Joensuu etsii kiivaasti säästökohteita. Tapetilla ovat niin päiväkodit, koulut, kirjastot kuin uimahallit. Juuri ne palvelut, jotka ovat tarpeellisia "suurelle yleisölle" eli kaupungin asukkaille, rahoittajille.

Sink­ko­lan eläin­puis­tos­ta luo­pu­mis­ta kä­si­tel­tiin Kar­ja­lai­ses­sa 21.2.2024. Kou­lu­tus- ja nuo­ri­so­joh­ta­ja Aa­tu Mus­to­nen to­te­si pe­rus­te­luk­si, et­tä Sink­ko­la ei ole kau­pun­gin ydin­toi­min­taa. Mi­ten ovat edel­lä mai­nit­se­ma­ni pal­ve­lut? Kä­sit­tääk­se­ni ne ovat juu­ri sitä ydin­toi­min­taa.

Jo­en­suu on sat­san­nut val­ta­via mää­riä jää­hal­liin. Se pal­ve­lee vain pien­tä osaa kau­pun­ki­lai­sia. Ja en­nen kaik­kea se pal­ve­lee kil­paur­hei­lua, jo­hon pa­nos­ta­mi­nen ei ole min­kään kun­nan ydin­toi­min­taa. Muut kuin kil­pai­li­jat käyt­tä­vät, jos sat­tu­vat pää­se­mään hal­liin.

Jo­en­suu on sat­san­nut val­ta­via mää­riä jää­hal­liin. Se pal­ve­lee vain pien­tä osaa kau­pun­ki­lai­sia.

Kau­pun­ki luo­puu vauh­dil­la omis­ta toi­mi­ti­lois­taan ja muut­taa vuok­ral­le. Mak­saa kal­liis­ti täs­tä "muu­tok­ses­ta".

Suun­ni­tel­mis­sa on, et­tä Ran­ta­ky­län ui­ma­hal­li sul­je­taan ja Meh­ti­mä­el­le ra­ken­ne­taan iso ui­ma­hal­li. Se on jär­je­tön idea. Me em­me tar­vit­se kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä ui­ma­kil­pai­lu­ja pal­ve­le­via hal­le­ja. Tar­vit­sem­me vä­hin­tään kak­si ui­ma­hal­lia, jot­ka tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den kai­kil­le jo­en­suu­lai­sil­le naut­tia ve­si­lii­kun­nas­ta. Kil­pai­luis­sa voi teh­dä yh­teis­työ­tä vaik­ka­pa Kuo­pi­on kans­sa.

Jät­ti­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen Meh­ti­mä­el­le on muu­toin­kin "epäi­lyt­tä­vää". Mi­ten jär­jes­te­tään pai­koi­tu­sa­lue? Ny­kyi­set pai­koi­tus­ti­lat ei­vät tule riit­tä­mään. Mi­ten huo­leh­di­taan, et­tä lii­kun­ra­joit­tei­set ja -es­tei­set pää­se­vät ui­ma­hal­liin?

Kir­jas­to­jen lak­kaut­ta­mi­nen on jär­je­tön­tä. Jo pe­rus­pal­ve­lu­na ne an­ta­vat asuk­kail­le pal­jon. Lak­kaut­ta­mi­sen myö­tä hä­vi­äi­si­vät myös leh­tien lu­ku­sa­lit. Kir­jas­to­au­tot ei­vät kor­vaa mi­ten­kään. Li­säk­si kir­jas­to­au­tot ei­vät ole es­teet­tö­miä. Mo­nien lu­ku­har­ras­tus lop­puu, mi­kä­li kir­jas­to­jen ovet sul­je­taan.

Jäi­tä hat­tuun, Jo­en­suu! Nyt tar­vi­taan vii­saut­ta, ar­voi­sat päät­tä­jät! Kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten pi­tää saa­da pal­ve­lu­ja yh­den­ver­tai­ses­ti. Myös lii­tos­kun­nis­sa. Kes­ki­ty­tään nyt vain ydin­toi­min­taan.

Tar­ja Par­ta­nen

Kiih­te­lys­vaa­ra