Suomen presidentinvaalin ensimmäinen kierros osoitti, että ihmisarvo on ainakin näiltä osin turvattu.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­do­kas ei pääs­syt toi­sel­le kier­rok­sel­le.

Olen ää­rim­mäi­sen iloi­nen, et­tä Jus­si Hal­la-ahos­ta ei tule maam­me pre­si­dent­tiä. Pelk­kä aja­tus­kin, et­tä meil­lä oli­si pre­si­dent­ti, joka an­taa ar­von vain Suo­mes­sa syn­ty­neil­le, hir­vit­tää.

Jat­koa aja­tel­len toi­von, et­tä toi­sel­la kier­rok­sel­la saa enem­män ää­niä asi­a­po­lii­tik­ko. Kos­kaan ai­em­min en ole kuul­lut niin tyh­jän­päi­väis­tä läs­sy­tys­tä kuin lins­si­lu­teek­si­kin kut­sut­tu hen­ki­lö suus­taan pääs­ti vaa­li­päi­vän il­ta­na.

Tar­ja Par­ta­nen

Jo­en­suu