Niina Berg oli huolissaan työttömyysturvan lakimuutosten vaikutuksesta ammattiliittojen jäsenmääriin (Pohjois-Karjala 29.1.).

On tot­ta, et­tä työt­tö­myys­tur­van muu­tok­set vä­hen­tä­vät työt­tö­myys­kas­so­jen mak­sa­maa an­si­o­päi­vä­ra­haa. On myös tot­ta, et­tä jos tu­lot en­nen työt­tö­myyt­tä ovat ol­leet pie­net ja jos kaik­ki muu­tok­set osu­vat koh­dal­le, on vä­hen­nyk­sen mää­rä suu­ri, jopa koh­tuu­ton.

Ei kui­ten­kaan ole niin, et­tä työt­tö­myys­kas­san jä­se­nyys jäi­si tur­hak­si. Pal­kan­saa­jien kes­ki­pal­koil­la an­si­o­tur­va on yhä kuu­kau­sit­tain yli tu­hat eu­roa enem­män kuin pe­rus­tur­va. Työt­tö­myys­kas­san jä­sen­mak­su tu­lee työt­tö­myy­den koh­da­tes­sa mo­nin­ker­tai­ses­ti kui­tat­tua jo yh­des­sä kuu­kau­des­sa, vaik­ka kuu­kau­si­palk­ka oli­si pie­ni­kin.

An­si­o­tur­va ei edel­ly­tä jä­se­nyyt­tä lii­tos­sa.

La­ki­muu­tok­sis­sa on mu­ka­na myös työt­tö­myys­kas­so­jen teh­tä­viä kos­ke­va muu­tos. Jat­kos­sa työt­tö­myys­kas­soil­la on mah­dol­li­suus tu­kea jä­sen­ten­sä työl­li­syyt­tä. Tämä ei tule kor­vaa­maan jul­ki­sia työ­voi­ma­pal­ve­lu­ja, mut­ta us­kom­me et­tä li­sä­ar­vo jä­se­nil­le tu­lee ole­maan sel­vä. Jä­se­nyys työt­tö­myys­kas­sas­sa yk­si­se­lit­tei­ses­ti kan­nat­taa nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa.

Voim­me siis lie­ven­tää Ber­gin huol­ta työt­tö­myys­kas­so­jen osal­ta. Am­mat­ti­liit­to­jen osal­ta ris­kiä voi­daan pie­nen­tää li­sää­mäl­lä työn­te­ki­jöi­den ym­mär­rys­tä sii­tä, et­tä an­si­o­tur­va ei ole am­mat­ti­liit­to­jen teh­tä­vä. An­si­o­tur­va ei edel­ly­tä jä­se­nyyt­tä lii­tos­sa. Kun tämä ym­mär­re­tään, ei­vät muu­tok­set an­si­o­tur­vas­sa enää vai­ku­ta liit­to­jä­se­nyyt­tä kos­ke­vas­sa va­lin­nas­sa edes va­hin­gos­sa.

Au­li Hän­ni­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja

YTK Työt­tö­myys­kas­sa