­den­huol­lon leik­kauk­set voi­vat vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten työ­o­lo­suh­tei­siin ja työ­mo­ti­vaa­ti­oon. Re­surs­sien vä­hen­tä­mi­nen joh­taa yli­kuor­mi­tuk­seen ja uu­pu­muk­seen, mikä puo­les­taan hei­ken­tää hoi­don laa­tua ja po­ti­las­tur­val­li­suut­ta. Li­säk­si tämä vaa­ran­taa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­sen ja am­mat­ti­tai­don säi­ly­mi­sen, mikä on uh­ka koko ter­vey­den­huol­lon toi­mi­vuu­del­le.

Sen si­jaan et­tä leik­kaam­me ter­vey­den­huol­los­ta, mei­dän tu­li­si päin­vas­toin in­ves­toi­da sii­hen enem­män.

Sen si­jaan et­tä leik­kaam­me ter­vey­den­huol­los­ta, mei­dän tu­li­si päin­vas­toin in­ves­toi­da sii­hen enem­män. Laa­du­kas ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä on avain kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tiin ja ta­lou­del­li­seen va­kau­teen. In­ves­toi­mal­la en­nal­ta­eh­käi­se­vään hoi­toon ja ter­veys­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen voim­me pa­ran­taa kan­san­ter­veyt­tä ja vä­hen­tää kus­tan­nuk­sia pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä.

Hal­li­tuk­sen tu­li­si kuun­nel­la kan­sa­lais­ten huol­ta ja ot­taa va­ka­vas­ti ter­vey­den­huol­lon leik­kauk­sien vai­ku­tuk­set. Ter­vey­den­huol­to ei ole sääs­tö­jen koh­de, vaan pi­kem­min­kin si­joi­tus kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tiin ja yh­teis­kun­nan kes­tä­vyy­teen. On ai­ka pri­o­ri­soi­da ter­vey­den­huol­to ja var­mis­taa, et­tä jo­kai­nen kan­sa­lai­nen saa tar­vit­se­man­sa hoi­don ja tuen ter­vey­son­gel­miin­sa.

Hy­vin­voin­ti on kal­lein omai­suu­tem­me.

San­na Kaup­pi­nen

SDP:n puo­lu­e­val­tuu­tet­tu, Ii­sal­mi