Sosiaalipalveluilla on merkittävä rooli väestön ikääntyessä, vaikka siitä hyvin vähän on puhuttu.

Mei­dän kaik­kien on hyvä va­rau­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa jou­dum­me poh­ti­maan omais­hoi­ta­jan työ­tä.

Omais­hoi­ta­ja huo­leh­tii per­heen­jä­se­nes­tä tai muus­ta lä­hei­ses­tä, joka vam­mai­suu­den, sai­rau­den tai muun eri­tyi­sen hoi­van tar­peen ta­kia ei sel­viy­dy ar­jes­ta oma­toi­mi­ses­ti.

Omais­hoi­don so­si­aa­li­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan van­huk­sen, vam­mai­sen, eri­tyis­lap­sen tai sai­raan ko­to­na ta­pah­tu­van hoi­don ja huo­len­pi­don tur­vaa­mi­sek­si an­net­ta­vaa hoi­to­palk­ki­o­ta ja pal­ve­lu­ja. So­si­aa­lie­dut mää­ri­tel­lään hoi­to- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­mas­sa, joka teh­dään sen kun­nan kans­sa, jos­sa omais­hoi­toa tar­vit­se­va asuu. Tuen myön­tä­mi­ses­sä on ol­lut run­saas­ti kun­nal­li­sia ero­a­vai­suuk­sia.

Meil­lä on syy­tä ol­la huo­lis­sam­me omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta. Omais­hoi­ta­jat ovat var­si­nai­sia san­ka­rei­ta, mut­ta myös he tar­vit­se­vat tu­kea ja le­poa. Vam­mais­pal­ve­lu­la­ki uu­dis­tuu ja tar­koi­tus on tu­kea muun mu­as­sa yh­den­ver­tai­suut­ta, osal­li­suut­ta ja osal­lis­tu­mis­ta yh­teis­kun­nas­sa sekä tur­va­ta yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­set, riit­tä­vät ja laa­dul­taan hy­vät pal­ve­lut.

Omais­hoi­ta­jat ovat var­si­nai­sia san­ka­rei­ta, mut­ta myös he tar­vit­se­vat tu­kea ja le­poa.

Hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­va uu­si vam­mais­la­ki jät­tää vie­lä ti­laa omais­hoi­don uu­dis­tuk­sel­le. Uu­dis­tuk­sen myö­tä oli­si mah­dol­li­suus poh­tia omais­hoi­ta­jil­le li­sää tu­kea sekä pa­rem­paa ra­hal­lis­ta kor­vaus­ta, jot­ta omais­hoi­to hou­kut­te­li­si hoi­ta­maan lä­hei­siä ko­to­na.

Omais­hoi­ta­jat me­net­tä­vät va­pais­taan pa­him­mil­laan yh­den ko­ko­nai­sen päi­vän, kos­ka siir­ty­mät omais­hoi­det­ta­van kans­sa vie­vät ai­kaa ja mat­ka voi ol­la pit­kä ja ha­ke­mi­seen me­nee myös osa päi­vää. Tämä on epä­oi­keu­den­mu­kai­nen va­paa­päi­vän me­ne­tys.

Ko­to­na ta­pah­tu­va omais­hoi­va oli­si ih­mi­sar­voi­nen uu­dis­tus ja voi­si rat­kais­ta jo pa­hen­tu­neen van­hus­ten­huol­lon ti­lan­teen ja pur­kaa jo­no­ja lai­tos­hoi­don tar­pee­seen.

Omais­hoi­don ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­den kun­toon saa­mi­nen on mei­dän kaik­kien etu.

Tan­ja Ai­rak­si­nen

Kuo­pi­on kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

Edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas 2023