Pääministeri Sanna Marin tosiasiassa antoi voimakkaan kuvan siitä, ettei Kekkosen informaatio-aikaan ole paluuta.

Ei kier­rä tie Kek­ko­sen ajan ta­paan pre­si­den­tin­lin­nan kaut­ta, mitä saa pu­hua, kuka saa pu­hua ja mis­tä?

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin on nuo­res­ta iäs­tään maa­il­mal­la hy­vin, hy­vin tun­nus­tet­tu po­li­tii­kan vai­kut­ta­ja. Ma­ri­nin kan­na­no­tot esi­mer­kik­si Uk­rai­nan so­das­ta ovat saa­neet ar­vos­tus­ta ym­pä­ri maa­il­man.

On hyvä, et­tä esi­mer­kik­si Suo­mes­sa so­ti­las­len­to käy­tös­tä pois­tu­vat Hor­ne­tit voi­si­vat löy­tää käyt­töä Uk­rai­nan il­ma­voi­mis­ta?

Pää­mi­nis­te­ri on ai­van oi­kein ja asi­al­li­ses­ti ot­ta­nut kan­taa pois­tet­ta­vien Hor­net­tien jat­ko­käy­tös­tä muu­ta­man vuo­den ku­lut­tua.

Uk­rai­nan len­to­ko­ne­te­ol­li­suu­den osaa­mi­nen on kui­ten­kin sitä luok­kaa, jot­ta kor­jauk­set ja huol­lot Uk­rai­na voi­si teh­dä oma­na työ­nään.

Ei kai ut­va­lai­set ja Nii­nis­tö ala väit­tä­mään, et­tei Uk­rai­na tar­vit­se len­to­ko­ne ka­lus­toa käy­des­sään so­taa ter­ro­ris­ti­val­ti­o­ta Ve­nä­jää vas­taan?

Se tie­de­tään, et­tä Nii­nis­tön vii­saus Uk­rai­nan so­dan lo­pet­ta­mi­sek­si pii­lee Mins­kin so­pi­muk­sis­sa? Uk­rai­na it­se­näi­se­nä val­ti­o­na lak­kai­si ole­mas­ta. Hal­lin­nol­li­ses­ti sekä maan­tie­teel­li­ses­ti.

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nil­le roh­keut­ta ja voi­mia luo­da uu­sia to­teut­ta­mis­kel­poi­sia aja­tuk­sia päi­vän po­li­tiik­kaan. Ut­van kaut­ta ne kes­tää kot­van.

Kau­ko Pa­ka­ri­nen