Olen seurannut muutaman vuoden muun muassa PKO:n ja Osuuspankin edustajiston työskentelyä.

Il­man edus­ta­jis­ton myö­tä­vai­ku­tus­ta val­tuus­tot ei­vät ha­lua teh­dä pää­tök­siä. Mis­sä on edus­ta­jis­ton jä­sen­ten tie­dot­ta­mi­nen kan­sa­lai­sil­le? Ovat­ko edus­ta­jis­ton jä­se­net tie­tä­mät­tö­miä val­tuus­to­jen ai­keis­ta, et­tä tie­to/tai­to lop­puu ei­kä kes­kus­te­lua paik­ka­kun­nan ih­mis­ten kans­sa käy­dä? Edus­ta­jis­ton jä­sen­ten tu­li­si ol­la kan­nus­ta­mas­sa val­tuus­to­työs­ken­te­lyä pa­rem­paan ja pa­rem­paan PKO:n ja OP:n hy­väk­si ja tie­tys­ti asuk­kait­ten hy­väk­si.

On­ko näin vai tyy­dy­tään­kö sii­hen, mitä val­tuus­to esit­tää seu­raa­vaan edus­ta­jis­ton ko­kouk­seen? Edus­ta­jis­toon va­lit­tu­jen ään­tä ken­täl­lä kuu­len lii­an vä­hän, ovat vain hil­jaa po­te­rois­saan.

Kari Kip­po­nen

Liek­sa