Olen viime aikoina lukenut lehtiä ja seurannut muutakin mediaa, mikä ei yleensä kuulu harrastuksiini. Suosittelen kaikille mediapaussia!

Pi­tää sa­noa, lu­ke­mi­sen yn­nä muun sel­lai­sen pe­rus­teel­la, et­tä suo­ma­lai­nen jour­na­lis­mi on täyn­nä va­leu­u­ti­sia Poh­jois-Kar­ja­laa myö­ten ja ken­ties täy­sin ta­ha­ton­ta­kin pro­pa­gan­daa.

Muu­ta­ma mie­te vää­ris­ty­nees­tä me­di­a­vai­kut­ta­mi­ses­ta, suo­ra­nai­sis­ta suo­ma­lai­sis­ta va­leu­u­ti­sis­ta (HUOM!):

1) Me­dia: sen jut­tu­jen pe­rus­teel­la so­dan­liet­son­ta tar­koit­taa"uus­kie­lel­lä" rau­haa, mi­li­ta­ris­mi var­sin­kin (vrt. ase­kau­pat, nii­den jo­kapv uu­ti­soin­ti ja Ve­nä­jän aloit­ta­man Uk­rai­nan so­dan tii­moil­ta, vrt. Or­well!)

2) Luon­non­suo­je­lu: se tar­koit­taa Jo­en­suus­sa­kin vi­her­va­sem­mis­ton­kin kan­nat­ta­maa ny­ky­mai­se­man luon­non­tu­ho­a­mis­ta P-Kar­ja­las­sa (vrt. Kuk­ki­lin­nun puis­to ja jo­ki­mai­se­man sekä ev.lut. kir­kon edus­tan tu­ho­a­mi­nen, kau­pal­lis­ta­mi­nen)

Ter­ve­tu­loa va­paan maa­il­man yh­tei­söön!

3) Lii­kun­ta: se tar­koi­taa nuo­ri­son liik­ku­mat­to­muut­ta ja TIER-lau­to­jen kau­pal­lis­ta­mis­ta koko Suo­mes­sa (vrt. säh­kö­lau­to­jen suo­si­mi­nen, mikä ei edis­tä sitä lii­kuun­ta­vaa­ti­mus­ta tip­paa­kaan, jos­ta hurs­kai­ses­ti pal­jon pu­hu­taan, esi­mer­kik­si pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön suul­la)

4) Ope­tus: se tar­koit­taa, et­tä kou­luis­sa jat­kos­sa­kin saa mek­ka­loi­da, äly­va­paas­ti käyt­tää tun­neil­la äly­lait­tei­ta ja kän­nyk­kää (mikä tar­koit­taa ope­tuk­sen var­si­nais­ten teh­tä­vien ala­sa­joa ja opet­ta­jien am­mat­ti­tai­don nol­laa­mis­ta kas­vat­ta­ji­na, van­hem­mis­ta ei enää kas­vat­ta­jik­si muu­ten­kaan ei­kä mi­tään äly­tön­tä lai­tet­ta voi tie­ten­kään kiel­tää...)

5) Sa­nan­va­paus: se taas tar­koi­taa sitä, et­tä kaik­ki kel­tai­sen leh­dis­tön ja tv-uu­tis­vyö­ryn yk­si­puo­li­nen hö­lyn­pö­ly on sa­maa kuin to­tuus – ja sitä et­tä an­nanm­me kaik­ki hlö­koh­tai­set tie­tom­me kan­sain­vä­lis­ten kau­pus­te­lu-mark­ki­noin­ti­fir­mo­jen käyt­töön ja lau­lam­me Oo­dia ilol­le EU-Nato-mark­ki­noil­l­la­kin pank­ki­kort­tia hei­lu­tel­len. Ter­ve­tu­loa va­paan maa­il­man yh­tei­söön!

Siis elä­köön Uu­si ul­jas maa­il­ma! Kuka muu­ten sii­tä jos­kus kir­joit­ti­kaan? Or­wel­lin ohel­la, muis­tat­ko?

Pent­ti Stra­nius,

Su­si­ra­jan vi­ral­li­nen Öi­si­na­jat­te­li­ja