Pääministeri Sanna Marin esitti ajatuksen käytöstä poistettavien Hornet hävittäjien luovuttamiseksi Ukrainan käyttöön.

Muu val­ti­o­joh­to ei tun­nu ole­van ko­vin­kaan in­nos­tu­nut ky­sei­ses­tä eh­do­tuk­ses­ta.

Jos­pa nuo Hor­ne­tit säi­ly­tet­täi­siin Suo­men ar­mei­jal­la ai­ka­naan han­kit­ta­vien F-35 hä­vit­tä­jien ohel­la. Niis­tä ra­ken­net­tai­siin erään­lai­sia ka­mi­ka­ze dro­ne­ja, jot­ka voi­si mah­dol­li­sen so­dan val­li­tes­sa lä­het­tää vii­mei­sel­le len­nol­leen il­man len­tä­jää. Tuon len­non koh­tee­na voi­si ol­la vi­hol­li­sen toi­mil­le elin­tär­keä so­ti­las­tu­ki­koh­ta tai sii­hen ver­rat­ta­vis­sa ole­va, vi­hol­li­sen so­dan­käyn­nil­le tär­keä koh­de.

Ky­sei­set ko­neet jo it­ses­sään tuot­tai­si­vat tun­tu­vaa hä­vi­tys­tä ja tu­hoa tör­mä­tes­sään tar­kas­ti mää­rät­tyyn koh­tee­seen, pu­hu­mat­ta­kaan nii­den ky­vys­tä kul­jet­taa mu­ka­naan tu­hoon tar­koi­tet­tua ma­te­ri­aa­lia.

Asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan ky­sei­set ko­neen ovat tul­leet elin­kaa­ren­sa pää­hän vuo­teen 2030 men­nes­sä jol­loin vii­mei­set F-35 saa­pu­vat Suo­meen. Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä niis­tä oli­si sil­loin vie­lä käyt­töä edel­lä mai­ni­tul­la ta­val­la. Käy­tet­täi­sii­kö nii­tä sit­ten Uk­rai­nas­sa, Suo­mes­sa tai jos­sain muus­sa Nato-maas­sa.

Pert­ti Myl­ler