Hyvinvointi-institutioista ollaan OECD:n alueella karsittu jo 40:n vuoden ajan (mm. Wallerstein, Sassen) kuten Suomessakin. Suomessa ”karsinta” on saavuttamassa omanlaisensa mittasuhteet sotimisen myötä, ”säästää” pitää.

Mil­lä voi­mal­la osal­lis­tum­me Uk­rai­nan so­taan tu­lee mää­räl­li­ses­ti ja laa­dul­li­ses­ti vai­kut­ta­maan val­ta­kun­tam­me it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen.

Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jou­dum­me Ve­nä­jän val­taa­mak­si/mie­hit­tä­mäk­si. Vain muu­ta­maa as­tet­ta pa­rem­pi on Nato-vaih­to­eh­to, jo­hon joh­tom­me pyr­kii. Sii­nä Nato tu­ki­koh­ti­neen ”mie­hit­tää” osaa maas­ta ja tun­keu­tuu ul­ko- ja puo­lus­tus­po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koom­me sekä saa vai­ku­tus­val­taa kaik­keen muu­hun­kin hal­lin­toom­me, jä­se­nyys/läs­nä­o­lo on otet­ta­va huo­mi­oon.

Pa­ras vaih­to­eh­to oli­si tun­nus­tet­tu puo­lu­eet­to­muus, joka soi­si it­se­näi­set mah­dol­li­suu­det oman hy­vin­voin­ti­val­ti­on uu­del­leen ra­ken­ta­mi­sel­le, il­man kal­lis­ta aseis­ta­mis­ta.

Vii­mei­sen suur­so­dan hä­vin­neet val­ti­ot, Sak­sa, Ita­lia, Ja­pa­ni ja Suo­mi­kin loi­vat no­pe­as­ti oman­lai­sen­sa hy­vin­voin­ti­val­ti­ot kun voit­ta­jat pai­noi­vat nii­den puo­lus­tus­bud­je­tit lä­hes nol­laan. Suo­mi oli ai­noa joka sel­vi­si ”kui­vin ja­loin” vain Pork­ka­la ”mie­hi­tet­tiin” kym­me­nek­si vuo­dek­si.

Pa­ras vaih­to­eh­to oli­si tun­nus­tet­tu puo­lu­eet­to­muus, joka soi­si it­se­näi­set mah­dol­li­suu­det oman hy­vin­voin­ti­val­ti­on uu­del­leen ra­ken­ta­mi­sel­le, il­man kal­lis­ta aseis­ta­mis­ta.

Kek­ko­sen ai­ka­na puo­lu­eet­to­muu­tem­me sai ylei­sen hy­väk­syn­nän ja maam­me kel­pa­si kan­sain­vä­li­sek­si ko­kous­pai­kak­si (mm. ETYK). Nato/USA on mie­hit­tä­nyt mui­ta so­dan hä­vin­nei­tä val­ti­oi­ta, joi­ta ku­ten mui­ta­kin Na­to­jä­se­niä USA on ko­vis­tel­lut puo­lus­tus­bud­jet­tien­sa kas­vat­ta­mi­seen. OECD-mais­sa hy­vin­voin­ti-ins­ti­tu­ti­ot tu­le­vat kai­ke­ti en­ti­ses­tään heik­ke­ne­mään?

IMF, WB ja maa­il­man pörs­sit ovat ”ra­ken­ne­so­peu­tu­soh­jel­mi­neen” joh­ta­neet maa­il­man ke­hi­tys­tä ti­laan, jos­sa kan­sa­kun­tien hy­vin­voin­ti ja kan­san­val­tai­nen pää­tök­sen­te­ko on me­net­tä­nyt ar­vo­aan fi­nans­si­ka­pi­ta­lis­min hy­väk­si. IMF:n pe­rus­ta­vat tar­koi­tuk­set ja lor­di Key­ne­sin aja­tuk­set kan­sa­kun­tien ke­hi­tyk­ses­tä, ovat saa­neet tai­pua ”in­hi­mil­li­sen” ah­neu­den ja tu­lo­e­ro­jen kas­vun edes­sä. Suo­men hy­vin­voin­ti-ins­ti­tu­ti­oi­ta ”ra­ken­ne­so­peu­te­taan” val­lit­se­vaan maa­il­man ”ta­lous­ku­riin”, so­ta­toi­mien ki­rit­tä­es­sä ”ku­ria”.

Kai­kes­ta ei voi syyt­tää Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan. Omin po­liit­ti­sin pää­tök­sin ja hen­ki­lö­va­lin­noin olem­me hy­vin­voin­ti­am­me syö­neet jo 40 vuot­ta ja hyök­käys­tä seu­ran­neet pää­tök­set­kin ovat ol­leet omi­am­me. Hy­vin­voin­ti ei he­del­möi­ty ”Ve­nä­jä-vi­has­ta” ja vie­lä vä­hem­män val­ti­om­me it­se­näi­syys, idän ja län­nen vä­lis­sä.

Vain pit­kät dip­lo­maat­ti­set pe­rin­teet voi­vat luo­da edel­ly­tyk­set rau­hal­le ja hy­vin­voin­nin ke­hi­tyk­sel­le 80-lu­vun puo­li­vä­lis­tä jat­ku­neen kat­kon jäl­keen.

Han­nu Iko­nen

Liek­sa/Si­si­lia, Is­pi­ca