Urheilukaupungiksi julistautuminen takaa meille vain mittavat menot.

Tuot­ta­van omai­suu­den myyn­ti­tu­loil­la voim­me ke­hua vain ta­lou­den ol­les­sa ta­sa­pai­nos­sa, ala­mä­keä niil­lä ei py­säy­te­tä. Omis­ta ti­lois­ta vuok­ra­lai­sik­si siir­ty­mi­nen on­kin nyt muut­tu­nut ta­voi­tel­ta­vak­si hy­veek­si, jos­kus en­nen van­haan oli toi­sin. Kier­to­liit­ty­mil­lä sääs­te­tyt se­kun­nit au­toi­lus­sa muut­tu­vat lap­sil­le tur­vat­to­muu­dek­si ja li­sä­tun­neik­si kou­lu­päi­vään, sil­ti kuu­lem­me lap­si­per­hei­tä tar­vit­ta­van?

Kon­sult­ti (kuin­kas muu­ten?) on sel­vit­tä­nyt et­tä leik­ki­puis­tot, päi­vä­ko­dit ja kou­lut ovat ”tur­haa ku­lun­kia”. Kir­jas­tot, or­kes­te­ri ja kult­tuu­ri sei­so­vat tu­tul­la pai­kal­laan lan­kun pääs­sä lai­van par­taal­la. Kau­pun­gin vii­mei­set ran­nat muu­tet­tai­siin ra­hak­si, jos vain kyl­lin rik­kai­ta os­ta­jia löy­tyi­si. Kun­ta­ve­ro näyt­tää ole­van kau­pun­gin ai­noa ve­to­voi­ma­te­ki­jä, jo­hon ei voi riit­tä­väs­ti puut­tua.

Kun­ta­ve­ro näyt­tää ole­van kau­pun­gin ai­noa ve­to­voi­ma­te­ki­jä, jo­hon ei voi riit­tä­väs­ti puut­tua.

Lau­lus­sa sa­no­taan et­tä ”Ke­vät toi, ke­vät toi muu­ra­rin”, usein se ke­vät tuo muu­ta­kin. Se näyt­tää ole­van po­liit­ti­ses­ti ikä­vil­le asi­oil­le otol­li­sin ai­ka vie­dä nii­tä läpi. Kun 2018 ke­vääl­lä, var­sin­kin Ko­koo­muk­sen (il­mei­ses­ti myös hei­dän ra­hoit­ta­jien­sa) ilok­si kau­pun­gin ton­tin­vuok­ria ko­ro­tet­tiin koh­tuut­to­mas­ti se näyt­tää toi­mi­neen kaa­voi­tuk­sel­li­sia kei­no­ja hel­pom­pa­na ta­pa­na tyh­jen­tää kau­pun­gi­no­sia van­hois­ta ja köy­his­tä asuk­kais­taan ja suu­ret puu­tar­ha­mai­set ton­tit suu­ri­ne ra­ken­nu­soi­keuk­si­neen muut­tu­vat ta­lo­yh­ti­öik­si, joit­ten kor­keit­ten ne­li­ö­hin­to­jen tur­va­na on asu­mis­tu­keen poh­jau­tu­va vuok­ra­lai­suus.

Kun ton­tin vuok­ril­la on lyp­sä­mään opit­tu, sii­tä on help­po jat­kaa ja taas ne ovat ta­pe­til­la. Oli­si­ko jo ai­ka nos­taa esil­le, kuin­ka Jo­en­suus­sa on kaa­voi­tet­tu asui­na­lu­ei­ta il­man riit­tä­viä kun­nal­lis­tek­ni­siä toi­mia ra­ken­ta­mis­kel­vot­to­mil­le soil­le ja täy­den­net­ty ta­lo­jen tuho kel­vot­to­mil­la ra­ken­nus­mää­räyk­sil­lä?

Näil­lä alu­eil­la tont­tien hin­nat ja vuok­rat ovat pil­vis­sä, mut­ta ta­loil­la ei ole mi­tään ar­voa, ei­kä kor­jaa­mi­seen­kaan ole edel­ly­tyk­siä uu­sien ly­hyit­ten vuok­ra­so­pi­mus­ten vuok­si. Ton­tin vuok­rien mää­räy­ty­mis­pe­rus­teet ovat ha­tus­ta ve­det­ty­jä jät­tä­en huo­mi­oi­mat­ta mo­nia seik­ko­ja. Ju­ris­ti voi­si näh­dä täs­sä ison työ­maan, nyt sitä työ­maa­ta hal­lin­noi­vat gryn­de­rit.

Kon­sult­tien käyt­tö on kun­ta­lai­sil­le kak­sin­ker­tai­nen mak­su sa­mas­ta työs­tä, mut­ta yk­si koh­de, jos­sa se näyt­täi­si vält­tä­mät­tö­mäl­le, on lii­ken­ne­a­se­ma, sii­tä ei oma­na vir­ka­mies­työ­nä tule las­ta mut­ta se toi­nen tuli.

Mau­ri Väi­sä­nen